Til dig der ikke er tilfreds med din pladsreservation

Hvis du ikke er tilfreds med din pladsreservation, kan du anmode Region Nordjylland om at få genoptaget din sag.

Genoptagelse af din sag

Du kan anmode Region Nordjylland om at få genoptaget din sag, hvis du ikke er tilfreds med din pladsreservation.

I så fald skal du henvende dig til regionen senest d. 18. maj 2024. 

Regionen genoptager sagen for at vurdere, om der er grundlag for at give dig helt eller delvist medhold.

Hvis du er under 18 år, kan den eller de personer, der har forældremyndigheden, anmode om at få sagen genoptaget på dine vegne.

Retlig klage

Hvis du ikke får medhold i din genoptagelsessag, kan du klage til Børne- og Undervisningsministeriet over retlige spørgsmål i forbindelse med elevfordelingen.

Med retlige spørgsmål menes fx:

  • hvis der med afgørelsen er tilsidesat regler for elevfordelingen og uddannelsen
  • at regler i forvaltningsloven ikke er overholdt
  • de almindelige forvaltningsretlige principper m.v. ikke er fulgt.

Du skal sende din klage til Region Nordjylland ved at skrive til os med sikker digital post: Send sikker digital post via Borger.dk (login med MitID). Husk at påføre dit barns CPR-nummer, hvis du indsender en klage på vegne af dit barn.

Du skal oplyse/beskrive hvilke retslige spørgsmål, du mener er tilsidesat i afgørelsen af din sag.

Fristen for at klage retsligt er 10 kalenderdage efter du har modtaget afgørelsen af din genoptagelsessag.

Derefter videresender Region Nordjylland din klage til Børne- og Undervisningsministeriet senest 6 kalenderdage efter modtagelsen. I forbindelse med videresendelsen vil din klage være ledsaget af den afgørelse, du klager over, de dokumenter der er indgået i sagens afgørelse samt en udtalelse fra regionen med bemærkninger til sagen og dine klagepunkter.

Når Region Nordjylland videresender klagen vil du også modtage en kopi, som du har mulighed for at give bemærkninger til inden for 5 kalenderdage fra modtagelsen.

Du kan ikke klage over Børne- og Undervisningsministeriets afgørelse. 

Reglerne om klageadgang er fastsat i § 12 i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Læs mere om klageadgang hos Retsinformation.