Oversigt over ændringer i kvalitetshåndbogen

Nr.: 00-00-02
Revision: 464
Udarb.af: MLP
Godk. af: KBM
Dato: 20.06.22

Ændringer i kvalitetshåndbogen efter 1. marts 2007

Ændringer skrives på listen med den nyeste øverst.

 

Dokument

Dokumentnavn Bemærkninger Dato Rev. nr. 
04-57-03 Liste over analysepakker  Revideret version pr. 20. juni 2022 20-06-22    
04-53-37 Teknisk rapport  I PFAS tabeller er der tilføjet et TS i enheden, som nu er: mg/kg TS.
13-06-22    
04-53-36 Grundejerrapport  I PFAS tabeller er der tilføjet et TS i enheden, som nu er: mg/kg TS. 13-06-22    
04-53-38 Tjekliste til indledende undersøgelser  Ændret, så det fremgår, at ved afsendelse af påbudsbrev til kommunen/Miljøstyrelsen, skal der noteres en dato i IU-listerne. Det er ikke længere frivilligt, om man skal skrive dato eller sætte kryds. 13-06-22   
04-50-30 Instruks for kortlægning af punktkilder (olietanke og pesticidpunktkilder fx vaskepladser og kemikalieoplag mv.) på landbrugsejendomme Instruksens side 1 er præciseret i f.t., at vi pt kigger på landbrug inden for 400 m af en pesticidpåvirket vandindvindingsboring. 09-06-22  
04-50-00 Kortlægning I afs. 3.1.21 Kortlægning af pesticidbrancher fx landbrug er tilføjet, at pesticidpunktkilder på landbrug kun V1-kortlægges, hvis der er GV-indsats, ellers kortlægges de ikke, men i ikke-kortlægningsbrevet og PV1-brevet tager vi forbehold for, at vi senere vil kortlægge, hvis OSD eller indvindingsopland ændre, så der alligevel vil være GV-indsats.  09-06-22 9  
04-53-00 Indledende undersøgelser I afsnit 3.8 Grundejermeddelelse om undersøgelsens resultater er indsat nyt og opdateret link til Arbejdstilsynets grænseværdier. 21-05-22  41   
04-54-00 Udvidede undersøgelser - værditabsordningen, prioriterede og frivillige  I afsnit 3.1 Lokaliteter, hvor der udføres udvidede undersøgelser er det rettet, at det ikke er regionen, der har ansvaret for erklæringen jf. jordforureningslovens §11. Det er derimod kommunen. 11-05-22 20  
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven  Vi skal tilbyde 1 års undersøgelse til alle boligejere, hvis grund er omfattet af en eller anden offentlig indsats - ikke kun boligindsats. Derfor er første afsnit i 3.1.10 omformuleret til: Ved boliggrunde har grundejeren mulighed for at anmode om en forureningsundersøgelse, uanset om vi vurderer, at en evt. forurening kan udgøre en risiko over for boligen.  Følgende er dermed erstattet efter "Ved boliggrunde har grundejeren mulighed for at anmode om en forureningsundersøgelse: , hvis vi har vurderet, at en evt. forurening kan gøre en risiko for boliganvendelsen ud fra den trussel, der er angivet i 04-50-01. 11-05-22 55  
04-54-12 Brev VTO Orientering om resultat af udført undersøgelse - behov for afværge  Brevets indledning er ændret og afsnit om nuancering tilføjet. 10-05-22 12  
04-55-10 Udtagning af kortlægningen efter afværge - evt. lettere forurenet (frivillig - prioriteret - VTO) Dokumentet er revideret, så det passer til både frivillige og prioriterede sager og til VTO-sager. 06-05-22 6  
04-63-01 Tjekliste til opdatering af JAR  Ny opdateret tjekliste maj 2022 04-05-22 5  
04-50-30 Instruks for kortlægning af punktkilder (olietank, pesticidpunktkilder m.v.) på landbrug  Opdateret, så der er sammenhæng mellem instruksen og vores pesticidhandleplan + arbejdsark. 03-05-22 8  
04-64-04 Orientering om resultat af undersøgelse af risiko over for overfladevand Der er tilføjet et afsnit om indsatsområde, og der er indsat hjælpe-kommentarer for at gøre brevet mere brugervenligt i f.t. sagsbehandleren. 03-05-22 1  
04-50-01 Region Nordjyllands brancheliste til V1-kortlægning  Opdateret i f.t. landbrugsejendomme. 02-05-22 15  
04-50-00 Kortlægning  Afsnit 3.1.7 Kortlægning af olietanke er opdateret. Afsnit 3.1.8 Hvilket areal kortlægges? er opdateret i f.t., hvordan vi kortlægger landbrugsejendomme. I afsnit 3.1.21 Kortlægning af pesticidbrancher fx landbrug er opdateret med ny sti til pesticidhandleplanen og dens arbejdsark. 02-05-22 54  
04-53-00 Indledende undersøgelser  Opdateret med det nye navn på 04-53-35 - se nedenfor. 21-04-22 40   
04-53-35 PFAS-branche- og aktivitetstyper totalliste april 2022  Dokumentnavnet er ændret fra "Oversigt over brancher, der anvender PFAS". 21-04-22 1  
04-55-00 Afværgeforanstaltninger - værditabsordningen, prioriterede og frivillige  I andet afsnit under Licitation, kontrakt m.m. er tilføjet: Overstiger entreprisesummen ikke 1 mio. kr., kan det fravælges at bede entreprenøren stille sikkerhed. Ved simple gravesager til 0,5 m.u.t., hvor der er behov for sikkerhedsstillelse, kan sikkerheden begrænses til 10%, der nedskrives til 0,- i en sagsgang efter 1-års gennemgangen. 04-04-22 27   
04-05-00 Aktivitetsteams Under 3.1 Principper for aktivitetsteams er tilføjet, at en beskrivelse af tovholderfunktionen kan læses i 04-05-02. 30-03-22  
04-05-02 Tovholderfunktionen i Kontoret for Jordforurening  Nyt dokument, der beskriver rollen som tovholder 30-03-22  0  
04-50-00 Kortlægning  I afsnit 3.1.5 Besigtigelse, rundering og interview er tilføjet: Sagsbehandleren skal i hver sag vurdere, om der er behov for at indhente oplysninger fra andre end grundejeren, og grundejer på landbrugsejendomme skal orienteres om, at vi kontakter andre for at få oplysninger. I nogle tilfælde har grundejer måske selv et forslag til, hvem der kan bidrage med yderligere oplysninger. I afsnit 3.1.6. Vurdering og beslutning om kortlægning/ikke-kortlægning er tilføjet: Hvis sagsbehandler er i tvivl om, hvilken afgørelse, der skal træffes eller andet vedr. sagen, har sagsbehandler pligt til at drøfte sagen med kollegerne i kortlægningsteamet. 23-03-22 53  
04-50-00 Kortlægning Opdateret med nyt dok. 04-50-49 og henvisning til det. 07-03-22 52  
04-50-49 Påtænkt V1 af pesticidlok. m. GV-indsats, der tidl. er udgået før eller efter kortlægning  Nyt dok. 07-03-22 0  
07-01-00 Intern audit og ledelsens evaluering  Tilføjet, at interne audit skal gennemføres inden ledelsens evaluering, da auditresultatet er input til LE.  16-02-22  
06-01-00 Dokumentstyring  Opdateret med følgende: Det er de enkelte teams, der har ansvaret for egne dokumenter. Dvs. teamet har ansvaret for, at dokumenterne er opdaterede i f.t. den til enhver tid gældende lovgivning, praksis, viden m.v. Forud for hver ekstern audit skal teamet gennemgå og tjekke op på alle teamets dokumenter. 15-02-22 17   
09-01-00 Uddannelse, oplæring og kompetenceudvikling  Tilføjet link ti den nye mentor-ordning, som blev præsenteret på Personalenettet 4. februar 2022.  14-02-22 15   
04-54-01, 04-54-10, 04-61-00   Embedslægen erstattet af Styrelsen for Patientsikkerhed.  10-02-22    
04-05-01 Aktivitetsteams 2022  Opdateret i h.t. Aktivitetsplan 2022 09-02-22    
09-01-00 Uddannelse, oplæring og kompetenceudvikling  Opdateret i f.t. kursusgruppe, og at medarbejdere/teams kan arrangere temadage, kurser m.v. Præciseret følordningen. Kursusliste-placeringen er opdateret: 

K:\REG-RU-RegionalUdvikling\Jordforurening-Generelt\kvalitetshåndbog\kurser og møder\Kursusliste\Kursusliste

09-02-22 14  
02-00-00 Organisation  Rettet navnet på det politiske udvalg, som vi referer til. Det kaldes nu Udvalget for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling 09-02-22 13  
10-01-00 Kundetilfredshed, klager og henvendelser  Tilføjet, at afgørelser efter jordforureningsloven ikke kan påklages.  09-02-22 5  
07-01-00 Intern audit og ledelsens evaluering  Redigeret beskrivelsen af formålet. Tilføjet, at LE også foretages på baggrund af opfølgning på vores KPI'er og mål i øvrigt.  09-02-22  
13-01-00 Forbedringer  Tilføjet, at der løbende sker forbedringer af kvalitetsledelsessystemet og -håndbogen i form af revision af eksisterende og oprettelse af nye dokumenter, og at dette fremgår af 00-00-02. 09-02-22  
04-53-11, 04-53-14, 04-53-19, 04-53-20, 04-53-28, 04-53-32, 04-53-34 og 04-53-39 Diverse breve om indledende undersøgelesr og kortlægning på vidensniveau 2 m.v.

Brevene er ændret i h.t. nedensående:
Fjernet henvisning til fastnet nr. Nu kun mobil. I nogle paradigmer var sidehovedet rykket rundt. I et enkelt paradigme var der et afsnit, der stod to gange og et andet afsnit, der var forsvundet. Tastefejl/stavefejl rettet. Småting (sproglige) der var ændret i de paradigmer, vi bruger mest – men ikke alle – er nu ført igennem alle. I afsnittet ’Kan det kortlagte areal tages ud af kortlægningen igen – og hvordan?’ er indledningen ændret.

09-02-22    
06-01-00 Dokumentstyring  Sprogligt opdateret og præciseret. Desuden er der tilføjet lidt mere om digital post og henvisning til mappe på K-drevet med hjælp. Det er præciseret, at hvis en sagsbehandler eller et team ønsker at ændre et dokument eller få tilføjet et nyt i håndbogen, skal dette drøftes i teamet og måske i hele Jordforureningsgruppen, da flere anvender dokumenterne. Ændret proceduren for afsendelse af breve i f.t. opslag i CPR m.v. 09-02-22 16  
04-02-00 Budget, koncernstrategi og lignende  Opdateret med fokusområder 2022 09-02-22 12   
04-06-00 Evaluering af underleverandører 1. Formål er omformuleret til: "At beskrive Jordforureningsgruppens arbejde med at styre kvaliteten af de ydelser, som indkøbes hos underleverandører som fx rådgivende ingeniørfirmaer, analyselaboratorier, IT-firmaer m.fl. og at kvaliteten af ydelserne indgår ved valget af underleverandører." Begrebet "sagsbehandler" er udvidet til "sagsbehandler/tovholder", hvor det er relevant. Tilføjet henvisning til 04-56-00 Udbud, licitation og kontrakter i f.t. hvordan vores opgaver udbydes. Tilføjet, at der i nogle kontrakter er medtaget sanktioner i form af dagbøder, bod m.v. Vi kan udover kontorchefen KBM inddrage Jordforureningsgruppens kontraktspecialist ASJ, hvis der er problemer med en underleverandør - ligesom en jurist fra Jura-kontoret kan inddrages. 08-02-22 10  
04-50-37 Instruks til vurdering af indsats over for overfladevand på V1-grunde  Indsat nyt og opdateret link til screeningsværktøjet 13-01-22  
04-53-28 Orientering om indledende undersøgelse og besigtigelse Brevet er opdateret i f.t. retssikkerhedsloven jf. jura-kurset med Mads Kobberø 17-12-21 11  
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven I afs. 3.1.10 Vurdering af mulighed for 1 års-undersøgelse er præciseret, at anmodningen kan ske både skriftligt via brev eller e-mail men også mundtligt pr. tlf. 15-12-21 51  
04-53-37
Teknisk rapport Opdateret/revideret version. 14-12-21    
04-53-36 Grundejerrapport Opdateret/revideret version. 14-12-21    
09-01-02 Velkomst - nye medarbejdere Opdateret 08-12-21 7  
04-53-37 Teknisk rapport  Opdateret/revideret version 07-12-21    
04-53-36 Grundejerrapport Opdateret/revideret version 07-12-21    
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven  Under afsnit 3.1.4 Kildemateriale er indsat link til 04-50-48, som er listen med relevante kilder. 22-11-21 50  
04-50-48 Liste over relevante kilder til brug for vurdering af kortlægning efter jordforureningsloven
Nyt dokument. 22-11-21 0  
04-51-02 Varsling om besigtigelse ved landbrugsejendomme mm.  Tilføjet med rødt, at det i nogle tilfælde kan være nødvendigt at få adgang til fx stuehus. Desuden er det tilføjet med rødt, at den pågældende ejendom indgår i regionens kortlægningsarbejde. 29-10-21  
04-53-31 Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Opdateret version 25-10-21    
04-54-31 Rapportskabelon til udvidet undersøgelse  Opdateret, så farvekoder på olieanalyse både i tabeller og på situationsplan følger farvekoderne i IU-rapporten. 19-10-21
 
04-51-00 Besigtigelse  Opdateret med nyt brev om varsling af besigtigelse på landbrugsejendomme mm.  15-10-21  
04-51-02 Varsling om besigtigelse på landbrugsejendomme mm. (bolig, ingen grundvand, OFV). Nyt brev. 15-10-21  
04-50-47 Grundejerorientering om påtænkt V1-kortlægning af tidl. tjæreplads  Nyt brev. 15-10-21  
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven  Opdateret i f.t. ny PV1-brev til naboer til tjæreplads.  15-10-21  49  
04-53-37 Teknisk rapport  På sidste side er referencen "Miljøstyrelsen. Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand, opdateret juni 2018" udskiftet med "Miljøstyrelsen. Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord, opdateret juli 2021".  13-10-21    
04-50-37 Instruks til vurdering af indsats over for overfladevand på V1-kortlagte grunde  Instruksen er blevet præciseret og forenklet. 08-10-21 3  
04-50-09 Kvittering for modtagelse af 1 års anmodning  Det er præciseret, at det er en anmodning om undersøgelse af den boligrelaterede del af ejendommen.  29-09-21  
04-50-30 Instruks for kortlægning af punktkilder (olietanke, vaskepladser, kemikalieoplag m.v.) på landbrugsejendomme  Instruksen er opdateret/revideret efter pesticiddrøftelsen på fagmødet i august 2021. 26-09-21  7  
04-54-12 Grundejerorientering - undersøgelsesresultat VTO, behov for afværge 

Mindre rettelser, bl.a. at der undersøges pga. boliganvendelse. Tilføjet i overskriften, at regionen søger penge hjem til VTO-afværge, samt tilføjet en note i eksemplet om evt. lettere forurening.

24-09-21 11   
04-55-33  Tjekliste til VTO-afværge - overfladeforureninger Opdateret i f.t. hvilke dokumenter der skal vedlægges regnskabsafslutningen. 20-09-21  
04-54-32 Tjekliste til VTO-undersøgelser  Opdateret i f.t. hvilke dokumenter der skal vedlægges regnskabsafslutningen. 20-09-21 3  
04-56-00 Udbud, licitation og kontrakt  Tilføjet dokument om ressourcepersonudbuddet 21-09-21  
04-56-16 Tildeling af konkrete opgaver - Ressourcepersonudbuddet  Nyt dokument med beskrivelse af, hvordan vi tildeler opgaver i h.t. ressourcepersonudbuddet. 16-09-21 0  
04-53-11, 04-53-19, 04-53-20, 04-53-32 og 04-53-39 Afgørelsesbreve efter indledende undersøgelse  Tilføjet nederst i brevene, at kommunen skal have kopi af både grundejerrapporten og den tekniske rapport. 10-09-21    
04-56-04 Udbudsmateriale til afgravning af overfladeforurening Tilføjet registreringsblad, så det fremgår hvilke personer ved rådgiverfirmaet, der har hhv. udarbejdet og kvalitetssikret udbudsmaterialet. 10-09-21
 
04-54-23 Grundejerorientering: Resultat af supplerende undersøgelse - fortsat V2, paragraf 21-erklæring og nuancering  Tilføjet henvisning til den vedlagte undersøgelsesrapport. 17-08-21 1  
04-53-38 Tjekliste - indledende undersøgelser Opdateret i f.t. den nye formulering om risikovurdering, når GV-indsatsen afsluttes efter IU, og der er fundet indhold over kvalitetskriterierne i grundvandet. 17-08-21 7  
04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 Omformuleret afsnit om risikovurdering, når GV-indsatsen afsluttes efter en IU, og der er fundet indhold over kvalitetskriterierne i grundvandet. 16-08-21 34   
04-53-19 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 samt fastholdelse af vidensniveau 1 på en del af ejendommen efter indledende undersøgelse.  Se ovenfor. 16-08-21 33   
04-53-20 Udtagning af kortlægningen efter indledende undersøgelse - evt. lettere forurenet.  Se ovenfor. 16-08-21 26  
04-53-32 Udtagning af kortlægningen efter indledende undersøgelse/historisk redegørelse - en del fastholdes på V1 Se ovenfor. 16-08-21 13  
04-53-39 Ejendommen fastholdes på V1 efter indledende undersøgelse - ingen indsats Se ovenfor. 16-08-21 4  
04-53-38 Tjekliste - indledende undersøgelser  Opdateret version 12-08-21 6  
04-55-10 Udtagning af kortlægningen efter afværgeforanstaltninger (prioriterede, VTO og frivillige)  Opdateret med afsnit om lettere forurening og orientering af lejere. 14-07-21  
04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2  Tilføjet et afsnit under afsnittet "Er det kortlagte areal omfattet af regionens offentlige indsats?" til brug ved indsats over for bolig og hvis målsat overfladeand ligger tæt på ejendommen, men det vurderes, at der ikke er OFV-indsats. 08-07-21 33   
04-53-00  Indledende undersøgelser  Opdateret med nyt dokument 04-53-41.  02-07-21 39  
04-53-30 Særlige arbejdsbeskrivelse (SAB)  Opdateret i f.t. 04-53-41.  02-07-21    
04-53-41 Instruks for fastlæggelse af omfanget af en indledende undersøgelse af 'nabo til'-lokaliteter  Ny instruks, som skal anvendes, når vi skal undersøge lokaliteter, som er nabo til tankstation, metalvirksomhed m.v. 02-07-21 0  
04-56-02 Aftale om teknisk rådgivning og bistand Præciseret, om det er rådgiver, der tager analyseudgifter som et udlæg, eller om vi betaler direkte til analyselaboratoriet. Desuden er "klienten" erstattet med "bygherren". 29-06-21    
04-53-20 Udtagning af kortlægningen efter indledende undersøgelse - evt. lettere forurenet  Tilføjet i brevet, at grundejer kan få den tekniske rapport tilsendt, hvis det ønskes. 25-06-21 25   
04-53-39 Ejendom fastholdes på V1 efter indledende undersøgelse - ingen indsats Tilføjet i brevet, at grundejer kan få den tekniske rapport tilsendt, hvis det ønskes. 25-06-21 3  
04-64-06 Navngivning af stationer, målesteder m.v. i vandløb  Nyt dokument. 11-06-21    
04-64-05 Mærkning af prøvebeholdere md vand- og sedimentprøver fra vandløb  Nyt dokument. 11-06-21    
04-64-00 Undersøgelser af overfladevand  Opdateret med link til 04-64-04 Orientering om resultat af forurenings-undersøgelse af risiko over for målsat overfladevand. 04-06-21  
04-64-04 Orientering om resultat af forurenings-undersøgelse af risiko over for målsat overfladevand  Nyt brev til orientering af grundejere m.fl. efter en overfladevandsundersøgelse. 04-06-21  
04-53-00 Indledende undersøgelser Tilføjet under 3.11 Vurdering af påudsmuligheder: Tjærepladser: Som det fremgår af 04-60-01 kan der ikke gives påbud om hverken undersøgelse eller oprydning, hvis forureningen eller den forurenende aktivitet er ophørt for mere end 20 år siden, og der ikke før den 20-årige periode er sket afbrydelse af forældelsen ved påmindelse, påbud, retsskridt eller aftale med forureneren. Dette gælder typisk for tjærepladser. Derfor beder vi ikke kommunen om at vurdere påbud på tjærepladser. 03-06-21 38  
04-53-38 Tjekliste - Indledende undersøgelser

Under Påbud til forurener er følgende tilføjet:

En kortfattet oversigt over afgørelsesmåder i sager om  jordforureninger – herunder forældelse – findes i 04-60-01. Der skal ikke sendes påbudsbrev, hvis lok. er en tidl. tjæreplads, da forældelsesfristen som regel for længst er overskredet.

02-06-21 5  
04-55-33 Tjekliste til VTO-afværge - overfladeforureninger  Det er præciseret, hvorledes entreprenørerne orienteres efter en licitation. 27-05-21 4  
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven  Under punkt 3.1.4 Kildemateriale er det tilføjet, hvor sagsbehandleren kan finde materiale fra det daværende politiarkiv. Derudover er det tilføjet, at der også kan findes nyttige oplysninger i på www.tinglysning.dk og der er beskrevet en vejledning for det. 27-05-21 47   
04-50-30 Instruks for kotlægning af punktkilder (olietanke, vaskepladser, kemikalieoplag m.v.) på landbrugsejendomme  Instruksen er opdateret i f.t. beslutning på teammøde 12. april 2021. 26-05-21  6  
04-53-28 Orientering om indledende undersøgelse og besigtigelse  Brevet er revideret, så der henvises til de korrekte paragraffer i jordforureningsloven. 18-05-21 10  
04-56-04 Udbudsmateriale til afgravning af overfladeforurening  Beskrivelsen af, hvornår vi beder entrepenøren om en sikkerhedsstillelse er forbedret/præciseret. 10-05-21    
04-55-30 Brev om kommende VTO-afværge, egenbetaling modtaget, overfladeforurening Brevet er blevet sprogligt opdateret og præciseret.  10-05-21 3  
04-02-00 Budget, koncernstrategi og lignende Opdateret med fokusområder for 2021 - bl.a. indsats til beskyttelse af overfladevand mod forurening.  26-04-21 11   
03-00-01 Interessent- og risikoanalyse Analysen er opdateret med "Corona" og de tiltag, vi har taget for at imødegå den. 22-04-21  
06-01-00 Dokumentstyring Rettet Intern Administration til Intern Administrativ Service. Præciseret, at alle dokumentændringer kan findes i 00-00-02 og slettet, at der skal laves en "rapport" over samtlige ændringer med KBMs underskrift. 14-04-21 15   
00-00-01 Forord  Forordet er revideret og præciseret  13-04-21   
04-50-15 Grundejerorientering om påtænkt kortlægning på vidensniveau 1  Skiftet nogle af overskrifterne ud med spørgsmåls-overskrifter og erstattet indsatsområde med indsats. 13-04-21 27  
04-56-02 Aftale om teknisk rådgivning og bistand Revideret, så der nu ikke henvises til "Aftalegrundlag fo rådgivningsaftaler" med en bestemt dato, men i stedet til "Aftalegrundlag for rådgivningsaftaler - dok. nr. 04-56-01".  12-04-21    
04-53-37 Teknisk rapport  Tilføjet linje i indledningen, som kan vælges, hvis den indledende undersøgelse er en 1 års undersøgelse. 09-04-21    
04-54-32 Tjekliste VTO-undersøgelse Slettet, at sagsbehandleren skal tjekke påbudstilbagemelding fra kommunen. 26-03-21  
04-54-02 Retningslinjer for behandling af ansøgning efter værditabsordning  Tilføjet følgende:

HUSK VED ANSØGNINGER I ÅRETS SIDSTE KVARTAL
Tjek om ejendommen står på listen til udvidede undersøgelser i det kommende års indsatsplan. Hvis ja, drøftes sagen med Indsatsplan-teamet.

24-03-21  
04-61-01 Nuancering af allerede V2-kortlagt ejendom Rettet, så der kun står Kontoret for Jordforurening i både brevtekst og -hoved. Desuden indsat nye under-overskrifter. 24-03-21  
04-53-00 Indledende undersøgelser  Under 1. Formål er tilføjet, at beskrivelse af og materiale til undersøgelser af overfladevand findes i 04-64-00.  19-03-21 37   
04-55-34 VTO - Ejendom er ikke længere omfattet af værditabsordningen  Nyt brev, som sendes til de grundejere, der ikke indbetaler egenbetalingen inden for tidsfristen, og hvis ejendom derfor ikke længere er omfattet af VTO. 18-03-21 0  
04-64-03 Orienteringsbrev ved opstart af undersøgelser af overfladevand  Rettelse til afsnittet, hvor rådgiver skal kontakte grundejer forud for besigtigelse/undersøgelse. Det er markeret med rød skrift, da vi har aftalt med rådgiver , at de kun behøver kontakte grundejer med præcise angivelser af tidspunkt, hvis de betræder grundejerens ejendom, men ikke hvis de blot går forbi vandløbet eller ejendommen fx. er en mark. 18-03-21 1  
04-64-00 Undersøgelser af overfladevand  Nyt kapitel til overfladevandsopgaven 2021-22  16-03-21 0  
04-64-01 TAG - undersøgelser af overfladevand i Region Nordjylland  Nyt dokument til overfladevandsopgaven 2021-22 16-03-21   
04-64-02 Teknisk opgavebeskrivelse - undersøgelser af overfladevand i Region Nordjylland  Nyt dokument til overfladevandsopgaven 2021-22  16-03-21   
04-64-03 Orienteringsbrev ved opstart af undersøgelser af overfladevand  Nyt brev-paradigma til overfladevandsopgaven 2021-22 16-03-21 0  
04-53-19 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 samt fastholdelse af V1-kortlægning på en del af ejendommen efter indledende undersøgelse  Brev-paradigmet er opdateret sprogligt, der er indsat underoverskrifter og forklaringen på reduktionsfaktoren under betongulv er uddybet. 23-02-21 32  
04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2  Brev-paradigmet er opdateret sprogligt, der er indsat lidt nye underoverskrifter og reduktionsfaktoren for tilbageholdelse under betongulv er forklaret bedre. 23-02-21 32  
04-55-33 Tjekliste til VTO-afværge - overfladeforureninger  Opdateret i f.t. oprettelse af faser i JAR 19-02-21  
04-54-32 Tjekliste til VTO-undersøgelse  Opdateret i f.t. oprettelse af faser i JAR  19-02-21 1  
04-50-30 Instruks for kortlægning af punktkilder (olietanke pesticidpunktkilder, m.v.) på landbrugsejendomme Følgende er tilføjet:

Selvom et landbrug ikke V1-kortlægges, fordi der ikke er GV-indsats, skal sagsbehandleren sikre sig, at der ikke er indsats over for overfladevandet. Hvis den automatiske screening viser, at punktkilderne kan udgøre en risiko over for overfladevand på/i nærheden af lokaliteten, skal lokaliteten som sædvanlig V1-kortlægges på grund af overfladevandsindsatsen med det forbehold for overfladevandet, som allerede står i kortlægningsbrevet 04-50-15.

18-02-21 5  
04-54-04 Reservation hos Udbetaling Danmark  Indsat afsnit om, at grundejer ønsker at låne til egenbetalingen. 18-02-21  
04-54-03 Grundejerorientering om tilsagn efter værditabsordningen (VTO-tilsagn)  Tilføjet et afsnit om anmodning om lån til egenbetalingen. 18-02-21  
04-54-30 Ansøgningsskema til værditabsordningen Præciseret, at hvis der er tale om en ejerforening med ejerlejligheder, skal samtlige ejere eller ejerforeningen underskrive ansøgningen. 15-02-21    
04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 Dette er indsat under afsnittet om værditabsordningen: 

Hvis grundejer er en ejerforening: Ejendommen består af ejerlejligheder. Derfor er det samtlige ejere eller ejerforeningen, der skal søge om at få ejendommen omfattet af værditabsordningen.

15-02-21 32  
04-53-19 Påtænkt V2-kortlægning samt fastholdelse af V1-kortlægningen på en del af ejendommen efter indledende undersøgelse Dette er indsat under afsnittet om værditabsordningen: 

Hvis grundejer er en ejerforening: Ejendommen består af ejerlejligheder. Derfor er det samtlige ejere eller ejerforeningen, der skal søge om at få ejendommen omfattet af værditabsordningen.

15-02-21  32  
04-50-46 Lokaliteter i indvindingsoplandet til Vejgård Vandværk Nyt dokument med beskrivelse af, hvorledes vi vurderer, om der er indsats på en lokalitet, der ligger inden for indvindingsoplandet til Vejgård Vandværk i f.t. den aftale, vi har lavet med Aalborg Kommune. Beskriver også, hvordan vi opdaterer JAR. 07-02-21 0  
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven Proceduren er opdateret i f.t beskrivelsen af kortlægning af pesticidpunktkilder og link til opdateret instruks 04-50-30. Derudover er den opdateret med afsnit 3.1.22 Kortlægning af lokaliteter inden for indvindingsoplandet til Vejgård Vandværk med link til 04-50-46.  07-02-21 47  
04-50-15 Grundejerorientering om påtænkt V1-kortlægning Brevet tilrettet, så det kan anvendes til ejendomme med pesticidpunktkilder men uden GV-indsats og derfor ikke kortlægningsårsag. 07-02-21 26  
04-50-20 Grundejerorientering om ikke-kortlægning Brevet tilrettet, så det også kan anvendes til ejendomme med pesticidpunktkilder, som ikke kortlægges, fordi der ikke er GV-indsats. 07-02-21 16  
04-50-30 Instruks for kortlægning af punktkilder (olietanke, pesticidpunktkilder m.v.) på landbrugsejendomme Opdateret, så det ikke kun omhandler olietanke på landbrugsejendomme men alle punktkilder også pesticidpunktkilder. 07-02-21 4  
04-56-04 og 04-56-07 Udbudsmateriale til afgravning af overfladeforurening og Bilag 7 Ramme for sikkerheds- og sundhedsplan m. bilag Arbejdsmiljø ved håndtering af jord   Begge dokumenter er opdateret, fordi de bekendtgørelser, som de indeholdt henvisninger til, var ændret. Nu henviser begge dokumenter til gældende, opdaterede bekendtgørelser. 07-02-21    
04-05-01 Aktivitetsteams Oversigten er opdateret i f.t. AP2021 25-01-21    
04-50-15 Grundejerorientering om påtænkt V1-kortlægning  Afsnittet "Baggrunden for kortlægning" er udvidet med nogle linjer med retningslinjer for kortlægning af olietanke. 25-01-21 25  
04-55-28 Grundejerorientering efter afværge af overfladeforurening, restforurening - fortsat V2, paragraf 21 samt nuancering Dokumentet opdateret så det kan bruges på alle afværgesager, hvor vi har fjernet overfladeforurening. 22-01-21 3  
01-00-00 Mål, målsætninger og kvalitetspolitikker Målene efter Strategiplan 2015 er opdateret. 13-01-21 10  
04-53-14 Endelig kortlægning på vidensniveau 2 Mindre tilføjelse om §21, hvor det er relevant. 13-01-21 14  
04-50-20 Grundejerorientering om ikke-kortlægning  Tilføjet, at vores retningslinjer for kortlægning af olietanke kan indskrives i brevet. 14-12-20 15  
04-50-15 Paradigme til påtænkt V1-kortlægning  Tilføjet, at vores retningslinjer for kortlægning af olietanke kan indskrives i brevet. 14-12-20 24  
04-53-00 Indledende undersøgelser Proceduren er opdateret og præciseret i f.t. opdatering af JAR, når en IU påbegyndes, tvivl om afgørelse, kortudsnit i grundejerbrev, SKAT (Vurderingsstyrelsen). 10-12-20 36  
04-50-30 Instruks for kortlægning af olieoplag på landbrugsejendomme  Følgende er tilføjet:

OBS: Oplysninger om tanke kan findes i rapporterne fra kommunernes landbrugstilsyn, så det kan være en god idé at rekvirere dem hos kommunen. Nogle gange vil flowet i én eller flere af tankene også være nævnt i tilsynsrapporterne. Hvis flowet er meget stort i en ellers lille tank, kan det tale for en kortlægning.

07-12-20 3  
04-53-00 Indledende undersøgelser Links til grænseværdier er opdateret. 07-12-20 35   
04-54-00 Udvidede forureningsundersøgelser, afværgeprogram og projektforslag - værditabsordningen, prioriterede og frivillige  Tilføjet under Værditabsordningen i afsnit 3.1, at hvis der skal udføres afværge efter en VTO-undersøgelse, skal sagsbehandleren sørge for at få søgt penge hjem hos Udbetaling Danmark. 03-12-20 19  
04-55-00 Afværgeforanstaltninger - værditabsordningen  Tilføjet nyt afsnit "3.4 Pesticider og afværge" med sti-navn til den mappe på K-drevet, hvor pesticidhandleplanen og arbejdsark ligger. 25-11-20 25  
04-54-00 Udvidede forureningsundersøgelser - værditabsordningen, prioriterede og frivillige Tilføjet nyt afsnit "3.3 Pesticider og videregående undersøgelser" med sti-navn til den mappe på K-drevet, hvor pesticidhandleplanen og arbejdsark ligger. 25-11-20 18   
04-53-00 Indledende undersøgelser  Tilføjet nyt afsnit "3.14 Pesticider og V2-kortlægning" med sti-navn til den mappe på K-drevet, hvor pesticidhandleplanen og arbejdsark ligger.  25-11-20 33   
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven  I afsnit "3.1.2 Kortlægning af pesticidbrancher" er tilføjet sti-navn til den mappe på K-drevet, hvor pesticidhandleplanen og arbejdsark ligger. 25-11-20 46  
04-55-32 Afsnit 3.1 fra Udbudsbetingeler rådgiverydelser ved afgravning af overfladeforurening 2020 Ny version fra 2020-udbuddet af afsnittet afløser versionen fra 2016-udbuddet. 24-11-20 0  
04-55-03 VTO Anmodning om indbetaling af egenbetaling  Dokumentet er præciseret, og det er tilføjet, at vi skal orienteres, når grundejer har indbetalt egenbetalingen. 23-11-20 10   
04-50-15
04-50-20
Grundejerorientering om hhv. påtænkt V1-kortlægning og ikke-kortlægning. Indsat afsnit om minkfarm og forbehold for, at det senere besluttes, at de skal kortlægges efter jordforureningsloven. 12-11-20     
04-54-05 Grundejerorientering om venteliste på værditabsordningen Sprogligt strammet op og præciseret. 10-11-20 10  
04-50-29 Oplysningsark til grundejere  Rettet i f.t. interne ændringer for regionens databeskyttelsesfunktion. 30-10-20    
04-63-00 It-værktøjer  Proceduren er opdateret med et nyt dokument 04-63-06 Kontrolrapport - tjek-eksempel GeoGIS. 30-10-20  
04-63-06 Kontrolrapport - tjek-eksempel GeoGIS Nyt dokument til hjælp til sagsbehandleren i f.m. med GeoGIS-indlæsninger.  30-10-20    
04-63-04 Mini-manual til kontrol af GeoGIS-indlæsninger  Manualen er blevet rettet forskellige steder. 30-10-20  
04-50-30 Instruks for kortlægning af olieoplag på¨landbrugsejendomme Tilføjet, at tanke etableret før 1. marts 2001 skal have en driftperiode på mere end 5 år før 2001, og at det kan være nødvendigt med en rundering/besigtigelse for at fastlægge antal m.v. af tanke på en landbrugsejendom. 28-10-20 2  
04-56-04 Udbudsmateriale til afgravning af overfladeforurening  Det er præciseret, at vi ikke kræver prøver udtaget til kemisk analyse i f.m. tilkørte materiale, sand/råjord og grus fra godkendte råstofgrave.  26-10-20  
02-00-00 Organisation Opdateret i f.t. ny organisation i Regional Udvikling og dermed nu 5 kontorer  20-10-20 12  
04-55-33 Tjekliste til VTO-afværge - overfladeforureninger  Tilføjet, hvad vi skal huske ifm. økonomi-afslutning. 20-10-20 2  
04-55-00 Afværgeforanstaltninger - værditabsordningen, prioriterede og frivillige  Afsnit 3.3 Afslutning er rettet til, så det er mere tydeligt, hvordanvi præcist afslutter økonomien endeligt på VTO-afværgesagerne og det er præciseret, hvilke dokumenter vi skal huske at give til Dorte H. i f.m. afslutningen. 20-10-20 24  
04-50-15 Grundejerorientering om påtænkt V1-kortlægning Da oplysninger om olietanke ikke kommer fra telefonbøger, vejvisere eller luftfotos er følgende afsnit indsat i begyndelsen af brevet, hvor vi nævner, hvor vi har oplysningerne fra:

ELLER (fx ved gennemgang af olietankarkiv i f.m. adresseindsamlingen) Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening, har i forbindelse med arbejdet med kortlægning efter jordforureningsloven via kommunenavn Kommunes arkiv over olietanke fået oplysninger om, at der i periode har været / er branchedin / jeres ejendom matr. nr. matr. nr. + ejerlav, beliggende adresse. Vi har efterfølgende fået bekræftet oplysningerne ved yderligere gennemgang af kommunens arkiver m.v.

13-10-20  22  
04-54-05 Grundejerorientering om venteliste på værditabsordningen  Brevet er præciseret primært vedr. låneordningen, så det fremgår, at den er frivillig, og hvis ikke grundejer vil benytte sig af låneordningen, skal han/hun ikke foretage sig mere i forlængelse af orienteringsbrevet. 08-10-20 9  
04-53-37 TEKNISK RAPPORT 

Rapportskabelonen er tilrettet, således at

  • Dichlormethan er fjernet fra poreluftresultat-tabellerne, da det ikke indgår i vores poreluftpakker.
  • Dichlormethan er flyttet fra ’nedbrydningsprodukt’-tabellen til de ”almindelige” klorerede, da det indgår i vandprøve-analyserne, men som en del af de klorerede opløsningsmidler og IKKE som en del af de klorerede nedbrydningsprodukter.
08-10-20    
04-53-33 Instruks for sagsbehandling ved indledende undersøgelser i forhold til målsat overfladevand Afsnittet 2) Efter den indledende underøgelse er præciseret mht. foreløbig og endelig screening. 30-09-20 3  
04-53-38 Tjekliste - indledende undersøgelser  På side 4 under Overfladevand (OFV) er dette tilføjet: Forud for det påtænkte brev foretages en screening i det foreløbige screeningsværktøj via JAR, efter resten af JAR er opdateret, men stadig er i kladde. Når JAR er godkendt i forbindelse med udsendelse af endeligt brev laves en rigtig bearbejdet screening i det officielle screeningsværktøj. Følg instruksen 04-53-33. 30-09-20  4  
04-54-00 Udvidede forureningsundersøgelser, afværgeprogram og projektforslag - værditabsordningen, prioriterede og frivillige Tilføjet link til nyt orienteringsbrev 04-54-17 i afsnittet 3.2 Genneførelse fa udvidede forureningsundersøgelser. 28-09-20 17  
04-54-17 Brev - GV-undersøgelse - fortsat V2_ikke længere offentlig indsats Nyt brev til orientering af grundejere om resultat af udvidet undersøgelse fa hensyn til grundvandet. Den offentlige indsats er afsluttet. 28-09-20  0  
04-53-30 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Ny opdateret version, hvor der er tilføjet undtagelser vedr. jordprøver på "rene" pesticidboringer.  18-09-20    
04-54-00 Udvidede undersøgelser - værditabsordningen, prioriterede og frivillige  I afsnit "3.1 Lokaliteter, hvor der udføres udvidede undersøgelser" er det tilføjet, at afgørelser efter kapitel 4 (værditabsordningen) ikke kan påklages til anden administrativ myndighed jf. § 38. 04-09-20 16  
04-53-00 Indledende undersøgelser Nyt afsnit "3.9 Klage og søgsmål", hvor det beskrives, at afgørelser efter jordforureningsloven i henhold til § 16 ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. 04-09-20 32  
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven Tilføjet nyt afsnit "4 Klage og søgsmål", hvor det er beskrevet, at afgørelser efter jordforureningsloven i henhold til § 16 ikke kan påklages til anden administrativ myndighed 04-09-20 45  
04-55-00 Afværgeforanstaltninger - Værditabsordningen, prioriterede og frivillige  Under afsnittet 3.3 "Afslutning" er følgende tilføjet: Hvis den undersøgte grund er en ervhervsgrund, skal sagsbehandleren vurdere, om den konstaterede forurening kan udgøre en indeklima-risiko på virksomheden. Hvis det er tilfældet, skal Arbejdstilsynet også have en kopi af den tekniske rapport samt det brev, som grundejer får om undersøgelsens resultater. Vurderingen af, om der er indeklima-risiko,foretages på baggrund af Arbejdstilsynets grænseværdier, baggrundsværdier for hhv. jord og inde- og udeklima. Herefter er indsat links til Arbejdstilsynets hjemmesider. 01-09-20 23  
04-53-00 Indledende undersøgelser Under afsnittet 3.8 "Grundejermeddelelse om undersøgelsens resultater" er følgende tilføjet: Hvis den undersøgte grund er en ervhervsgrund, skal sagsbehandleren vurdere, om den konstaterede forurening kan udgøre en indeklima-risiko på virksomheden. Hvis det er tilfældet, skal Arbejdstilsynet også have en kopi af den tekniske rapport samt det brev, som grundejer får om undersøgelsens resultater. Vurderingen af, om der er indeklima-risiko,foretages på baggrund af Arbejdstilsynets grænseværdier, baggrundsværdier for hhv. jord og inde- og udeklima. Herefter er indsat links til Arbejdstilsynets hjemmesider.  31    
09-01-00 Uddannelse, oplæring og kompetenceudvikling Tilrettet efter MBJ har overtaget CABAL's opgaver i kursusgruppen. Desuden er det tilføjet, at BG står for selve kursus-tilmeldingerne. 27-08-20 13  
04-56-04 Udbudsmateriale til afgravning af overfladeforurening Opdateret version. 24-08-20    
04-53-30 SAB (Særlig Arbejdsbeskrivelse for indledende undersøgelser)  Ny opdateret version. 17-08-20    
04-53-37 Teknisk rapport  Ny, opdateret skabelon lagt i håndbogen 14-08-20    
04-53-00 Indledende undersøgelser  Dokument 04-53-18 Retningslinjer for prøvetagning er slettet i oversigten i proceduren. 14-08-20 30  
04-53-18 Retningslinjer for prøvetagning Dokumentet er slettet, da retningslinjerne fremgår af SAB for indledende undersøgelser 14-08-20  
04-50-00 Kortlægning  Dokumentet er opdateret med bl.a. beskrivelse af, at arkivmateriale kan findes på www.weblager.dk og www.filarkiv.dk. Vi må anvende CPR-registret til opsporing af fx efterkommere af tidligere grundejere og driftsherrer samt mangeårige naboer. Der er tilføjet et afsnit om, at kortlægning af pesticidbrancher bl.a. tager udgangspunkt i pesticidhandleplanen. 12-08-20 44   
04-53-38 Tjekliste indledende undersøgelser  Ny version efter små-rettelser. 11-08-20 3  
04-53-28 Orientering om indledende undersøgelse og besigtigelse  Der er tilføjet en sætning om, hvornår de filtersatte boringer sløjfes. 11-08-20 9  
04-53-38 Tjekliste - Indledende undersøgelser  Listen er opdateret med en præcision i f.t. påbudsvurderingen fra kommunen. 09-07-20 2  
04-53-30 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB)  Opdateret version med små ændringer. 09-07-20    
04-53-14 Endelig kortlægning på vidensniveau 2 Tilføjet med grønt i brevet, at grundejer kan søge om at få ejendommen omfattet af værditabsordningen, som vi tidligere har orienteret om. Der er indlagt link til hjemmesidens afsnit om værditabsordningen og ansøgningsskemaet. 06-07-20  13  
04-50-20 Grundejerorientering om ikke-kortlægning Opdateret i f.t. ny brevskabelon. 03-07-20 13  
Flere dokumenter Breve til orientering af grundejere om kortlægning efter jordforureningsloven "Det landsdækkende matrikelregister" er ændret til "den landsdækkende database DKJord, som er en del af Danmarks Miljøportal". 01-07-20    
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven  Tilføjet under 3.1.6, at SKAT skal have kopi af det endelige V1-brev. 01-07-20 43  
04-50-16 Grundejerorientering om endelig kortlægning på vidensniveau 1 Tilføjet, at SKAT skal have kopi af brevet. 01-07-20  
04-53-32 Udtagning af kortlægningen efter indledende undersøgelse - en del fastholdes på V1  Tilføjet, at SKAT skal have en kopi af brevet inkl. den tekniske rapport fra undersøgelsen. 01-07-20 11  
04-53-39 Ejendom fastholdes på V1 efter indledende undersøgelse - ingen indsats  Tilføjet, at SKAT skal have en kopi af brevet inkl. den tekniske rapport fra undersøgelsen. 01-07-20 2  
04-53-00 Indledende undersøgelser  Tilføjet, at SKAT/Vurderingsstyrelsen får en kopi af grundejerbrevene, når vi V2-kortlægger eller fastholder på V1 efter indledende undersøgelse. 01-07-20 29   
04-53-36 Grundejer-rapport  Opdateret version lagt i håndbogen. 29-06-20    
04-53-37 Teknisk rapport Opdateret version lagt i håndbogen. 29-06-20    
04-54-07 Grundejerorientering om udvidet forureningsundersøgelse  Der er indsat flere underoverskrifter i brevet, som også er blevet sprogligt strammet op. 24-06-20 4  
04-53-39 Ejendommen fastholdes på V1 efter iU - ingen indsats. Præciseret nederst i brevet, hvem der skal have tilsendt grundejerrapporten, og hvem den tekniske rapport skal sendes til. 16-06-20 1  
04-53-20 Udtagning af kortlægningen efter indledende undersøgelse  Præciseret nederst i brevet, hvem der skal have tilsendt grundejerrapporten, og hvem den tekniske rapport skal sendes til. 16-06-20 23   
04-53-19 Påtænkt V2-kortlægning samt fastholdelse af V1-kortlægning på dele af ejendommen efter indledende undersøgelse  Præciseret nederst i brevet, hvem der skal have tilsendt grundejerrapporten, og hvem den tekniske rapport skal sendes til. 16-06-20 30  
04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 Præciseret nederst i brevet, hvem der skal have tilsendt grundejerrapporten, og hvem den tekniske rapport skal sendes til. 16-06-20 30   
04-53-38 Tjekliste indledende undersøgelser  Opdateret med bl.a. henvisning til nyt brev 04-53-39. 04-06-20  
04-53-00 Indledende undersøgelser Afsnit 3.8 Grundejermeddelelse om undersøgelsens resultat er opdateret med link til 04-53-39, som er det brev, der skal sendes, hvis vi fastholder ejendommen på V1 efter IU, fordi det kun er de grundvandstruende punktkilder, vi har undersøgt. 04-06-20 0  
04-53-39 Ejendom fastholdes på V1 efter indledende undersøgelse - ingen indsats  Nyt brev, der skal sendes til de ejerne af V1-kortlagte ejendomme, hvor vi kun undersøger de punktkilder, der kan udføre en grundvandsrisiko. 04-06-20 28  
04-54-02 Retningslinjer for behandling af ansøgning efter værditabsordningen  Tilføjet, at et umatrikuleret areal, der anvendes til beboelse (have) kan omfattes af VTO, medmindre det er offentlig ejet. 04-06-20 8  
  JAR-nyhedsbrev maj 2020 Nyhedsbrev om ny brugergrænseflade 28-05-20    
04-63-00 It-værktøjer  Tilføjet JAR-nyhedsbrev maj 2020 28-05-20  
04-53-00 Indledende undersøgelser Afsnit 3.10 er slettet, eftersom kommunen og ikke Miljøstyrelsen er påbudsmyndighed ved pesticidfund omkring vaskepladser. 28-05-20 27   
04-60-00 Forureneransvar, påbud Afsnit 3.1 Påbudsmyndighed ved pesticidfund omkring vaskepladser er slettet, da det er fastslået, at det er kommunen og ikke Miljøstyrelsen, der er påbudsmyndighed i disse tilfælde. 28-05-20  
04-53-29 Sagsstyrings- og økonomiskemaer Dokumentet er slettet. 28-05-20    
04-53-30 Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB) for indledende undersøgelser Ny version lagt i håndbogen. 28-05-20    
04-53-28 Orientering om indledende undersøgelse og besigtigelse  I slutningen af andet afsnit er tilføjet: "Den historiske redegørelse medfører i enkelte tilfælde, at der alligevel ikke udføres en undersøgelse." 27-05-20 8  
04-53-38 Tjekliste - indledende undersøgelser  Nyt dokument til sagsbehandling af indledende undersøgelser fra start til slut. 13-05-20 0  
04-54-31B Rapportskabelon til udvidet undersøgelse_kun bilag  Ny skabelon, som kun indeholder bilagsdelen til undersøgelsesrapporten. 02-04-20    
04-54-31A Rapportskabelon til udvidet undersøgelse_hovedrapport Ny rapportskabelon, som ikke indeholder bilagsdelen til undersøgelsesrapporten. 02-04-20    
04-54-00 Udvidede undersøgelser - VTO, prioriterede og frivillige  Proceduren er opdateret med henvisninger til en rapportskabelon uden bilag "04-54-31A Rapportskabelon til udvidet undersøgelse_hovedrapport" og til "04-54-31B Rapportskabelon til udvidet undersøgelse_kun bilag". Præciseret, at 04-54-31 Rapportskabelon til udvidet undersøgelse" er til hele rapporten inkl. bilag. 02-04-20 14  
04-05-01 Aktivitetesteams  Oversigten over, hvilke medarbejdere der er i hvilke teams er opdateret i f.t. nye og tidligere medarbejdere. 28-02-20    
04-55-33 Tjekliste til VO-afværge  Det er præciseret, at når vi afslutter afværgeprojektet, og ejendommen ikke udgår af kortlægningen, så beder vi samtidig UDK om at tilbagebetale egenbetalingen. Det beder vi ikke om, når vi afslutter økonomien på VTO-sagen. 26-02-20 1  
04-53-28 Orientering om indledende undersøgelse og besigtigelse  Brevet er opdateret tekstmæssigt og gjort mere læsevenligt. 20-02-20  
09-01-02 Velkomst nye medarbejdere Teksten er opdateret, og der er indsat links til vejledninger m.v. 13-02-20  
09-01-01 Startpakke til nye medarbejdere i Jordforureningsgruppen Teksten er opdateret, og der er indsat links til jordforureningsloven, vejledninger osv. 13-02-20  
11-01-00 Kvalitetsundersøgelser  De 5 korlægningssager, der skal kvalitetsundersøges, findes på egenkortlægningslisten på k-drevet.  10-02-20  
04-50-01 Region Nordjyllands brancheliste til V1-kortlægning Brancherne træimprægnering, trævareindustri, maskinstationer og gartnerier er blevet opdateret og præciseret i f.t. vores kortlægningspraksis. 10-02-20    
04-02-00 Budget, koncernstrategi og lign. Proceduren er opdateret med fokusområder og indikatorer, som er vedtaget af direktionen 10-02-20 10   
01-00-00 Mål, målsætninger og kvalitetspolitikker Proceduren er opdateret med fokusområder og indikatorer, som er vedtaget af direktionen. 10-02-20  
09-01-00 Uddannelse, oplæring og kompetenceudvikling  Proceduren har ændret navn fra "Uddannelse og træning" 10-02-20 12   
06-01-00 Dokumentstyring  Intern Administration erstattet med ESDH-teamet 06-02-20 14  
04-01-00 Oprettelse af nye sager  Intern Administration erstattet med ESDH-teamet 06-02-20 14  
01-00-00 Administrative mål, målsætninger og kvalitetspolitikker  Opdateret bl.a. med vision og fokusområder. 06-02-20  
02-00-00 Organisation Nye links til organisationsdiagrammer m.v. 06-02-20 11  
04-02-00 Budget, koncernstrategi og lign. Forretningsplanen er slettet i dokumentet, som er opdateret i f.t. strategi, vision, fokusområder m.v. og henvisninger til relevante sider på personalenet og regionens hjemmeside. 06-02-20 9  
04-63-05 Skema til kommentering af GeoGIS-indlæsninger Nyt dokument, der skal anvendes til sagsbehandlerens kommentarer i f.m. gennemgang af rådgivers GeoGIS-indlæsninger af boringer 06-02-20 0  
04-63-04 Mini-manual til kontrol af GeoGIS-indlæsninger  Nyt dokument, som sagsbehandleren kan anvende, når rådgivers GeoGIS-indlæsninger skal kontrolleres. 06-02-20  
08-01-00 Korrigerende handlinger  Indsat nyt afsnit 3.1 Hvad er en afvigelse? En afvigelse er først en afvigelse, hvis den indeholder disse tre elementer:
1. En reference til et krav i standarden.
2. En mangel eller fejl i f.t. kravet.
3. Et bevis eller dokumentation på, at der faktisk er en fejl eller en mangel.
 4    
06-01-00 Dokumentstyring  Under 3.2 Afsendelse af digitalt post og håndtering af personfølsomme oplysninger er tilføjet et link til pjecer, oplysningsark m.v., som er gjort tilgængelige for blinde og svagtseende, og som kan vedhæftes digital post/e-mails. 03-02-20 13   
04-50-01 Branchelisten Maskinstationer kortlægges som udgangspunkt altid. 31-01-20    
03-00-01 Interessent- og risikoanalyse  Analysen er opdateret med, hvad vi gør for at imødekomme krav og forventninger, samt hvad vi har planlagt/iværksat for at adressere risici i f.t. de interessenter, der er borgere, kommuner, Miljøstyrelsen/Miljø- og Fødevareministeriets Departement, de øvrige regioner, laboratorier. 27-01-20 1  
04-55-33 Tjekliste til VTO-afværge - overfladeforureninger  Udbetaling Danmarks mailadresse er tilføjet under 15. 22-01-20  
04-55-00 Afværgeforanstaltninger - værditabsordningen, prioriterede og frivillige Følgende er præciseret vedr. tilbagebetaling af egenbetalingen til grundejer under 3.3 Afslutning: Sagsbehandleren kan også selv anmode Udbetaling Danmark om at tilbagebetale egenbetalingen til grundejer, når det vides med sikkerhed, at ejendommen fortsat er V2-kortlagt efter afværgeprojektet. Udbetaling Danmarks mail-adresse er tilføjet. 22-01-20 22   
04-63-03 Retningslinjer for vurdering af ind-sats over for overfladevand ved hjælp af Miljøstyrelsens screenings-værktøj Der er indsat nyt link til screeningsværktøjet under "Principperne i Miljøstyrelsens screeningsværktøj". Under "Den bearbejdede screening" er følgende tilføjet: Ved ændring af brancher/aktiviteter, stoffer eller kortlagte arealer: Lav altid ny bearbejdet screening på baggrund af den nyeste automatiske screening – husk evt. data fra den allerede eksisterende bearbejdet screening. 17-01-20   
04-05-00 Aktivitetsteams Opdateret med, at det er kontorchefen, der udpeger tovholderen for det enkelte team og ikke teamet. Desuden er det tilføjet, at de enkelte hovedteams kan nedsætte nødvendige arbejdsgrupper til løsning af en delopgave.  15-01-20   
04-05-01 Aktivitetsteam Jordforureningsgruppen Opdateret i forhold til Aktivitetsplan 2020.  15-01-20  
04-53-14 Endelig kortlægning på vidensniveau 2  "Boligerklæring" er tilføjet i overskriften samt i selve brevet. 15-01-20 11  
04-50-43 Instruks for kortlægning af knust asfalt  Tilføjet, at de tilladelser kommunerne giver til genanvendelse af knust asfalt, skal journaliseres på de samme sager, som slagge-tilladelserne journaliseres på. Journalnumrene er skrevet ind i dokumentet. 13-01-20   
04-53-31 Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Ny opdateret version i h.t. det nye EU-udbud på indledende undersøgelser 2020. 13-01-20    
04-53-30 Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB) Ny opdateret version i h.t. det nye EU-udbud på indledende undersøgelser 2020. 13-01-20    
04-53-29 Sagsstyrings- og økonomiskema  Ny opdateret version i h.t. det nye EU-udbud på indledende undersøgelser 2020. 10-01-20    
04-54-05 Grundejerorientering om venteliste på værditabsordningen  Brevet er revideret for at øge forståeligheden. 03-01-20   
04-53-09 Rapportskabelon Dokumentet er slettet, da vi fremover skal bruge dok. nre. 04-53-36 og 04-53-37 til afrapportering af de indledende undersøgelser. 13-12-19    
04-53-00 Indledende undersøgelse  I afsnit 3.6 Afrapportering af undersøgelsen er indsat links til hhv. dok. nr. 04-53-36 Grundejerrapport og 04-53-37 Teknisk rapport. Rapporterne skal anvendes til afrapportering af alle indledende undersøgelser fra og med 2020. 13-12-19 25  
04-55-00 Afværgeforanstaltninger - VTO, prioriterede og frivillige  Tilføjet henvisning til tjekliste 04-55-33 under afsnit 3. Beskrivelse. 26-11-19 21   
04-54-00 Udvidede forureningsundersøgelser, afværgeprogram og projektforslag - VTO, prioriterede og frivillige Tilføjet henvisning til tjekliste 04-54-32 under "Værditabsordningen" i afsnit 3.1. 26-11-19 13  
04-55-33 Tjekliste til VTO-afværge - overfladeforureninger Ny tjekliste, som kan anvendes i forbindelse med undersøgelser efter værditabs-ordningen. 26-11-19  
04-54-32 Tjekliste til VTO-undersøgelse Ny tjekliste, som kan anvendes i forbindelse med afværge af overfladeforureninger under værditabsordningen. 26-11-19 0  
04-54-27 Grundejerorientering - resultat af supplerende undersøgelser samt udtagning af kortlægningen og (en del af) ejendommen er lettere forurenet.  Dokumentet er slettet og erstattet af 04-54-13, som har fået tilføjet afsnit om lettere forurening og underretningspligt i h.t. jordforureningslovens §71 06-11-19    
04-54-13 Grundejerorientering - resultat af supplerende undersøgelser samt udtagning af kortlægningen og (en del af) ejendommen er lettere forurenet.  Dokumentet er opdateret med bl.a. afsnit om lettere forurenet jord på ejendommen og underretningspligt i h.t. §71 i jordforureningsloven. 06-11-19 3  
04-54-02 Retningslinjer til behandling af ansøgning efter værditabsordningen Tilføjet, at det skal tjekkes, at påbudsmulighederne er vurderet, inden der gives tilsagn efter værditabsordningen. 05-11-19 7  
04-54-02 Retningslinjer til behandling af ansøgning efter værditabsordningen  Dokument-navnet ændret, så det fremgår, at det er en beskrivelse af retningslinjerne. 25-10-19 6  
04-55-00 Afværgeforanstaltninger  I dokumenttitlen er tilføjet værditabsordningen, prioriterede og frivillige  24-10-19 20   
04-54-00 Udvidede undersøgelser I dokumenttitlen er tilføjet værditabsordningen, prioriterede og frivillige 24-10-19 11  
04-53-20 Udtagning af kortlægningen efter indledende undersøgelse - evt. lettere forurenet Tilføjet, at vi tager forbehold for, at ejendommen kan blive kortlagt eller undersøgt igen som led i kortlægningsarbejdet eller kendskab til nye undersøgelsesmetoder. 09-10-19 22   
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven Tilføjet, at olietanke<6.000 l. i forbindelse med bagerier ofte har haft et stort flow, og derfor skal de kortlægges som udgangspunkt. 09-10-19 42   
04-61-01 Nuancering af allerede V2-kortlagt ejendom  "Boligerklæring efter jordforureningslovens §21" er tilføjet i overskriften. Desuden er tilføjet, at rådgivningsarket skal sendes med ved F1- eller F2-nuancering. 07-10-19 5  
04-59-04 Udbudsmateriale til afgravning af overfladeforurening Gennemført mindre rettelser vedr. de krav, vi stiller til den muldjord, der køres ind efter oprensningerne. 09-09-19    
04-56-03 Entreprisekontrakt I punkt 6 og 10 er hidtil rød skrift blevet til sort, og følgende er tilføjet: "fra entreprenørens forsikringsselskab". 03-09-19    
04-54-09 Paradigma til grundejerorientering om undersøgelse efter værditabsordningen Tilføjet oplysninger om tidspunkter, som kan slettes igen, hvis vi ikke har dem, når vi skal sende brevet til grundejer. 30-08-19 5  
04-56-04 Udbudsmateriale til afgravning af overfladeforurening  Teksten er rettet få steder. 30-08-19     
04-53-11
04-53-19
04-53-20
04-53-32
Brevparadigmer til grundejerorientering efter indledende undersøgelse I det afsnit i brevet, som omtaler den vedlagte rapport fra undersøgelsen er disse linjer tilføjet (de skal kun med i de breve, som vi sender sammen med den "lille" grundejerrapport): 

som indeholder de informationer og konklusioner fra undersøgelsen, som er relevante for dig. Der er også udarbejdet en større teknisk undersøgelsesrapport, som du kan få tilsendt, hvis du ønsker det.27-08-19    
04-55-07 Afleveringsprotokol  Layoutet er ændret, og dokumentet er gjort mere simpelt. 16-08-19  
04-50-43 Instruks for kortlægning af knust asfalt Tilføjet, at hvis den knuste asfalt udlægges på private veje, og analyser viser forhøjede indhold af kulbrinter, så kortlægges arealet. Ellers gemmes materialet blot på kommunesagen i eDoc. 09-07-19 2  
06-01-00 Dokumentstyring Indsat link til personalenettet om retningslinjer for afsendelse og håndtering af mails 01-07-19 12  
04-55-03 Grundejerorientering - værditabsordningen (anmodning om egenbetaling) Udbetaling Danmarks konto-nr. er opdateret. 25-06-19 9  
04-56-03
04-56-04
04-56-12
Entreprisekontrakt, udbudsmateriale og udbudsbrev er opdateret i h.t. gældende regler. 24-06-19    
04-53-19
04-53-20
04-53-11
04-53-32
  I dokumenterne er det tilføjet, at der også skal sendes kopi af hhv. afslutningsbrev til grundejer og rapport til vandværkerne, når der inden for et indvindingsopland er fundet en grundvandsforurening, som kan udgøre en risiko over for eksisterende vandindvinding eller hvis der er analyseret for pesticider i vandprøver, uanset om der er påvist pesticider eller ej. 07-08-19    
04-53-00

Indledende undersøgelser Tilføjet i afsnit 3.8, at vandværkerne skal orienteres om resultaterne af en undersøgelse ved at få tilsendt kopi af hhv. rapport og grundejerbrevet om påtænkt V2-kortlægning eller udtagning af kortlægningen efter undersøgelse. Vandværkerne skal orienteres, når der inden for et indvindingsopland er fundet grundvandsforurening, der vurderes at kunne udgøre en risiko for den eksisterende vandindvinding, eller hvis vandprøver er blevet analyseret for pesticider, uanset om der er påvist pesticider eller ej. Vandværkernes adresser findes på www.CVR.dk eller på www.dkvand.dk/danmark/region5-vand.htm 07-06-19 24  
02-00-00 Organisation  Organisationen i virksomheden Regional Udvikling er opdateret med de nye kontorer og reference fra Regional Udviklingsdirektøren til Regionsdirektøren. 28-05-19 10  
08-01-00 Korrigerende handlinger  Tilføjet i proceduren, at korrigerende handlinger også kan iværksættes som følge af evaluering af underleverandører. 08-05-19 3  
04-06-00 Evaluering af underleverandørydelser Tilføjet under 3. Beskrivelse, at hvis der konstateres en afvigelse i f.m. evaluering af en underleverandør, skal der gennemføres en korrigerende handling i h.t. 08-01-00 Korrigerende handlinger. 08-05-19 8  
04-56-02 Aftalegrundlag for rådgivningsaftaler Følgende, der tidligere stod med rød skrift, står nu med sort skrift, da det altid skal fremgå/medsendes: Under 3. Aftalegrundlag er 2. Aftalegrundlag for rådgivningsaftaler og Bilag 2 Forsikringspolice og oplysninger om resterende dækningssum. 03-05-19  
04-53-13 Orientering af vandværker om grundvandstruende forureninger

Rettet, så vi fremover oplyser vandværkerne mere præcist om, hvor mange pesticider der er analyseret for, og hvor mange overskridelser af enkeltstoffer pesticider der er konstateret. Desuden vedhæfter vi nu rapporten. Dermed oplyser vi vandværkerne så godt som muligt om fund af pesticider nu, hvor vi også har udvidet vores analysepakke betydeligt.

01-05-19 7  
04-56-02 Aftale om teknisk rådgivning og bistand Redigeret - småfejl er rettet. 01-05-19 4  
04-56-01 Aftalegrundlag for rådgivningsaftaler Opdateret med ABR18  01-05-19 4  
04-56-04 Udbudsmateriale til afgravning af overfladeforurening Policenummer tilføjet i dokumentet  25-04-19  
04-56-15 Bilag 13 Entrepriseforsikring Nyt dokument 25-04-19    
04-55-30 Brev om kommende VTO-afværge - egenbetaling modaget - overfladeforurening Brevet er opdateret med følgende sætning: Vi ønsker, at du sender en mail til sagsbehandler e-mail med din mailadresse og et telefonnummer hvorpå du kan kontaktes. 25-04-19 2  
04-53-00 Indledende undersøgelser Proceduren er opdateret i f.t. arbejdet med det nye EU-udbud på indledende undersøgelser. 15-03-19 23  
06-01-00 Dokumentstyring  Tilføjet, at sagsbehandleren slår cpr-nummeret op, skriver det på en gul post-it, som sættes på det brev, sekretærerne skal afsende. Sekretærerne sørger også for makulering af post-it-lappen. Skal brevet sendes til en virksomhed, slås CVR-nummeret op i CVR-registret, hvis ikke det kan findes i OIS. Nummeret skrives i brevets adressefelt. 05-03-19 11  
04-56-02
04-56-03
04-56-04
04-56-09
Dokumenterne er opdateret i f.t. ABR18 og AB18. 26-02-19      
09-01-00 Uddannelse og træning  Proceduren er opdateret med kompetenceoversigterne 10-02-19 11  
09-01-03 Kompetenceoversigter  Nyt samlet dokument, så kompetenceoversigterne ikke længere skal findes på K-drevet men i håndbogen 10-02-19 0  
09-01-00 Uddannelse og træning Opdateret, at kursusgruppen består af KBM og CABAL 08-02-19 10
04-57-03 Liste over analysepakker Revideret udgave af listen 08-02-19  
04-57-00 Overvågning Tilføjet under 3.5 Modtagelse af analyseresultater "Alternativt kan det aftales med rågiver, at rådgiver udarbejder et kort notat med resultater fra den seneste monitering med de tidligere resultater i bilag". Desuden er det under 3.7 Sløjfning og afmelding af boringer tilføjet, at sagsbehandler inden en boring sløjfes skal spørge kommune eller vandværk, om de er interesseret i at overtage boringen og sørge for ændring af deklarationen. 01-02-19 6
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven  Indsat link til det nye dok. sagsstyringsskema, som kan bruges (frivilligt), når sagsbehandlingen af en uafklaret lokalitet indledes. 30-01-19 41
04-50-45 Sagstyringsskema - V1  Sagsstyringsskema, som V1-sagsbehandleren evt. kan bruge, når sagsbehandlingen af en uafklaret lokalitet går i gang. 30-01-19 0
04-54-15 Skabelon til deklaration om overvågnings- og undersøgelsesboringer "Monitering" ændret til "overvågning" og skabelonen er opdateret, så den opfylder de gældende tinglysningsregler. 25-01-19 1
04-54-06 Fastlæggelse af strategi og omfang af den udvidede forureningsundersøgelse  Opdateret, så det beskriver det, vi gør i dag. Tilføjet henvisninger til relevante dokumenter under 04-54-00. 23-01-19 1
04-54-10 Vurdering af resultater efter udvidet undersøgelse Ændret dokumentnavn fra "Vurdering af undersøgelsens resultater" samt opdateret dokumentet, så det beskriver det, vi gør i dag. Tilføjet henvisninger til relevante dokumenter under 04-54-00. 23-01-19 2
04-54-00 Udvidede forureningsundersøgelser, afværgeprogram og projektforslag  Tilføjet henvisninger til dokument 04-54-01 og 04-54-27 samt præciseret, at udover revision af nuanceringen efter den udvidede undersøgelse, skal der udstedes boligerklæring. 23-01-19 10
04-60-00 Forureneransvar, påbud  Tilføjet afsnit 3.1 om, at Miljøstyrelsen i Odense er påbudsmyndighed i tilfælde af pesticidfund ved vaskepladser. 22-01-19  1
04-53-00 Indledende undersøgelser Tilføjet i afsnit 3.10, at det er Miljøstyrelsen i Odense, der er påbudsmyndighed ved pesticidfund på vaskepladser. 22-01-19 22 
04-50-26 Besigtigelsesskema Opdateret ifm. det kommende udbud på indledende undersøgelser. 18-01-19 4
04-50-33 Retningslinjer for udfyldelse af interviewskema  Opdateret ifm. det kommende udbud på indledende undersøgelser. 18-01-19 1
04-53-37 Teknisk rapport Skabelon til den tekniske rapport fra indledende undersøgelse - bruges ikke endnu 14-01-19  
04-53-36 Grundejerrapport Pixi-udgave af vores rapport for indledende undersøgelser - bruges ikke endnu 14-01-19  
04-56-14 Bilag 6 Tidsplan  Tilføjet to pinde: "Graveplan, haveregistrering, retableringsaftale og tidsplan til kommentering ved RN" og "Mødeindkaldelse: Graveplan, havereg., ret.aftale, tidsplan fremsendes til grundejer". Synliggør for rådgiver, at nogle dokumenter skal være klar før der indkaldes til orienteringsmøder med grundejerne. 11-01-19   
04-50-01 Branchelisten I h.t. VMR's kortlægningsark er der under "Transformerstationer" tilføjet "ukrudtsbekæmpelse med pesticider" og "043 - pesticider, anvendelse af" er tilføjet under "Aktivitetsnavn i JAR". Begge aktiviteter - altså både transfomerstationer og pesticider, anv. af - skal fremgå af JAR, så de kommer med i overfladevands-screeningen 10-01-19  
04-55-03 Grundejerorientering - Værditabsordningen (anmodning om egenbetaling) Brevet er sprogligt revideret. 08-01-19 8
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven Tilføjet afsnit 3.1.20 om kortlægning af asbest med henvisning til instruks. 07-01-19 40
04-50-44 Instruks for kortlægning af asbest Ny instruks 07-01-19 0
05-01-00 Kontraktgennemgang Vi skal i h.t. ISO 9001:2015 ikke udarbejde en procedure for kontraktgennemgang, da vi ikke udfører arbejde på kontrakt. 02-07-18 2
02-00-00 Organisation Jordforureningsgruppen refererer til Klima- og Miljøudvalget. 29-06-18 9
13-01-02 Forbedringsforslag 2018  Ny og opdateret forslag til forbedringer 28-06-18  
04-00-00 Opgaver og styring af opgaver Tilføjet afsnit om, at aktivitetsplanen kan ændres pga. personalemæssige ændringer, og at prioriteringen og planlægningen af opgaverne sker i de enkelte teams og hos den enkelte medarbejder. Beskrevet vores opgaver og fødekæden. 27-06-18 7
01-00-00 Administrative mål, ressourcer, kvalitetspolitikker og kvalitetsmål Tilføjet mission og vision for Region Nordjylland. 27-06-18 8
06-01-00 Dokumentstyring Tilføjet afsnit om afsendelse af digital post og håndtering af personfølsomme oplysninger. 26-06-18 10
03-00-01 Interessent- og risikoanalyse Nyt dokument 24-06-18 0
01-00-00 Administrative mål, ressourcer, kvalitetspolitikker og kvalitetsmål Tilføjet de mål, vi har i Strategiplan 2015, og som vi i øvrigt har for vores sagsbehandling. Tilføjet, at nogle mål fastsættes på højere niveau end i Jordforureningsgruppen, og opfølgning sker andre steder end i gruppen. Tilføjet, at alle har fokus på, om der er behov for forbedringer for at øge kvaliteten af vores ydelser. 24-06-18 7
04-02-00 Budget, koncernstrategi, forretningsplaner og lignende  Tilføjet, hvad baggrunden for Strategi 2018 er. 24-06-18 8
00-00-01

Kvalitetshåndbogen

Tiløjet, at kvalitetsledelsessystemet gælder for opgaveløsningen efter jordforureningsloven og de rammer, der er for dem i regionen.

24-06-18

5

04-53-13

Orientering af vandværker om grundvandstruende forurening

Rettet i brevhovedet, at vandværkets adresse findes via CVR-registret

https://datacvr.virk.dk/data/

13-06-18

6

04-54-02

Retningslinjer til behandling af ansøgning efter værditabsordningen

Tilføjet, at ubebyggede grunde ikke er omfattet af værditabsordningen.

12-06-18

5

04-54-16

Paradigma til grundejerorientering - erstatningsudbetaling ved boringer

Erstatningsbeløbet indsættes på grundejers konto i stedet for at blive sendt på check.

12-06-18

1

04-63-00

IT-værktøjer

Indsat link til JAR.nyhedsbrev maj 2018

01-06-18

6

Nyt dok.

 

JAR-nyhedsbrev maj 2018

Nyt nyhedsbrev ifm. opdatering af JAR 01-06-18  
Flere dokumenter   Dokumenter tilrettet i h.t. Databeskyttelsesforordningen (EU-forordning 2016/679)med nyt oplysningsark (underretning om behandling af personoplysninger). 28-05-18  
04-50-29 Oplysningsark til grundejer - underretning om behandling af personoplysninger Revideret i h.t. persondataforordningen, der træder i kraft 25. maj 2018 25-05-18 2
04-54-00 Udvidede forureningesundersøgelser, afværgeprogram og projektforslag  Afsnittet og dokumenter omhandlende Oliebranchens Miljøpulje er slettet. 25-05-18  9

04-54-05

Grundejerorientering om venteliste på værditabsordningen

Ansøgningsskemaet fra Udbetaling Danmark til låneordningen på værditabsordningen er opdateret i h.t. persondataforordningen 

24-05-18

 7

04-53-11
04-53-19
04-53-34
04-54-18
04-54-23
04-61-01
04-61-02

  Dokumenterne er opdateret, så SKAT - ligesom kommunerne - får en kopi af brevet og rapporten. Derudover er nuanceringsskemaet i de relevante breve opdateret. 17-01-18  
04-55-25

Dokumentationsrapport for afgravning af overfladeforurening

Opdateret rapportskabelon. 17-11-17 2
04-50-00  Kortlægning efter jordforureningsloven  Tilføjet under afs. 3.1.6, at hvis der er tale om "bygning på lejet grund" skal både grundens ejer og bygningens ejer orienteres om kortlægningsafgørelsen. Det skal fremgå af brevet til bygningsejeren, at han/hun orienteres, fordi han/han ejer bygningen.  11-10-17  39 
04-50-01 Region Nordjyllands brancheliste til V1-kortlægning Tilføjet golfbaner. 11-10-17  14
04-54-02 Retningslinjer for behandling af ansøgning efter værditabsordningen  Tilføjet afsnit om, hvilke ejendomme der ikke kan tilmeldes til værditabsordningen, selvom de anvendes til helårsbeboelse. 05-10-17 4
04-53-20 Udtagning af kortlægningen efter indledende undersøgelse - evt. lettere forurenet Opdateret med kortudsnit-afsnit. 28-09-17 19 
04-53-34 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 efter udlægning af slagger, flyveaske og knust asfalt   Opdateret i forhold til knust asfalt. 21-09-17
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven  Ændret overskrift i afsnit 3.1.16 til "Kortlægning af genanvendelsesprojekter for forurenet jord og restprodukter fx slagger og knust asfalt." 21-09-17 38
04-50-43 Instruks for kortlægning af knust asfalt Ny instruks, der beskriver sagsgangen til afgørelse af, om udlægning af knust asfalt skal kortlægges. 21-09-17 0

04-50-15

 

04-50-42

 

04-53-34

Grundejerorientering om påtænkt V1-kortlægning

Påtænkt V1 Kildegrund uden indsats men mulig risiko for nabo

 
Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 efter udlægning af slagger

 

 

I alle tre brevparadigmer er sætningen om, at det endelige kortlægningsbrev sendes til grundejers e-boks fjernet, da disse breve nu også sendes digitalt.

 

 

31-08-17

19

           

 1

 

3

04-50-41 Forespørgsel om jordforurening  Brevets overskrift er ændret, og de første to afsnit i brevet er blevet skrevet sammen. 14-08-17 2
04-00-00 Opgaver og styring af opgaver  Der er indsat nyt afsnit om styringen af Jordforureningsgruppen vha. aktivitetsplanen, indsatsplanen, opfølgning i teams, tilbagemeldinger fra teams, aktivitetsplanlægning inkl. 04-08-17 5
04-50-41  Forespørgsel om jordforurening

Følgende afsnit indsat:

"Regionen gør opmærksom på, at ejendommen kan ligge inden for kommune Kommunes områdeklassificering efter jordforureningslovens § 50, og at der derfor gælder særlige regler ved f.eks. jordflytning. Du kan få nærmere oplysninger ved at kontakte kommunen."

04-07-17
04-54-07 Grundejerorientering om udvidet forureningsundersøgelse Det fremgår ikke længere af brevet, hvor mange penge der er afsat til undersøgelsen. 29-06-17 2
04-54-08 Grundejerorientering om udvidet forureningsundersøgelse - naboejendom(me) Det fremgår ikke længere af brevet, hvor mange penge der er afsat til undersøgelsen. 29-06-17 2
04-54-05 Grundejerorientering om venteliste på værditabsordningen  Statens Administrations ansøgningsskema til Miljøstyrelsens låneordning er udskiftet med ansøgningsskema fra Udbetaling Danmark. 28-06-17 6
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven  Tilføjet nyt dokument 04-50-42. 01-06-17 37
04-50-42 Påtænkt V1 Kildegrund uden indsats men mulig risiko for nabo Nyt brevparadigma til brug ved V1-kortlægning af en grund, som ikke er omfattet af regionens indsats, men hvor mulig forurening på kildegrunden kan udgøre en risiko over for boliger på nabogrundene. 01-06-17

0

04-54-27 Grundejerorientering - Resultat af supplerende undersøgelse samt udtagning af kortlægningen og (en del af) ejendommen er lettere forurenet  Ændring: Rådgivningspjecen er nu et informationsark "Min boliggrund er forurenet - praktiske forholdsregler og gode råd ved tungmetal- og tjæreforurening". 24-05-17 2
04-54-23 Paradigma til grundejerorientering Ændring: Rådgivningspjecen er nu et informationsark "Min boliggrund er forurenet - praktiske forholdsregler og gode råd ved tungmetal- og tjæreforurening". 24-05-17 1
04-53-32 Udtagning af kortlægningen - en del fastholdes på V1 Ændring: Rådgivningspjecen er nu et informationsark "Min boliggrund er forurenet - praktiske forholdsregler og gode råd ved tungmetal- og tjæreforurening".  24-05-17
04-53-20 Udtagning af kortlægningen efter indledende undersøgelse Ændring: Rådgivningspjecen er nu et informationsark "Min boliggrund er forurenet - praktiske forholdsregler og gode råd ved tungmetal- og tjæreforurening". 24-05-17 18
04-53-19 Påtænkt V2-kortlægning samt fastholdelse af V1-kortlægning på dele af ejendommen efter indledende undersøgelse Ændring: Rådgivningspjecen er nu et informationsark "Min boliggrund er forurenet - praktiske forholdsregler og gode råd ved tungmetal- og tjæreforurening". 24-05-17 26
04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 Ændring: Rådgivningspjecen er nu et informationsark "Min boliggrund er forurenet - praktiske forholdsregler og gode råd ved tungmetal- og tjæreforurening". 24-05-17 26
04-58-00 Rådgivning og handlepligt Ændring: Rådgivningspjecen er nu et informationsark "Min boliggrund er forurenet - praktiske forholdsregler og gode råd ved tungmetal- og tjæreforurening". 24-05-17 2
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven Der er tilføjet et nyt afsnit kaldet 3.1.19 Benzinsalgssteder, hvor der er bolig på naboejendommen(e), hvor det er beskrevet, hvordan vi vurderer indsats over for boliger på naboejendomme, hvis der ikke er bolig på selve lokaliteten. 18-05-17 36
04-56-12 Udbudsbrev til entreprenører  Brevet er opdateret bl.a. med angivelse af, hvornår arbejdet forventes udført samt ændring af, hvem der underskriver, 17-05-17 2
04-56-00 Udbud, licitation og kontrakt Under 3.7 Kontrakt stod tidligere:

Kontrakter: Sagsbehandleren sørger for, at den underskrevne kontrakt sendes til Intern Administration, hvor den scannes og journaliseres. Kontrakten opbevares af Intern Administration, som har arkiv-ansvaret.

Sikkerhedsstillelser: En sikkerhedsstillelse er at betragte som et værdipapir og skal derfor opbevares på forsvarlig vis, når den er journaliseret. Sikkerhedsstillelser opbevares af Intern Administration, der sørger for, at papirerne er låst inde i stålskabe i arkivet. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt at finde sikkerhedsstillelsen frem på en bestemt dato, skal sagsbehandleren selv huske at lave en erindringsadvisering i eDoc.

Dette er nu efter aftale med Intern Administration ændret til:
Kontrakter og sikkerhedsstillelser: Sagsbehandleren har ansvaret for, at den underskrevne kontrakt og sikkerhedsstillelsen bliver scannet og journaliseret i eDoc.

11-05-17  7
13-01-02 Forbedringsforslag Opdateret version inkl. forslag om GAP-analysen 09-05-17  
04-61-01 Nuancering af allerede V2-kortlagt boliggrund  Indsat afsnit om boligerklæring  27-04-17 3
04-50-13 Grundejerorientering om "udgår på baggrund af bemærkninger efter høring" 

Indsat følgende afsnit:
Regionen tager også forbehold for, at ejendommen senere kan blive kortlagt som led i en eventuel kortlægning af pesticidanvendelse på bl.a. landbrug.

 

24-04-17
00-00-00 Indhold Alle links er fjernet i indholdsfortegnelsen 03-04-17
04-54-31 Rapportskabelon til udvidet undersøgelse  Ny rapportskabelon til afrapportering af regionens egne udvidede undersøgelser. 29-03-17  0
04-53-09  Skabelon til rapporten Skabelonen er opdateret til regionens nyeste layout. 29-03-17  
04-50-20  Paradigma til ikke-kortlægning Det røde afsnit om forbehold for, at vi vender tilbage for at kortlægge vaskepladser er omformuleret til:

Regionen tager også forbehold for, at ejendommen senere kan blive kortlagt som led i en eventuel kortlægning af pesticidanvendelse på bl.a. landbrug.

27-03-17 11
04-06-00 Evaluering af underleverandørydelser

"Analyser" er fjernet, da vi ikke særskilt evaluerer på denne ydelse. Evalueringen sker i stedet på et årligt møde mellem Eurofins og alle 5 regioner.
Evalueringen foretages på det kommende års første fagmøde i stedet for på indeværende års sidste fagmøde.
Evalueringerne skal forholde sig til rådgivers overholdelse af deadlines, rådgivers bemanding, ydelsens kvalitet, dialog (rådgiver-region), rådgivers kvalitetssikring samt opfølgning på eventuelle problemer.

13-03-16 7
04-56-00 Udbud, licitation og kontrakter Proceduren er gennemgået af Jura og Forsikring og efterfølgende tilrettet. 14-02-17 6
04-54-08 Grundejerorientering om udvidet forureningsundersøgelse - naboejendom(me) Tilføjet, at der kan ske ændringer i oplægget, efterhånden som resultaterne fremkommer. 17-07-17 1
04-53-28 Orientering om indledende undersøgelse og evt. besigtigelse Dokumentnavnet er ændret fra "Varsling af indledende undersøgelse og evt. besigtigelse" til "Orientering om indledende undersøgelse og evt. besigtigelse". 04-01-17
04-51-01 Orientering om besigtigelse ved kortlægning Dokumentnavnet er ændret fra "Varsling af / underretning om besigtigelse ved kortlægning" til "Orientering om besigtigelse ved kortlægning". 04-01-17 2
04-56-04 Udbudsmateriale til afgravning af overfladeforurening  Mindre specificering vedr. den rene muld. 16-11-16
04-50-15 Grundejerorientering om påtænkt V1-kortlægning Som sidste sætning på side 1 er indsat: "Vi har efterfølgende fået bekræftet oplysningerne ved gennemgang af kommunens arkiver, luftfotos m.v." 07-10-16 18
04-54-00 Udvidede forureningsundersøgelser Proceduren ændret efter Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2016 har overtaget opgaven vedr. værditabsordningen fra Statens Administration 04-10-16  7

04-54-03
04-54-04
04-54-05
04-54-09
04-54-18

Breve vedr. udvidet forureningsundersøgelse efter værditabsordningen

Brevene ændret efter Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2016 har overtaget opgaven vedr. værditabsordningen fra Statens Administration  04-10-16 3
3
5
3
6
04-55-00 Afværgeforanstaltninger Proceduren ændret efter Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2016 har overtaget opgaven vedr. værditabsordningen fra Statens Administration 04-10-16  17
04-55-01
04-55-03
04-55-30
Breve vedr. afværgeforanstaltninger efter værditabsordningen  Brevene ændret efter Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2016 har overtaget opgaven vedr. værditabsordningen fra Statens Administration 04-10-16 4
6
1
04-50-00 Kortlægning Opdateret med henvisning til dok. nr. 04-50-41 19-09-16 35
04-50-41 Svar på forespørgsel om jordforurening  Et nyt "gammelt" brev til brug for besvarelse af (skriftlige) fra ejendomsmæglere,  advokater m.v. 19-09-16 0
04-55-00  Afværgeforanstaltninger  Proceduren er opdateret med henvisninger til de to nye dokumenter 04-55-30 og 04-55-31. 16-09-16 16
04-55-30 Brev om kommende VTO-afværge, egenbetaling modtaget, overfladeforurening  Nyt dokument 16-09-16 0
04-55-31 Brev om orienteringsmøde vedr. kommende afværgepro-jekt efter værditabsordningen  Nyt dokument 16-09-16 0
04-55-00 Afværgeforanstaltninger Opdateret med henvisning til nyt dokument 04-55-28 15-09-16 15
04-55-28 Grundejerorientering efter afværge af overfladeforu-rening, restforurening - fortsat V2, § 21 samt nuancering Nyt dokument 15-09-16
04-50-15 Grundejerorientering om påtænkt V1-kortlægning  Under "Indsatsområde" er tilføjet nyt afsnit, der skal bruges, hvis målsat overfladevand ligger tæt på ejendommen, men der ingen indsats er 06-09-16 17
04-50-01 Region Nordjyllands brancheliste til V1-kortlægning  Tilføjet "vaskeplads" under gartnerier. 24-08-16  
04-54-30 Ansøgningsskema til værditabsordningen   Overskriften er ændret til "Ansøgning om undersøgelse og evt. oprydning efter værditabsordningen" i stedet for "Ansøgning om oprydning efter værditabsordningen". Derudover er det præciseret, at skøde/slutseddel skal vedlægges - det er ikke tilstrækkeligt at vedlægge udskrift af tingbogsattest. 08-07-16  
04-50-01 Region Nordjyllands brancheliste til V1-kortlægning Opdateret i f.t. overfladevandsdelen og har fået nyt layout. 08-07-16
06-01-01 Notatpligt  Opdateret i f.t. den nyeste offentlighedslov, da notatpligten nu er fastlagt i § 13 og ikke som tidligere i § 6. 29-06-16
04-53-09 Skabelon til rapporten Opdateret mht. navngivning af overfladeprøver og poreluftprøver. 16-06-16
04-55-02 Grundejeraftale om afværgeprojekt Tilføjet følgende afsnit:
(Ved regionens egne sager)
Regionens undersøgelser og afværgetiltag på din / jeres ejendom gennemføres med hjemmel i jordforureningslovens §§ 17 og 57. Regionen betaler for undersøgelser og afværgetiltag samt eventuelt yderligere foranstaltninger. Hvis der opstår skader som følge af Regionens arbejde på ejendommen, vil de blive erstattet.
15-06-16
04-55-01 Grundejerorientering om kommende afværgeprojekt incl. orienteringsmøde Tilføjet følgende afsnit på side 1 (med rødt):
(Ved regionens egne sager)
Regionens undersøgelser og afværgetiltag på din / jeres ejendom gennemføres med hjemmel i jordforureningslovens §§ 17 og 57. Regionen betaler for undersøgelser og afværgetiltag samt eventuelt yderligere foranstaltninger. Hvis der opstår skader som følge af Regionens arbejde på ejendommen, vil de blive erstattet.
15-06-16  3
04-63-03 Retningslinjer for vurdering af indsats over for overfladevand ved hjælp af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Indsat figur til forklaring af, hvordan vi kan reducere arealerne i en bearbejdet screening.
Tilføjet, at der altid skal udføres en bearbejdet screening, hvis den automatiske screening viser en risiko større end 1.

10-06-16 1
04-53-33 Instruks for sagsbehandling ved indledende undersøgelser i forhold til målsat overfladevand Tilføjet: Hvis der efter undersøgelse ikke er grundlag for at ændre i den automatiske screening, skal der blot oprettes en bearbejdet screening, hvor der i bemærkningsfeltet skal fremgå initialer, dato og "Den automatiske screening af (dato) godkendes".  10-06-16  2
04-50-37 Instruks til vurdering af indsats over for overfladevand på V1-kortlagte grunde Tilføjet, at der altid skal udføres bearbejdede screeninger. Hvis vi blot godkender det, der er foretaget i den automatiske screening, skal vi skrive det i bemærkningsfeltet til den bearbejde screening. 10-06-16 2
04-56-04 Udbudsmateriale til afgravning af overfladeforurening

Følgende er tilføjet i afsnit 4.6 Materialer på side 31:
Entreprenøren har ansvaret for at indhente de nødvendige tilladelser til indvinding af muldjorden.

08-06-16

04-50-15
04-53-11
04-53-19

Breve om påtænkt kortlægning Følgende er tilføjet afsnittet på side 1 om, at det endelige kortlægningsbrev sendes til modtagers e-boks: OBS: SIDSTE SÆTNING SKAL SLETTES, HVIS GRUNDEJER = KOMMUNEN. 06-06-16 16
25
25
04-54-05 Grundejerorientering om venteliste hos Statens Administration Revideret afsnittet om låneordningen, så det fremgår, at hvis grundejer ønsker at komme i betragtning til låneordningen, skal han/hun udfylde vedlagte ansøgningsskema og returnere det til Statens Administration. 26-05-16
04-54-05 Grundejerorientering om venteliste hos Statens Administration Tilføjet:  "Vi gør opmærksom på, at der er etableret en låneordning for de grundejere, der står på værditabsordningens venteliste – se mere på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk." 18-05-16 3
04-56-05 Bilag 4 Sikkerhedsstillelse Opdateret 28-04-16  
04-56-03 Entreprisekontrakt Opdateret 28-04-16 3
04-63-01 Tjekliste til opdatering af JAR  Ny opdateret tjekliste 26-04-16 3
04-53-28 Varsling af indledende undersøgelse og evt. besigtigelse Oplysningsarket er lagt ind som sidste side i brevet  21-04-16 4
04-53-19 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 samt fastholdelse af V1-kortlægning på en del af ejendommen efter indledende undersøgelse I brevet er tilføjet, at det endelige kortlægningsbrev sendes til grundejers e-boks, medmindre han/hun er fritaget fra at modtage digital post. 21-04-16 24
04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 I brevet er tilføjet, at det endelige kortlægningsbrev sendes til grundejers e-boks, medmindre han/hun er fritaget fra at modtage digital post. 21-04-16  24
04-50-15 Grundejerorientering om påtænkt V1-kortlægning I brevet er tilføjet, at det endelige kortlægningsbrev sendes til grundejers e-boks, medmindre han/hun er fritaget fra at modtage digital post. 21-04-16 15
04-50-20 Grundejerorientering om ikke-kortlægning  Oplysningsarket er lagt ind som sidste side i brevet 21-04-16 10
04-53-09 Skabelon til rapporten  Revideret mht. formuleringer om OSD i resumé og konklusion, fjernelse af rådgiverlogo på registreringsblad samt fjernelse af rådgivernavn fra teksten i afsnit 1.1 i første sætning i kapitel 2. 11-04-16  
04-53-30 Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB)

Opdateret/revideret med:
-  De nye fællesregionale prøvebetegnelser - herunder navngivning af prøver, hvis der er udtaget prøver ved tidligere undersøgelser
- Stofferne, som er tilføjet pesticidpakkerne og den nye pesticidpakke "nyere pesticider"
- Tilføjet PFAS (vandanalyser), og hvornår de tilvælges
- Journalisering af endelige oplæg.

11-04-16
04-56-04 Udbudsmateriale til afgravning af overfladeforurening  Materialet er opdateret. 11-04-16  
04-56-12 Udbudsbrev til entreprenører  Opdateret 08-04-16 1
04-50-40 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) - historiske redegørelser  Nyt dokument fra kortlægningsudbuddet 17-03-16 0
09-01-00 Uddannelse og træning  Tilføjet afsnit 3.5 Kompetenceoversigter om, at der skal foreligge en kompetenceoversigt for kortlægningsteamet, teamet for indledende undersøgelser, teamet for udvidede undersøgelser, afværgeteamet, VTO-teamet, overfladevandsteamet samt IT-teamet. Kompetenceoversigten skal angive de kompetencer, der er nødvendige, for at det pågældende team kan løse sine opgaver.
16-03-16  9
04-06-00 Evaluering af underleverandørydelser

Følgende er tilføjet:
På årets sidste fagmøde laver Jordforureningsgruppen en evaluering af den enkelte rådgivers samlede løsning af alle de opgaver, som rådgiveren har løst for gruppen i løbet af året. Hvert relevant team præsenterer en samlet evaluering/vurdering af de enkelte underleverandører, som har løst opgaver for teamet. På fagmødet samles disse evalueringer for hver rådgiver, og de er efterfølgende input til ledelsens evaluering i december. Det er kontorchefen, der har ansvaret for at orientere rådgiverne om den samlede evaluering

16-03-16  6
07-01-00 Intern audit og ledelsens evaluering Revideret, så ledelsens evaluering fremover opfylder standard-ens krav, som det blev påpeget ved den eksterne audit. Proceduren beskriver nu tydeligere, hvad ledelsens evaluering skal omfatte særligt med fokus på, hvilke input der skal tilvejebringes til ledelsens evaluering, samt hvilke output ledelsens evaluering skal have med udgangspunkt i de fokuspunkter, styregruppen har valgt. 15-03-16 3
04-56-13 Bilag 12 Principskitse for GPS-målepunkter  Nyt dokument i stedet for "Bilag 13 Principskitse for GPS-opmålinger" 19-02-16  
04-56-07 Bilag 7 Ramme for sikkerheds- og sundhedsplan med bilag: Arbejdsmiljø ved håndtering af jord på forurenede grunde  Nyt dokument i stedet for "Bilag 7 Ramme for sikkerheds- og sundhedsplan" 19-02-16 1

04-56-04
04-56-05
04-56-06
04-56-08
04-56-09
04-56-10
04-55-05
04-55-25

   Opdaterede i f. m. nyt EU-udbud på gravesager 19-02-16  
04-56-14 Bilag 6 Tidsplan  Nyt dokument udarbejdet i f. m. nyt EU-udbud på gravesager 19-02-16 0
04-54-00 Udvidede forureningsundersøgelser, afværgeprogram og projektforslag Opdateret med dok. nr. 04-53-35. 19-02-16  6
04-53-00 Indledende undersøgelser Opdateret med dok. nr. 04-53-35. 19-02-16 20
04-53-35 Oversigt over brancher, der anvender PFAS Nyt dokument, der skal tjekkes i forbindelse med både indledende og udvidede undersøgelser. 19-02-16 0
04-63-00 JAR-nyhedsbrev februar 2016 Nyt dokument 17-02-16  
04-63-00 It-værktøjer  Den sædvanlige dokument-tekst med formål, beskrivelse osv. er erstattet af "Her finder du relevante it-værktøjer, nyhedsbreve m.v.,  som du skal bruge i  sagsbehandlingen efter jordforureningsloven." 15-02-16 3
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven Dokumentet er blevet rettet bl.a. med nyt link-navn for VMR, adresseindsamling i stedet for nykortlægning, tilføjet rundering i afsnit 3.1.5 om besigtigelse, besigtigelse udføres efter behov, og de sager, sagsbehandleren vurderer skal til besigtigelse/rundering, videregives til besigtigelsesteamet . 15-02-16 33
13-01-02 Forbedringsforslag Dokumentet er opdateret med forbedringsforslagene for 2016. 13-02-16
13-01-00 Forbedringer Rettet kvalitetsstyringssystem til kvalitetsledelsessystem.
Tilføjet, at resultatet af en forbedring kan præsenteres på et fagmøde.
13-02-16 3
09-01-00 Uddannelse og træning  Under 3.1 Kompetenceudvikling er beskrivelsen af kompetence-analysen fra 2010 slettet. I stedet er indsat en kort beskrivelse af Akademiet. 13-02-16
02-00-00 Organisation  Sprogligt opdateret 13-02-16
01-00-00 Administrative mål, ressourcer, kvalitetspolitikker og kvalitetsmål Markeret, at proceduren er under revision, så der skabes sammenhæng med strategiplanen vedtaget i efteråret 2015.
Indsat link til strategiplanen.
13-02-16 6
11-01-00 Kvalitetsundersøgelser  Korrektionsrapporter gemmes ikke længere i en mappe på kontorchefens kontor men på K:\-drevet. 13-02-16 2
10-01-00 Kundetilfredshed, klager og henvendelser Indkomne klager gemmes nu i en mappe på K:\-drevet og ikke i en mappe på kontorchefens kontor. 13-02-16
08-01-00 Korrigerende handlinger

Korrektionsrapporter gemmes ikke længere i en mappe på kontorchefens kontor men på K:\-drevet.
Desuden sprogligt opdateret.

13-02-16
07-01-00 Intern audit og ledelsens evaluering 

Ændret intervallet for ledelsens evaluering fra én gang i kvartalet til én gang halv-årligt.
Præciseret, at én gang årligt skal én eller flere processer (kapitler og procedurer) omfattes af intern audit i stedet for samtlige kapitler og procedurer.

13-02-16
04-06-00  Evaluering af underleverandørydelser  Sprogligt opdateret. 13-02-16
04-02-00 Budget, koncernstrategi, forretningsplan og lignende  Tilføjet afsnit om budget med link til budgethåndbogen på hjemmesiden. Opdateret med link til Strategi 2018. 13-02-16
00-00-01 Kvalitetshåndbogen - forord  Sprogligt opdateret 13-02-16
04-50-29 Oplysningsark til grundejere Arket er opdateret sprogligt og mht. indsats over for overfladevand og natur. 10-02-16 1
04-05-01 Aktivitetsteams Oversigten er opdateret i henhold til aktivitetsplanen for 2016 01-02-16   
04-53-09 Skabelon til rapporten Ny opdateret skabelon 29-01-16  
04-55-03 Grundejerorientering - værditabsordningen (anmodning om egenbetaling) 

Tilføjet afsnit om, at forurening under fast belægning som udgangspunkt ikke fjernes i f. m. afværgeprojektet.

12-01-16

04-50-13
04-50-20
04-53-11
04-53-19
04-53-32
04-53-34

  Afsnittet om områdeklassificering er markeret med sort i stedet for rød, da afsnittet er obligatorisk. 04-01-16
04-53-20 Udtaget af kortlægningen efter indledende undersøgelse - evt. lettere forurenet  Afsnittet om områdeklassificering på side 1 er markeret med sort i stedet for rød. 6. afsnit på side 1 er delt op i to afhængig af, om der er én eller flere ejere. Afsnittet om orientering af lejere på side 2 har fået sort overskrift, og det første afsnit er farvet grønt. 18-12-15 17
04-53-19 Påtænkt kortlægning på videns-niveau 2 samt fastholdelse af V1-kortlægning på en del af ejen-dommen efter indledende undersøgelse Slettet bemærkning om, at ejendomme med villaolietanke, hvor forureningen er konstateret efter 1. marts 2001 ikke kan omfattes af værditabsordningen. 03-12-15 23
04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2  Slettet bemærkning om, at ejendomme med villaolietanke, hvor forureningen er konstateret efter 1. marts 2001 ikke kan omfattes af værditabsordningen.  03-12-15 23
04-53-32 Udtagning af kortlægningen efter indledende undersøgelse/historisk redegørelse - en del fastholdes på V1  Slettet afsnit om lettere forurenet og dermed også ændret dokumentets navn. 01-12-15 7
04-50-01 Region Nordjyllands brancheliste til V1-kortlægning  Tilføjet henvisninger ved de relevante brancher/aktiviteter til 04-50-36 Instruks for kortlægning af slagger og 04-50-39 Instruks for kortlægning af fyld- og lossepladser. 19-11-15 13 
04-54-18 Grundejerorientering - undersøgelsesresultat VTO, behov for afværge Tilføjet valgfrit afsnit med restriktioner for ejendommen, som skal medtages, hvis det er over to år siden, det påtænkte V2-brev blev sendt. Desuden tilføjet valgfrit afsnit om orientering af lejere, hvis ejendommen er udlejet. 19-11-15
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven Tilføjet nyt af snit 3.1.17 Kortlægning af fyld- og lossepladser med henvisning til den nye instruks  16-11-15  32 
04-50-39 Instruks for kortlægning af fyld- og lossepladser Ny instruks  16-11-15 
04-53-00 Indledende undersøgelser  I afsnit 3.10 er tilføjet, at sagsbehandleren skal sende brev 04-60-02 om anmodning om vurdering af påbud til kommunen. Brevet er tilføjet i procedurens dokumentoversigt. 05-11-15 19 
04-53-20 Udtagning af kortlægningen efter indledende undersøgelse - evt. lettere forurenet  Dokumentets titel er udvidet/gjort tydeligere.

Afsnittet om orientering af lejere er tydeligere markeret i ft., hvornår det skal med i brevet.
04-11-15 16 
04-50-01 Region Nordjyllands brancheliste til V1-kortlægning  Branchelisten er opdateret og gjort endelig - altså ikke længere udkast. 01-10-15 13
04-50-34  Retningslinjer for scanning af bilag ved arkivgennemgang 

Præciseret, at rækkefølgen i arkivmaterialet skal være kronologisk.

Præciseret, at det er rådgiver, der skal udføre opgaven.

30-09-15 1
04-50-23 Retningslinjer for udarbejdelse af situationsplan

Præciseret, at belægning kun skal anføres, hvis der er udført besigtigelse, eller der i sagsmaterialet foreligger nyere fotos, så det er muligt at fastslå typen af belægninger.

Præciseret, at kloakplaner altid skal fremgå af situationsplanen, hvis der altså foreligger kloakplaner i sagsmaterialet.

29-09-15
04-50-37 Instruks til vurdering af indsats overfor overfaldevand på V1-grunde  Instruksen er opdateret efter ny JAR-version med screeningsmulighed 21-08-15
04-53-33 Instruks for sagsbehandling ved indledende undersøgelser i forhold til målsat overfladevand  Instruksen er opdateret efter ny JAR-version med screeningsmulighed  21-08-15
04-50-36 Instruks for kortlægning af slagger Tilføjet, at vi V1-kortlægger en jordvold, hvis vi ikke har analyseresultater, der dokumenterer, at der kun er anvendt rent eller lettere forurenet jord. 13-08-15 1
04-50-26 Besigtigelsesskema  Sprogligt opdateret/præciseret og "orienterende forureningsundersøgelse" ændret til "indledende undersøgelse" 04-08-15
04-53-00 Indledende undersøgelser 

Nummeret på EU-udbuddet er slettet i afsnit 1, 3.3 og 3.11.

Henvisningen til afsnit i SAB i 3.1.1 er ændret til 2.7.6 og i afsnit 3.2 til 2.5.

I afsnit 3.1 er det rettet, at det er konsulenten (ikke sagsbehandleren), der skal sørge for, at det er noteret i JAR, at der er en IU igang.  

01-07-15 18 
04-53-09 Skabelon til rapporten 

I afs. 1.2 Formål på side 4 er der i sætningen, der begynder med "Ejendommen undersøges af Region Nordjylland, fordi ..." tilføjet "målsat" før "overfladevand".

I afs. 4.3 Overfladevand på side 10 er "recipienter" erstattet af "målsat overfladevand".

01-07-15  
04-02-00 Budget, koncernstrategi, forretningsplan og lignende  Koncernens strategi hedder "Strategi 2018" og har I TOP-værdierne:; Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme. 29-06-15 
06-01-00 Dokumentstyring  Dokumentation for godkendte ændringer findes på k-drevet  29-06-15
04-63-01 Tjekliste til opdatering i JAR  Opdateret tjekliste i f. m. opgraderingen til den nye JAR-version. 03-06-15 
04-63-02 JAR-Nyhedsbrev juni 2015  Nyhedsbrev udsendt til Jordforureningsgruppen og rådgivere i forbindelse med opgraderingen til den nye JAR-version. 03-06-15
04-53-20 Udtagning af kortlægningen - lettere forurenet I afsnit "Orientering af lejere" er § 12 og § 12a ændret til § 72a, og ordlyden er ændret til følgende: "Regionen gør dig / jer opmærksom på, at efter jordforureningslovens § 72a er du / I forpligtet / forpligtede til at orientere eventuelle lejere af ejendommen om denne afgørelse. Det kan du / I f. eks. gøre ved at omdele de breve, du / I har fået tilsendt fra Regionen, til lejerne." 13-05-15 15 
04-53-09 Skabelon til rapporten Ændret "luftkvalitetskriterier" til "afdampningskriterier"  11-05-15  
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven  Præciseret i afsnit 3.1.7 Kortlægning af olietanke, at vi kun kortlægger villaolietanke med samlet tankvolumen på 6.000 l., hvis tankene er samtidige og ikke har afløst hinanden.  04-05-15 31 
04-50-01 Region Nordjyllands brancheliste til V1-kortlægning  Præciseret, at villaolietanke kun kortlægges, hvis der er tale om et samlet og samtidigt olieoplag på over 6.000 l.  04-05-15 12
04-50-38 Grundejerorientering om overfladevandsindsats  Nyt brev til de grundejere, hvis ejendomme tidligere ikke var omfattet af offentlig indsats, men som nu er omfattet af overfladevandsindsats.  27-04-15  0
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven  Under afsnit 3.1.9 er tilføjet, at grundejere, hvis ejendomme tidligere ikke var omfattet af offentlig indsats, orienteres ved 04-50-38, hvis deres ejendom nu er omfattet af overfladevandsindsats. 27-04-15  30 
04-50-20 Grundejerorientering om ikke-kortlægning 

Tilføjet følgende afsnit før Klage og søgsmål: Regionen tager også forbehold for, at ejendommen senere kan blive kortlagt som led i en eventuel kortlægning af vaskepladser, hvor der er foregået påfyldning af pesticider.

Afsnittet skal med, når vi ikke-kortlægger men ved, at der på ejendommen er/har været en vaskeplads med pesticidpåfyldning.

13-04-15 9
04-53-34 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 efter udlægning af slagge Tilføjet "accept" i begyndelsen af 2. afsnit, der herefter lyder: Slaggen / flyveasken er udlagt i henhold til en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 eller accept efter bekendtgørelsen om genanvendelse af restprodukter ... osv. 13-04-15
04-50-30 Instruks for kortlægning af olieoplag på landbrugsejendomme Slettet linje om salgs-benzintank større end 1.000 l. 10-04-15
04-50-01 Region Nordjyllands brancheliste til V1-kortlægning  (Udkast til brancheliste) opdateret i f.t. overfladevand 10-04-15  11 
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven Under afsnit 3.1.8 Hvilket areal kortlægges? er tilføjet den beslutning vedr. landbrugsejendomme, som fremgår af referatet fra fagmødet den 19. marts 2015 om, at vi som udgangspunkt kortlægger bygninger og udendørs arealer heromkring (ikke marker). Hvis historikken er grundig og fx er baseret på en besigtigelse, kan vi vælge at kortlægge flere mindre delarealer i stedet for ét stort fladeareal.

07-04-15

29
07-01-01 Plan for intern audit og kvalitetsundersøgelser Planen er opdateret for 2015 og frem. Desuden er den måned, hvor aktivitetsplandagen og opfølgningen på aktivitetsplandagen afholdes, markeret. 01-04-15
04-56-04 Udbudsmateriale til afgravning af overfladeforurening Materialet er rettet igennem for manglende punktummer, kommaer, upræcise formuleringer osv. 31-03-15 6
04-53-34 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 efter udlægning af slagge Tilføjet genanvendelsesbekendtgørelsen i andet afsnit, da tilladelsen også kan være givet i h.t. denne.  30-03-15 1

04-53-11

04-53-19

04-53-20

04-54-11

04-55-09

 

Følgende afsnit er indsat i de fem dokumenter:

Orientering af lejere

Regionen gør dig / jer opmærksom på, at efter jordforureningslovens § 12 og § 12a (kun med, hvis kortlægningen er nuanceret) er du / I som ejere forpligtet / forpligtede til at orientere eventuelle lejere af ejendommen om kortlægnin­gen og nuanceringen. Det kan du / I f.eks. gøre ved at omdele de breve, du / I har fået tilsendt fra Regionen, til lejerne.

 

Du / I skal skriftligt underrette eventuelle lejere om de oplysninger, som du / I modtager skriftligt fra Regionen. Dette skal ske senest 4 uger efter, at du / I har modtaget oplysningerne jf. jordforureningslovens § 70.

 

Vi gør dig / jer for en god ordens skyld opmærksomme på, at det efter jordforureningslovens § 88 er strafbart ikke at orientere berørte lejere.

15-03-15

22

22

14

5

7

04-55-05 Retableringsaftale mellem Regionen og grundejer  Dokumentet er opdateret sprogligt og præciseret enkelte steder  09-03-15
04-54-18 Grundejerorientering - undersøgelsesresultat værditabsordningen, behov for afværge  Dokumentnavnet er ændret fra "Paradigma til grundejerorientering - undersøgelsesresultat værditabsordningen" 02-03-15  4
04-53-27 Kvitteringsseddel for indledende undersøgelse  Kvitteringssedlen er justeret sprogligt og opdateret med bl.a. "Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening og Råstoffer" i stedet for "Jordforureningsgruppen", "indledende undersøgelse" i stedet for "OFU" osv. 20-01-15 2
04-05-01 Aktivitetsteams  Oversigten er opdateret i henhold til Aktivitetsplan 2015  16-01-15
04-56-00 Udbud, licitation og kontrakter  Tilføjet dokument 04-53-13 Bilag 13 Principskitse for GPS-målinger. 16-01-15  5
04-56-04 Udbudsmateriale til afgravning af overfladeforurening  Dokumentet er blevet præciseret på enkelte punkter. 16-01-14  5
04-56-09 Bilag 10 Tilbuds- og afregningsgrundlag  Dokumentet er blevet præciseret på enkelte punkter. 16-01-14  2
04-56-10

Bilag 11 Tilbudsliste

Dokumentet er blevet præciseret på enkelte punkter. 16-01-14  2
04-56-13  Bilag 10 Principskitse for GPS-opmålinger  Nyt dokument. 16-01-15  0
04-53-00 Indledende undersøgelser Tilføjet afsnit 3.12 V2-kortlægning efter slagge-udlægning med henvisning til instruks 04-50-36 og brev 04-53-34. 17-12-14 17 
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven  Tilføjet i afsnit 3.1.16 Kortlægning af genanvendelsesprojekter for forurenet jord og restprodukter fx slagger, at grundejer orienteres om V2-kortlægningen ved 04-53-34. 17-12-14 28 
04-53-34 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 efter udlægning af slagge Nyt brev-paradigma til underretning af grundejerne om V2-kortlægning af område, hvor der er udlagt slagge. 17-12-14
04-51-00 Besigtigelse/tilsyn af muligt forurenede arealer  I 3.1 Forberedelse er følgende ændret: "Hvis det er en igangværende virksomhed, skal tilsynet koordineres med ..." til "Hvis det er en igangværende virksomhed, kan tilsynet evt. koordineres med ..." 11-12-14
04-06-00 Evaluering af underleverandører   Tilføjet til sidst i afsnit 3. Beskrivelse, at Jordforureningsgruppen ved udarbejdelse af nyt udbud skal inddrage evaluere det hidtidige udbud og erfaringerne herfra. Dette skal ske for at minimere problemer, uregelmæssigheder osv. fremadrettet. Evalueringen registreres og journaliseres. 04-12-14  4
04-50-35  Instruks til vurdering af indsats overfor overfladevand og natur Slettet - erstattes af 04-63-03 Retningslinjer for vurdering af indsats overfor overfladevand ved hjælp af Miljøstyrelsens screeningsværktøj 01-12-14  
04-06-00 Evaluering af underleverandører I afsnit 3 Beskrivelse er tilføjet, at hvis en underleverandør løser sin opgave som beskrevet og til tiden, ligger det implicit, at evalueringen af denne er positiv og uden bemærkninger.  01-12-14
13-01-00 Forbedringer  Tilføjet forbedringsforslag for 2015 (Instruks til kortlægning af fyld- og lossepladser) 30-11-14 
04-06-00 Evaluering af underleverandørydelser   Proceduren er revideret på baggrund af vores forskellige EU-udbud. 29-11-14
01-00-00 Mål, målsætninger og kvalitetspolitikker   Opdateret sproget 28-11-14
02-00-00 Organisation 

Ændret "rådgivende udvalg" til "politiske udvalg".

Tilføjet, at Kontoret for Jordforurening og Råstoffer hører under Udvalg for Infrastruktur, Klima, Kultur og Miljø

28-11-14 
06-01-00 Dokumentstyring  Tilføjet, at indgående post til Regionens hovedpostkasse journaliseres af Intern Administration, der også har det overordnede ansvar for eDoc.  28-11-14 8
03-00-00 Kvalitetssystem  OFU ændret til indledende undersøgelser og VJ ændret til VMR. 28-11-14  2
09-01-00 Uddannelse og træning 

Følgende er ændret: VMR i stedet for VJ, kursustilbud hænges på opslagstavlen på gangen og Strategi 2018 i stedet for Strategi 2014 

28-11-14 7
04-51-00 Besigtigelse

Proceduren hedder nu kun "Besigtigelse" i stedet for "Besigtigelse-tilsyn".

Indsat link til kvitteringssedlen for besigtigelse og slettet, at den ligger i reolen hos JC.

27-11-14  3
04-00-00 Opgaver og styring af opgaver 

Rettet OFU til indledende undersøgelse

Tilføjet link www.retsinfo.dk til Retsinformation, som kan bruges ligesom Schultz lovservice.

Tilføjet indsats overfor overfladevand.

27-11-14  4
04-59-01 Huskeliste i forbindelse med udsendelse af indsatsplan

Slettet:

- at annoncetekst skal indleveres ca. 1 uge før til Carat via sekretær

- at de andre regioner skal have tilsendt udkastet til indsatsplanen

Tilføjet:

- at udkastet til indsatsplan lægges på Regionens hjemmeside

- at filen med udkastet til indsatsplanen sendes elektronisk til kommunerne

25-11-14  3
04-63-00 It-værktøjer Proceduren er stadig under opbygning, men der er tilføjet to nye instrukser 24-11-14   1
04-63-01 Tjekliste til opdatering af JAR  Nyt dokument 24-11-14  0
04-50-12 Instruks til vurdering af tidligere udført undersøgelse, der ikke har medført registrering efter affaldsdepotloven Ændret titlen på dokumentet fra "Tidligere udført undersøgelse, der ikke har medført registrering". Præciseret huskelisten. 22-11-14
04-63-03 Retningslinjer for vurdering af indsats overfor overfladevand ved hjælp af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Ny instruks, der beskriver, hvordan Jordforureningsgruppen vurderer, om der er offentlig indsats overfor overfladevand og natur ved hjælp af Miljøstyrelsens screeningsværktøj 22-11-14
04-50-37 Instruks til vurdering af indsats overfor overfladevand på V1-kortlagte grunde Ny instruks, der beskriver, hvordan Jordforureningsgruppen vurderer, om der er offentlig indsats overfor målsat overfladevand i forbindelse med lokaliteter, som vi kortlægger på vidensniveau 1. 19-11-14
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven Til sidst i 3.1.9 Kategorisering er tilføjet et afsnit om, hvordan vi skal vurdere overfladevandsindsatsen på V1-kortlagte lokaliteter med henvisning til 04-50-37 Instruks til vurdering af indsats overfor overfladevand på V1-kortlagte lokaliteter. 19-11-14   27
04-50-15 Grundejerorientering om påtænkt V1-kortlægning  I afsnittene om overfladevand er det tilføjet, at vurderingen af risikoen overfor vandløbet/søen/fjorden/kyststrækningen kan ændre sig. 13-11-14  14
04-53-19 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 samt fastholdelse af V1-kortlægningen på en del af ejendommen efter indledende undersøgelse  I afsnittene om overfladevand er det tilføjet, at vurderingen af risikoen overfor vandløbet/søen/fjorden/kyststrækningen kan ændre sig.  13-11-14 21 
04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2  I afsnittene om overfladevand er det tilføjet, at vurderingen af risikoen overfor vandløbet/søen/fjorden/kyststrækningen kan ændre sig.   13-11-14 21 
 04-53-09 Rapportskabelon   På oversigtssiden i starten af rapporten er laboratoriet ændret fra Eurofins A/S til ALS Denmarks A/S. Desuden er tilføjet skrivefelt til endnu et laboratorium, hvis et sådan også har været brugt.  27-10-14  
 04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven  Tilføjet under Vedlagt til sidst i brevet, at ansøgningsskema til værditabsordningen vedlægges ved V2-kortlægninger med F2-nuancering.  27-10-14 20 
 04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven  I afsnit 3.1.11 Kortlægning af igangværende og nyere virksomheder er driftsperioden før jordforureningsloven ændret fra 10 til 5 år.  27-10-14 26 
 04-59-00 Planlægning og prioritering af indsats 

Opdateret i f. t. indsats overfor overfladevand og natur.

Slettet, at udkast til indsatsplanen sendes til Nordjyske m.v. - annonceres i stedet på Regionens hjemmeside.

26-10-14  2
 04-54-00 Udvidede forurenings-undersøgelser, afværgeprogram og projektforslag

Opdateret i forhold til indsats overfor overfladevand og natur.

Omformuleret formålet: Formålet med udvidede forureningsundersøgelser er at afgrænse allerede konstateret forurening for derefter at kunne udarbejde risikovurdering i f.t. arealanvendelse, grundvand, overfladevand og natur.

26-10-14  5
 04-53-00 Indledende undersøgelser   Tilføjet links til den nye instruks 04-53-33 om screening. 26-10-14 16 
 04-53-33 Instruks for sagsbehandling ved indledende undersøgelser i forhold til målsat overfladevand   Ny instruks om screeningsværktøjet og -resultaterne. 26-10-14  0
04-50-20 Paradigma til ikke-kortlægning efter jordforureningsloven 

Tilføjet et afsnit med rødt om, at Regionen som udgangspunkt ikke kortlægger virksomheder og aktiviteter, som er startet op i 2001 og senere - dette skal anvendes, når der er tale om en nyere virksomhed/aktivitet på lokaliteten.

I afsnittet "Region Nordjylland vurderer på baggrund af de indsamlede ..." er følgende sætning sat ind med rødt til sidst: "fordi virksomheden har haft en kort driftsperiode før 2001". 

23-10-14  8
04-50-15 Grundejerorientering om påtænkt V1-kortlægning 

I første afsnit er tilføjet, at det tidligere matrikelnummers navn skal nævnes i parentes, hvis det ikke er mage til det nuværende - det kan skyldes forskellige matrikulære ændringer. 

Ændret formuleringen i 4. afsnit fra "Region Nordjylland har fået oplyst af x Kommune" til "Region Nordjylland har oplysninger om, at ..."

23-10-14

 13
04-50-01 Branchelisten   Opdateret mht. anvendelse af chlorerede opløsningsmidler 25-09-14 10 
 04-50-36 Instruks for kortlægning af genanvendelsesprojekter for forurenet jord og restprodukter fx slagger og flyveaske   Ny instruks 10-09-14   0
 04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven

Tilføjet et nyt afsnit (3.1.16) om kortlægning af bl.a. slagger med link til et nyt dokument 04-50-36 Instruks for kortlægning af genanvendelsesprojekter for forurenet jord og restprodukter fx slagger og flyveaske

10-09-14   25
 04-50-15 Grundejerorientering om påtænkt V1-kortlægning  Slettet et par trykfejl og delt 4. afsnit på side 1 op i mindre og overskuelige afsnit- 10-09-14

12 

 04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven  Tilføjet "Den resterende del af ejendommen udtages af kortlægningen" med rød skrift. 10-09-14

19

 04-50-09 Kvittering for modtagelse af 1-års anmodning   Rettet "orienterende forureningsundersøgelse" til "indledende undersøgelse" 10-09-14

 2

 04-53-00 Indledende undersøgelser   Tilføjet overfladevandsindsatsen 18-08-14 18 
 04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven  Slettet afsnit om restriktioner for lettere forurening  22-08-14  18 
 04-53-19 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 samt fastholdelse af V1-kortlægning på en del af ejendommen efter indledende undersøgelse   Slettet afsnit om restriktioner for lettere forurening 22-08-14 20 
 04-53-20 Udtagning af kortlægningen efter undersøgelse   Slettet afsnit om restriktioner for lettere forurening 22-08-14  13
 04-53-32 Udtagning af kortlægningen - en del lettere forurenet - en del fastholdes på V1   Slettet afsnit om restriktioner for lettere forurening 22-08-14  6
 04-55-10 Udtagning af hele ejendommen af kortlægningen efter afværge (frivillig, villaolietank, VTO, prioriteret) Tekst om lettere forurening er slettet 13-02-14 3
04-55-09 Grundejerorientering efter afværge, restforurening - fortsat/påtænkt V2, fortsat/påtænkt V1, §21-erklæring samt nuancering Tekst om lettere forurening er slettet 13-02-14 5
04-54-00 Udvidede forurenings-undersøgelser, afværgeprogram og projektforslag I afsnittet om værditabsordningen samt under dokumenter er tilføjet ansøgningsskemaet til værditabs-ordningen og link hertil 06-02-14 4
04-54-30 Ansøgningsskema til værditabsordningen Nyt dokument, som sendes ud sammen med V2-brevene til de grundejere, der kan søge om at komme under værditabsordningen 06-02-14
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven

Proceduren er opdateret med (link til) den nye procedure 04-50-35 til vurdering af indsats overfor overfladevand og natur.

Anmodninger om 1 års undersøgelser skal ikke længere tilføjes i det hidtidige regneark men derimod med oprettelse af et sagstrin i JAR.

05-02-14 24
04-50-35 Instruks til vurdering af indsats overfor overfladevand og natur Ny instruks, der er udarbejdet i forlængelse af udvidelsen af jordforureningslovens indsatsområder pr. 1. januar 2014 05-02-14 0
04-53-14 Endelig V2-kortlægning

Afsnittet om lettere forurening er slettet

04-02-14 9
04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Lettere forurening er slettet i overskriften og i brevet i øvrigt.

Tilføjet, at undersøgelsen skal afgøre, om der er en risiko overfor overfladevand

Tilføjet, at der er udtaget overfladeboringer i nogle områder

Tilføjet, at ansøgningsskema til VTO er vedlagt brevet

04-02-14 17
04-53-19 Påtænkt kortlægning vidensniveau 2 samt fastholdelse af V1-kortlægning på en del af ejendommen efter indledende undersøgelse

Lettere forurening er slettet i overskriften og i brevet i øvrigt.

Tilføjet, at undersøgelsen skal afgøre, om der er en risiko overfor overfladevand Tilføjet, at der er udtaget overfladeboringer i nogle områder.

Tilføjet, at ansøgningsskema til VTO er vedlagt brevet

04-02-14 19
04-53-20 Udtagning af kortlægningen efter undersøgelse

Overskriften ændret fra "Udtagning af kortlægningen efter forureningsundersøgelse" til "Udtagning af kortlægningen efter jordforureningsloven efter undersøgelse"

Tilføjet, at undersøgelsen skal afgøre, om der er en risiko overfor overfladevand

Tilføjet, at der er udtaget overfladeboringer i nogle områder

Afsnittet på side 2 om lettere forurening er markeret med rød skrift

04-02-14 12
04-60-02 Anmodning om indsats overfor en konstateret forurening Orienterende forureningsundersøgelse rettet til indledende undersøgelse 29-01-14 5
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven Under afsnit 3.1.9 Kategorisering er tilføjet opgaven med indsats overfor overfladevand 27-01-14 23 
04-53-20 Udtagning af kortlægningen efter forureningsundersøgelse Afsnittet og øvrige beskrivelser af lettere forurening er slettet. 22-01-14 11
04-50-15

04-53-11

04-53-19

04-53-32

04-60-02
  Under afsnittet "Indsatsområde" er der i alle paradigmerne tilføjet formuleringen om overfladevand. 22-01-14  
04-53-19 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 samt fastholdelse af V1-kortlægning på en del af ejendommen efter indledende forureningsundersøgelse Som vejledning til nuanceringsafsnittet side 4 er det efter "Beskriv kun den del af undersøgelsen, der er udført på det nuancerede areal" tilføjet "og som er årsagen til kortlægningen" 15-01-14 17
04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven Som vejledning til nuanceringsafsnittet side 4 er det efter "Beskriv kun den del af undersøgelsen, der er udført på det nuancerede areal" tilføjet "og som er årsagen til kortlægningen" 15-01-14 15
04-53-09 Rapportskabelon "Orienterende forureningsundersøgelse" ændret til "Indledende undersøgelse" 10-01-14
04-54-00 Udvidede forureningsundersøgelser Proceduren er opdateret bl.a. sprogligt og i f.t. vurdering af frivillige undersøgelser 10-01-14 3
04-57-00 Monitering Procedurens titel "Monitering" er ændret til "Overvågning", hvilket er konsekvensrettet i teksten. 09-01-14 5
04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven "Orienterende forureningsundersøgelse" ændret til "Indledende undersøgelse" 08-01-14 15 
04-53-18 Retningslinjer for jord-, vand- og poreluftprøvetagning "Orienterende forureningsundersøgelse" ændret til "Indledende undersøgelse" 08-01-14 5
04-53-10 Vurdering af undersøgelsens resultater "Orienterende forureningsundersøgelse" ændret til "Indledende undersøgelse" 08-01-14 1
04-53-13 Orientering af vandværker om grundvandstruende forurening "Orienterende forureningsundersøgelse" ændret til "Indledende undersøgelse" 08-01-14 4
04-53-19 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 samt fastholdelse af V1-kortlægning på en del af ejendommen efter indledende undersøgelse "Orienterende forureningsundersøgelse" ændret til "Indledende undersøgelse" 08-01-14 15
04-53-26 Bemyndigelse af rådgiver "Orienterende forureningsundersøgelse" ændret til "Indledende undersøgelse" 08-01-14 1
04-53-28 Varsling af indledende undersøgelse og evt. besigtigelse "Orienterende forureningsundersøgelse" ændret til "Indledende undersøgelse" 08-01-14 3
04-53-32 Udtagning af kortlægningen - en del lettere forurenet - en del fastholdes på V1 "Orienterende forureningsundersøgelse" ændret til "Indledende undersøgelse" 08-01-14 4
04-53-20 Udtaget af kortlægningen - lettere forurenet "Orienterende forureningsundersøgelse" kaldes nu "Indledende undersøgelse" 18-12-13 10
04-53-19 Påtænkt V2-kortlægning samt fastholdelse af V1-kortlægning på dele af ejendommen efter indledende undersøgelse "Orienterende forureningsundersøgelse" kaldes nu "Indledende undersøgelse" 18-12-13 15
04-53-14 Endelig kortlægning på vidensniveau 2 "Orienterende forureningsundersøgelse" kaldes nu "indledende undersøgelse" 18-12-13 8
04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 "Orienterende forureningsundersøgelse" kaldes nu "indledende undersøgelse" 18-12-13 15
04-53-00 Indledende undersøgelser Proceduren har fået ny titel og er konsekvens-rettet efter det er besluttet, at de "orienterende forureningsundersøgelser" nu kaldes "indledende undersøgelser" 18-12-13 14
04-50-33 Retningslinjer for udfyldelse af interviewskema Nyt dokument, der skal bruges som hjælp i f. m. gennemførelse af interview af grundejer, driftsherre osv. 16-12-13 0
04-50-01 Region Nordjyllands brancheliste for V1-kortlægning Revideret - bl.a. er risikoen overfor grundvand og arealanvendelse angivet ved + eller - i stedet for 1, 2 eller 3. 16-12-13 9
04-50-26 Retningslinjer for udfyldelse af besigtigelsesskema Revideret med detaljeret beskrivelse af, hvad besigtigelsen skal indeholde og give svar på 16-12-13 2
04-50-34 Retningslinjer for scanning af bilag ved arkivgennemgang Nyt dokument, der er udarbejdet i f. m. det nye kortlægningsudbud 16-12-13 0
04-50-22 Retningslinjer for udarbejdelse af datablad Revideret og præciseret i f. m. det nye kortlægningsudbud 16-12-13 3
04-50-23 Retningslinjer for udarbejdelse af situationsplan Revideret i f. m. det nye kortlægningsudbud 16-12-13 2
04-54-10 Vurdering af resultater efter udvidet undersøgelse Dokumentnavnet er ændret fra "Vurdering af undersøgelsens resultater" til "Vurdering af resultater efter udvidet undersøgelse"."Scenarierne" efter den udvidede undersøgelse er blevet samlet og gjort mere overskuelige.Ændret ROKA til JAR og FICS til eDoc.

23-09-13 1
04-56-04 Udbudsmateriale til afgravning af overfladeforurening Tilføjet, at der generelt ikke må være for mange sten i den muldjord, der anvendes til retablering. 23-09-13 4
04-53-00 Orienterende forurenings-undersøgelser Under afsnit 3.8 Grundejermeddelelse om undersøgelsens resultater er der i 6. afsnit tilføjet link til vandværksadresser samt rettet, at det ikke er Miljøcenter Aalborg men derimod Naturstyrelsen Aalborg, der også skal orienteres om grundvandstruende forureninger. 16-09-13 13
04-53-13 Orientering af vandværker om grundvandstruende forurening Tilføjet link til hjemmeside med vandværksadresser 16-09-13 3
04-55-00 Afværgeforanstaltninger Der er i teksten henvist til dok. nr. 04-56-04, som derfor er tilføjet dokumentlisten nederst i proceduren. 12-07-13 13
04-56-04 Udbudsmateriale til afgravning af overfladeforurening Indsat krav om, at entreprenøren bruger en GPS-station til nivellering, samt at entreprenør udleverer rå-data til vores rådgiver. 12-07-13 3
04-52-01 Paradigma til udtalelse til tilladelse efter jordforureningslovens §8 Indsat beskrivelser af, hvad de enkelte afsnit i paradigmet skal beskrive som supplement til eksemplerne, der er gjort mere generelle hvad angår kommunenavn, dato osv. 08-07-13 1
04-55-01 Grundejerorientering om kommende afværgeprojekt incl. orienteringsmøde Afsnittet om fast belægning i indkørsel er udvidet til at omhandle alle faste belægninger 10-06-13 2
11-01-00 Kvalitetsundersøgelser  Revideret antallet af undersøgelser 01-06-13 
04-56-03 Entreprisekontrakt Udvidet med afsnit om opgaven (entreprisebeskrivelse), tilsyn, entreprisesum, udbetaling af entreprisesum, ansvar samt forsikring 21-05-13 2
04-00-00 Styring af opgaver Linket til Schultz' lovsamling er ændret. 30-04-13 3
04-56-00 Udbud, licitation og kontrakt Tilføjet henvisning til nyt brev 04-56-12 under afsnit´3.4 23-04-13 4
04-56-12 Udbudsbrev til entreprenører Nyt brev til entreprenører om afgivelse af tilbud på afgravning af overfladeforurening 22-04-13 0
04-56-04 Udbudsmateriale til afgravning af overfladeforurening Revideret 22-04-13 2
04-56-07 Bilag 7 Ramme for sikkerheds- og sundhedsplan Revideret 22-04-13 1
04-05-00 Aktivitetsteams Tilføjet, at forretningsplanen ligger på K:\Regional udvikling\Strategier og Forretningsplaner\Forretningsplaner, og at kommissorier for nogle af vores teams findes her. 19-03-13 3
04-02-00 Budget, koncernstrategi, forretningsplan og lignende Tilføjet, at forretningsplanen også indeholder kommissorier for nogle af vores teams 19-03-13 5
04-51-00 Besigtigelse/tilsyn af muligt forurenede arealer

Henvisning til VJ's fakta-ark og branchebeskrivelser på VJ's hjemmeside.

Alle oplysninger - og ikke-oplysninger - fra besigtigelsen noteres i besigtigelsesskemaet 04-50-26 i stedet for på K-ark i FICS.

Besigtigelsesskemaet, fotos, planer osv. fra besigtigelsen journaliseres i eDoc.

JAR og ikke ROKA opdateres.

Evt. oplysninger om ny lokalitet, som dukker op under besigtigelsen, oprettes i JAR.

17-03-13 2
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven Etableret link til Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor kortlægningsvejledningen ligger elektronisk, i stedet for, at vejledningen skal stå i printerrummet. 17-03-13 21
08-01-00 Korrigerende handlinger

Mappen på kontorchefens kontor omdøbt til "Kvalitetshåndbog - Korrigerende handlinger - Korrektionsrapporter"

Link til 08-01-01

Opdateret sprogligt

17-03-13 1
04-55-00 Afværgeforanstaltninger

Under 4. Administrationsgrundlag:

Henvisning til oprydningsvejledningen på Miljøstyrelsens hjemmeside og henvisning til projektlederhåndbogen på VJ's hjemmeside.

Slettet at oprydningsvejledningen og projektlederhåndbogen står i printerrummet.

17-03-13 12
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven Tilføjet nyt afsnit 3.1.15. Forsvarets arealer 14-03-13 0
04-50-32 Forsvarets arealer i JAR Ny instruks om, hvorledes vi håndterer Forsvarets arealer i JAR 14-03-13 0
04-59-08 Orientering af kommunens kontaktperson - endelig indsatsplan Opdateret 13-03-13 1
04-59-07 Grundejerorientering - endelig indsatsplan Opdateret 13-03-13 2
04-59-09 Udsendelse af endelig indsatsplan til de andre regioner Hed tidligere "Udsendelse af endelig indsatsplan til kommunekontorer og biblioteker 13-03-13 1
04-59-05 Udsendelse af udkast til de andre regioner Hed tidligere "Udsendelse af udkast til kommunekontorer og biblioteker" 13-03-13 1
04-59-04 Orientering af kommunens sagsbehandler
04-59-03 Grundejerorientering - udkast til indsatsplan

Opdateret

Tilføjet, at ejendommen kan være markeret med gråt, og at det derfor ikke er sikkert, at der vil blive gennemført undersøgelse/afværge i år.

13-03-13 2
04-59-02 Annoncetekst - udkast til indsatsplan Opdateret 13-03-13 1
04-59-01 Huskeliste i forbindelse med udsendelse af indsatsplanen

Sagsbehandler i stedet for KBM skal underskrive grundejerbreve.

Sendes også til de øvrige regioner.

Tilføjet, at det kan overvejes, om der skal laves en pressemeddelelse.

13-03-13 2
04-59-00 Planlægning og prioritering af indsatsen

Rettet navnet på indsatsplanen.

Udkastet offentliggøres i øvrige lokale dagblade.

Udkastet og den endelige udgave skal ikke sendes til samtlige biblioteker og kommunekontorer.

Offentliggørelse af den endelige plan sker på hjemmesiden.

13-03-13 1
04-56-10 Bilag 11 Tilbudsliste

Skemaerne er nu ens.

Under pkt. 1.9 er tilføjet til sidst "i henhold til gældende krav".

Pkt. 1.10 "Udførelse af komprimeringskontrol inkl. rapport" er slettet og i stedet blevet til "Planteleverance i henhold til haveregistrering"

Tilføjet under pkt. 1.11: "Græssåning inkl. finplanering og græsfrø"

Nyt pkt. 1.12 "Levering og udlægning af rullegræs"

Pkt. 1.13 lyder "Gartnerarbejde, herunder regulering, jordforbedring, plantearbejde m.v. i henhold til haveregistreringen i bilag 2".

12-03-13 1
04-56-09 Bilag 10 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Side 2, 4. sidste afsnit: Slettet "Evt. omregning mellem fast mål og løst mål skal ske med faktor 1,3 for muld, råjord, bundsikring og stabilt grus".

Side 6 pkt. 1.9 Retablering af faskiner ændret fra "Ydelsen omfatter alle udgifter til retablering af faskiner inkl. opgravning, tilslutning af tagnedløb og levering og udlægning af 1 m3 singels/drængrus" til "Ydelsen omfatter alle udgifter til retablering af faskiner inkl. opgravning, tilslutning af tagnedløb og levering og etablering i henhold til gældende krav".

Side 6:

Slettet Pkt. 1.10 Komprimeringskontrol. De efterfølgende punkters nummerering er rykket.

Side 6:

Nyt pkt. 1.12 Levering og udlægning af rullegræs.

12-03-13 1
04-56-04 Udbudsmateriale til afgravning af overfladeforurening Der er lavet nogle tilføjelser, som er markeret med gult. 12-03-13 1
04-55-05 Retableringsaftale mellem Regionen og grundejer "og belægninger" er tilføjet i 2) og 3) 12-03-13 5
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven Under afsnit 3.1.13 Nummerering er sætningen "Der oprettes 1-35-71-2-sag på alle lokaliteter i henhold til 04-01-00." slettet, da dette ikke længere gælder. 11-03-13 19
04-01-00 Oprettelse af nye sager

eDoc i stedet for FICS.

Intern Administration i stedet for Dagsordenssekretariatet.

Afsnit om K-ark er slettet.

10-03-13 13
04-61-00 Nuancering af V2-kortlægningen på boliggrunde Præciseret og opdateret - indhold ikke ændret. 06-03-13 6
04-58-00 Rådgivning og handlepligt Tilføjet, at rådgivning på lokaliteter forurenet med stoffer, der kan afdampe, sker via "Indeklima i boliger på forurenede grunde" 06-03-13 1
04-50-12 Tidligere udført undersøgelse, der ikke har medført registrering Ajourført mht. databaser, journalsystem osv. 06-03-13 1
10-01-00 Kundetilfredshed, klager og henvendelser Sprogligt opdateret og sat op. 06-03-13 1
02-00-00 Organisation

Opbygningen i afsnit 3.1 Det politiske niveau er ændret lidt, og beskrivelserne af de 3 politiske niveauer er uddybet.

Afsnit 3.2 er ændret fra "Det administrative niveau" til "Den administrative organisation" og punkt 2 herunder ændret fra "En række specialiserede institutioner på det sociale område" til "Social- og psykiatriområdet".

Afsnit 3.3 er ændret fra "Organisationen på kvalitetshåndbogen (styregruppen)" til "Organiseringen i forhold til kvalitetssystemet og styregruppen".

05-03-13 6
06-01-00 Dokumentstyring Beskrivelserne af indholdet af de seks punkter i procedurerne er uddybet for bedre forståelse. 05-03-13 7
03-00-00 Kvalitetssystemet Beskrivelserne af de 4 niveauer er udbygget med bl.a. eksempler 05-03-13 1
04-00-00 Opgaver og styring af opgaver Moderniseret og ændret opbygning 05-03-13 2
04-57-03 Liste over analysepakker Opdateret 04-03-13
04-57-04 Moniteringsprogram Opdateret 04-03-13
04-57-00 Monitering

Slettet, at der skal være fremkommelige tilkørselsforhold direkte til boringen.

Tilføjet, at det er pejleresultater og ikke grundvandsspejlet for de enkelte boringer, som skal indtegnes på kort.

Slettet, at der skal laves geologisk profil for boringerne i Well-Plot.

Slettet henvisning til VJ-rapport om grundvandsmonitering ved ukontrollerede fyld- og lossepladser (nr. 8/1999).

Lavet henvisning til nyt paradigma 04-57-08 om orientering om analyseresultater.

Tilføjet, at Miljøministeriets bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land er ændret ved bekendtgørelse nr. 336.

04-03-13 4
13-01-02 Forbedringsforslag 2013 Opdateret med forbedringsforslag for 2013 03-03-13
13-01-01 Forbedringsrapport Opdateret/moderniseret 03-03-13 1
04-57-08 Orientering om resultater af monitering Nyt dokument til grundejerorientering om moniteringsresultater 27-02-13 0
06-01-00 Dokumentstyring Intern Service har ændret navn til Intern Administration 18-02-13 6
09-01-02 Velkomst - nye medarbejdere Opdateret 14-02-13 4
09-01-01 Startpakke til nye medarbejdere Opdateret (JAR, eDoc osv.) 14-02-13 1
09-01-00 Uddannelse og træning Opdateret mht. medlemmer af kursusgruppen og introkursus for nye medarbejdere 14-02-13 6
06-01-01 Notatpligt Instruksen er blevet "moderniseret" og gjort mere forståelig 14-02-13 1
06-01-00 Dokumentstyring Slettet: "Dueslagene skal sikres tømt minimum hver anden arbejdsdag" 14-02-12 5
04-02-00 Budget, koncernstrategi, forretningsplan og lignende

Dokumentets titel ændret fra "Budget, handlingsplaner, virksomhedsplaner og lignende" til "Budget, koncernstrategi, forretningsplan og lignende"

Derudover er teksten rettet til, således at den stemmer overens med den nyeste forretningsplan

14-02-13 4
04-50-00 Aktivitetsteams

Navnet på afs. 3.2 "Aktivitetsbeskrivelser, aktivitetsplan og opfølgningsrapporter" er ændret til "Aktivitetsbeskrivelser og aktivitetsplan"

Selve teksten i afsnit 3.2 er også opdateret. Der er således nu frivilligt at udarbejde opfølgningsrapporter. Afsnittet er generelt opdateret, så det stemmer overens med, hvordan vi gennemfører aktivitetsplan-arbejdet.

14-02-13 2
04-53-28 Varsling af OFU og evt. besigtigelse 2. sidste afsnit: "Ønsker du/I ikke, at Regionen udfører en orienterende forureningsundersøgelse på din/jeres ejendom, vil det kortlagte areal blive fasthold på vidensniveau 1. Det kortlagte areal fremgår af vores brev dateret dato." er slettet. 13-02-13 2
04-05-01 Aktivitetsteams Opdateret i henhold til Aktivitetsplan 2013 16-01-13
04-53-32 Udtagning af kortlægningen - en del lettere forurenet - en del fastholdes på V1 Det er indtil videre kun de nitratfølsomme indvindingsoplande, der kan ses på Miljøportalen, og derfor er følgende slettet under Indsatsområde: Du / I kan holde dig / jer orienteret om indvindingsopland til almene vandværker og områder med særlige drikkevandsinteresser på Miljøportalen. 16-01-13 3
04-53-19 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 samt fastholdelse af V1-kortlægning på en del af ejendommen efter OFU Det er indtil videre kun de nitratfølsomme indvindingsoplande, der kan ses på Miljøportalen, og derfor er følgende slettet under Indsatsområde: Du / I kan holde dig / jer orienteret om indvindingsopland til almene vandværker og områder med særlige drikkevandsinteresser på Miljøportalen. 16-01-13 14
04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven Det er indtil videre kun de nitratfølsomme indvindingsoplande, der kan ses på Miljøportalen, og derfor er følgende slettet under Indsatsområde: Du / I kan holde dig / jer orienteret om indvindingsopland til almene vandværker og områder med særlige drikkevandsinteresser på Miljøportalen. 16-01-13 14
04-50-15 Grundejerorientering om påtænkt V1-kortlægning Det er indtil videre kun de nitratfølsomme indvindingsoplande, der kan ses på Miljøportalen, og derfor er følgende slettet under Indsatsområde: Du / I kan holde dig / jer orienteret om indvindingsopland til almene vandværker og områder med særlige drikkevandsinteresser på Miljøportalen.

15-01-13 10
04-53-20 Udtagning af kortlægningen - en del lettere forurenet Indsat under afsnittet om vandprøver: Indholdet af stof blev bestemt til mellem antal og antal µg/l. 29-11-12 9
04-51-01 Varsling af/underretning om besigtigelse ved kortlægning

Omformuleret afsnittet på side 2 om, at vi kan gennemføre besigtigelsen uden samtykke.

Erstattet "Jordforureningsgruppen" med "Regionen" eller lign.

27-11-12 1
04-53-28 Varsling af OFU og evt. besigtigelse

Omformuleret afsnittet på side 2 om, at vi kan gennemføre besigtigelsen uden samtykke.

Tilføjet afsnit om, at hvis ikke grundejer ønsker en OFU, fastholder vi det kortlagte areal på V1.

27-11-12 1
04-55-03 Grundejerorientering - værditabsordningen (anmodning om egenbetaling) Tilføjet følgende valgmulighed i f.t. beregning af egenbetalingen: "Da det er mere end 10 år siden, din ejendom blev kortlagt på vidensniveau 2, udgør din egenbetaling kr. 15.000,-" 12-10-12 4
04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven Tilføjet følgende under Vurdering: HVIS DET V2-KORTLAGTE AREAL LIGGER I INDVINDINGSOPLAND OG IKKE UDGØR EN RISIKO OVERFOR GRUNDVANDET: Kort beskrivelse af hvorfor vi vurderer, at forureningen ikke udgør en risiko overfor grundvandet. Eksempel: Den konstaterede forurening med stof er fundet terrænnært og er afgrænset 0,4 m u.t. og/eller den konstaterede forurening med stof vurderes at være immobil og vurderes derfor ikke at udgøre en risiko overfor grundvandet i området.

20-09-12 13
04-53-19 Påtænkt kortlægning på vidensniveau2 samt fastholdelse af V1-kortlægning på en del af ejendommen efter OFU Tilføjet følgende under Vurdering: HVIS DET V2-KORTLAGTE AREAL LIGGER I INDVINDINGS-OPLAND OG IKKE UD-GØR EN RISIKO OVER-FOR GRUNDVANDET: Kort beskrivelse af hvorfor vi vurderer, at forureningen ikke udgør en risiko overfor grundvandet. Eksempel: Den konstaterede forurening med stof er fundet terrænnært og er afgrænset 0,4 m u.t. og/eller den konstaterede forurening med stof vurderes at være immobil og vurderes derfor ikke at udgøre en risiko overfor grundvandet i området. 20-09-12 13
04-55-00 Afværgeforanstaltninger Under andet sidste afsnit om 1 års eftersyn: Sagsbehandleren kan vælge at sende et brev om 1 års eftersynet - det er ikke længere noget, sagsbehandleren skal gøre. 17-09-12 11
04-55-09 Grundejerorientering efter afværge, rest-forurening - fortsat/påtænkt V2, fortsat/påtænkt V1, lettere forurenet, § 21-erklæring samt nuancering Paradigmet er udvidet, således det passer til de forskellige scenarier efter afværge. 13-09-12 3
04-50-20 Grundejerorientering om ikke-kortlægning Indsat følgende afsnit med rødt: OBS: Hvis der er aktiviteter/brancher etableret efter 2001 branche/aktivitet på ejendommen er etableret efter 2001 og er derfor ikke omfattet af og vurderet efter jord-forureningsloven. Det er kommunenavn Kommune, der er tilsyns-myndighed efter miljøbeskyttelsesloven på branche og eventuel forurening herfra. 13-09-12 7
04-50-16 Endelig V1-kortlægning Indsat følgende afsnit med rødt: OBS: Hvis der er aktiviteter/brancher etableret efter 2001 branche/aktivitet på ejendommen er etableret efter 2001 og er derfor ikke omfattet af og vurderet efter jord-forureningsloven. Det er kommunenavn Kommune, der er tilsyns-myndighed efter miljøbeskyttelsesloven på branche og eventuel forurening herfra. 13-09-12 2
04-50-15 Grundejerorientering om påtænkt V1-kortlægning Indsat følgende afsnit med rødt:

OBS: Hvis der er aktiviteter/brancher etableret efter 2001 branche/aktivitet på ejendommen er etableret efter 2001 og er derfor ikke omfattet af og vurderet efter jord-forureningsloven. Det er kommunenavn Kommune, der er tilsyns-myndighed efter miljøbeskyttelsesloven på branche og eventuel forurening herfra
13-09-12 9
04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven I afsnittet "Vurdering" er følgende slettet: ", hvor forurenet jord evt. skal graves bort". 10-07-12 12
04-53-19 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 samt fastholdelse af V1-kortlægning på del af ejendommen efter OFU I afsnittet "Vurdering" er følgende slettet: ", hvor forurenet jord evt. skal graves bort". 10-07-12 12
04-50-31 Kort beskrivelse af nykortlægningsopaven (adresseindsamling) med branche- og aktivitetsliste Nyt dokument til brug ved nykortlægning/adresse-indsamling 06-07-12 0
04-50-30 Instruks for kortlægning af olieoplag på landbrugsejendomme Ny instruks 06-07-12 0
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven Tilføjet link til instruks 04-50-30 for kortlægning af olieoplag på landbrugsejendomme 06-07-12 18
04-50-01 Brancheliste for V1-kortlægning efter jordforureningsloven Tilføjet, at slagge ikke kortlægges, hvis det indgår i bygninger eller bygningsdele. Slettet, at vi afventer dom fra Højesteret. 06-07-12 8
04-53-19 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 samt fastholdelse af V1-kortlægning på en del af ejendommen efter OFU

Under "Vurdering" tilføjet kortlægning pga. jordflytning og bygge- og anlægsarbejder

Indsat nuanceringsafsnit

04-07-12 11
04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven Under "Vurdering" tilføjet kortlægning pga. jordflytning og bygge- og anlægsarbejder 04-07-12 11
04-60-03 Påmindelse om anmodning om indsats overfor en konstateret forurening Tilføjet, at grundejer har søgt om VTO, og at vi først behandler ansøgningen, når kommunen har vurderet, om der kan gives påbud eller ej. 21-06-12 2
04-60-02 Anmodning om indsats overfor en konstateret forurening Tilføjet, at grundejer har søgt om VTO, og at vi først behandler ansøgningen, når kommunen har vurderet, om der kan gives påbud eller ej.

21-06-12 3
04-50-01 Brancheliste for V1-kortlægning efter jordforureningsloven

Slettet: "Der kortlægges uanset om der er tale om tanke til boligopvarmning eller erhvervsejendomme.

Slettet "i brug" i sætningen "Villaolietanke i brug kortlægges ikke" og tilføjet "medmindre der er tale om et samlet olieoplag større end 6.000 l. anvendt til opvarmning af boligblokke med varmecentral".

Tilføjet, at det er salgstanke større end 1.000 l. anvendt til petroleum og benzin, der som udgangspunkt kortlægges.

18-06-12 8
04-50-13 Grundejerorientering om "udgår på baggrund af bemærkninger efter høring" Tilføjet afsnit under Generelt om, at ejendommen slettes i matrikelregisteret. 08-06-12 2
04-61-00 Nuancering af V2-kortlægningen på boliggrunde Afs. 1. Formål beskrev hidtil formålet med nuanceringssystemet. Nu er dette rettet, således at 1. Formål beskriver procedurens formål. Nuancerings-systemets formål er i stedet flyttet til afs. 3.1 Hvornår skal der nuanceres? 06-06-12 5
04-61-00 Nuancering af V2-kortlægningen på boliggrund Ændret forureningsklasse til forureningskategori samt andre smårettelser. 04-06-12 4
04-61-02 Nuanceringsafsnit til indsætning i diverse breve Slettet første afsnit (Du er ejer af en boliggrund med en restforurening. Det kan være svært at skelne .... osv.), ændret forureningsklasse til forureningskategori, i det grå skema er slettet felterne til lok. nr., matr. nr. ejerlav, forureningsklasse og dato 04-06-12 3
04-53-14 Endelig V2-kortlægning Tilføjet nuanceringskategori i overskriften 04-06-12 7
04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Nuanceringsafsnittet er nu skrevet ind i selve paradigmet.

Nuanceringsklasse ændret til nuanceringskategori

04-06-12 10
04-50-20 Grundejerorientering om ikke-kortlægning Tilføjet et afsnit i begyndelsen af brevet til brug, hvis der tidligere har været foretaget forurenings-undersøgelse på ejendommen. 31-05-12 6
04-50-15 Grundejerorientering om påtænkt V1-kortlægning Tilføjet et afsnit i begyndelsen af brevet til brug, hvis der tidligere har været foretaget forurenings-undersøgelse på ejendommen. 31-05-12 8
04-57-07 Prøveudtagningsskema ved udtagning af vandprøver Slettet. 15-05-12
04-57-06 Instruks for udtagning og mærkning af vandprøver Slettet - der henvises i stedet til VJ's "Håndbog i prøveudtagning i jord og grundvand" 15-05-12
04-57-00 Monitering Tilføjet, at Jordforureningsgruppen moniterer grundvand, poreluft og indeklima, men at proceduren er rettet mod grundvand.

Slettet, at afslutningen af boringen skal være sådan, at der er tilfredsstillende og hygiejniske arbejdsbetingelser i f. m. prøveudtagningen.

Tilføjet henvisning til VJ's "Håndbog i prøveudtagning i jord og grundvand".

Tilføjet, at analyseattester og prøveudtagningsskemaer sendes til sagsbehandleren, som bearbejder analyseresultaterne.

Opdateret Administrationsgrundlaget
15-05-12 3
02-00-00 Organisation Det Rådgivende Udvalg nedsættes for to år og ikke ét - rettet. 14-05-12 5
06-01-00 Dokumentstyring Logbogen over ændringer/rettelser i kvalitetshåndbogen står på reolen i printerrummet og ikke på kontorchefens kontor. 14-05-12 4
04-55-00 Afværgeforanstaltninger Der er indlagt nye dokumenter og links hertil. 14-05-12 10
04-55-26 Rekvisitionsblanket til afgravning af overfladeforurening Nyt dokument. 14-05-12 0
04-55-28 Bilag (planer) til dok. nr. 04-55-25 Dokumentationsrapport for afgravning af overfladeforurening Nyt dokument. 14-05-12 0
04-55-25 Dokumentationsrapport for afgravning af overfladeforurening Nyt dokument 14-05-12 0
04-56-11 Bilag 12 Arbejdsmiljø ved håndtering af jord på tjæreforurenede grunde Nyt dokument - bilag til udbudsmaterialet 13-05-12 0
04-56-10 Bilag 11 Tilbudsliste Nyt dokument - bilag til udbudsmaterialet 13-05-12 0
04-56-09 Bilag 10 Tilbuds- og afregningsgrundlag Nyt dokument - bilag til udbudsmaterialet 13-05-12 0
04-56-08 Bilag 8 Tro- og loveerklæring Nyt dokument - bilag til udbudsmaterialet 13-05-12 0
04-56-07 Bilag 7 Ramme for sikkerheds- og sundhedsplan Nyt dokument - bilag til udbudsmaterialet 13-05-12 0
04-56-06 Bilag 5 Udbudskontrolplan Nyt dokument - bilag til udbudsmaterialet 13-05-12 0
04-56-05 Bilag 4 Sikkerhedsstillelse Nyt dokument - bilag til udbudsmaterialet 13-05-12 0
04-56-04 Udbudsmateriale til afgravning af overfladeforurening Nyt dokument 13-05-12 0
04-56-00 Udbud, licitation og kontrakt Tilføjet nye dokumenter (04-56-04 Udbudsmateriale til afgravning af overfladeforurening + 04-56-05 - 04-56-11, som er bilag til udbudsmaterialet) 13-05-12

3
07-01-01 Plan for intern audit og kvalitetsundersøgelser Opdateret 11-05-12 1
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven Afsnit 3.1.11 Kortlægning af igangværende og nyere virksomheder er omskrevet, så det er mere klart, hvornår vi kortlægger. 09-05-12 17
04-50-01 Brancheliste for V1-kortlægning efter jordforureningsloven Slettet, at vi afventer Højesterets dom om, hvorvidt vi kan kortlægge slagge eller ej. 09-05-12 7
06-01-00 Dokumentstyring Dagsordenssekretariatet hedder nu Intern Service. Nyt journalsystem eDoc har afløst FICS. K-ark slettet. 09-05-12 3
04-53-00 Orienterende forureningsundersøgelser (OFU) Udover at OFU-lokaliteter skal fremgå af OFU-listen på K-drevet, er det tilføjet, at sagsbehandleren også skal opdatere i JAR, at der er en OFU igang på den pågældende lokalitet.

09-05-12 12
04-61-02 Nuanceringsafsnit til indsætning i diverse breve Tilføjet / afværge inkl. VTO efter Udvidet forureningsundersøgelse i "kassen" samt i første linje derunder "under værditabsordningen" efter "forureningsundersøgelse". 08-05-12 2
09-01-00 Uddannelse og træning

"Strategi 2014 - i gode hænder" har afløst "Strategi 2010"

Opdateret i h.t. kompetenceanalysen.

08-05-12 5
00-00-01 Forord Sprogligt gennemarbejdet og præciseret, så forordet er blevet mere direkte og det er blevet tydeliggjort, at Jordforureningsgruppen er afsender. 07-05-12 3
04-56-02 Aftale om teknisk rådgivning og bistand (rådgiverkontrakt) Tilføjet eksterne udlæg som boreentreprenør og øvrige varekøb under punkt 8. Udlæg. 02-05-12 3
04-56-01 Aftalegrundlag for rådgivningsaftaler med Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Tilføjet Kontoret for Jordforurening og Råstoffer, opsætning i punktform osv. 02-05-12 2
04-02-00 Budget, handlingsplaner, virksomhedsplaner og lignende Ændret fra Strategi 2010 til Strategi 2014 - i gode hænder. 01-05-12 3
04-55-20 Indkaldelse til opstartsmøde om afværgeforanstaltninger Tilrettet i overensstemmelse med de retningslinjer, vi har brugt i f. m. paradigmarevisionerne 01-05-12 1
04-53-20 Udtagning af kortlægningen - en del lettere forurenet Rettet, så det også passer med de tilfælde, hvor hele ejendommen og ikke kun en del er lettere forurenet. 01-05-12 8
04-56-00 Udbud, licitation og kontrakt Proceduren er rettet og ændret i overensstemmelse med vores opgaveløsning og EU-udbud. 30-04-12 2
04-55-00 Afværgeforanstaltninger Proceduren er rettet, således at ansvarsfordelingen mellem specielt rådgiver og Region er præciseret. 27-04-12 8
04-55-06 Naboorientering Tilrettet med Region Nordjylland i stedet for Jordforureningsgruppen m.v. 25-04-12 1
04-53-19 Påtænkt V2-kortlægning samt fastholdelse af V1-kortlægning på dele af ejendommen efter OFU Tilføjet pjecen "Indeklima i boliger på forurenede grunde" 25-04-12 10
04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 Tilføjet pjecen "Indeklima i boliger på forurenede grunde". 25-04-12 9
04-55-01 Grundejerorientering om kommende afværgeprojekt inkl. orienteringsmøde Brevet gælder nu for både værditabssager og prioriterede sager. Der indkaldes nu til orienteringsmøde og orienteres om afværgeprojektet i ét brev. 25-04-12 1
04-55-02 Grundejeraftale om afværgeprojektet Revideret så det stemmer overens med, om orienteringsmødet er afholdt eller ej. 25-04-12 1
04-55-05 Retableringsaftale mellem Regionen og entreprenør Præciseret dokumentnavn. Punkt 2 og 3 er byttet rundt. 24-04-12 3
04-55-03 Grundejerorientering - værditabsordningen (anmodning om egenbetaling) Dokumentnavnet ændret/opdateret. 'Økonomistyrelsen' byttet ud med 'Statens Administration'. 24-04-12 3
04-55-21 Grundejerorientering om 1 års garanti-eftersyn Dokumentnavnet op-dateret. Gælder nu ikke kun for tjæreforurenet jord men kan bruges til alle typer forurening. 24-04-12 1
04-55-14 Frigivelse af sikkerhedsstillelse 'Jordforureningsgruppen' byttet ud med 'Regionen' 24-04-12 1
04-55-10 Udtagning af hele ejendommen af kortlægningen efter afværge (frivillig, villaolietank, VTO, prioriteret) - en del lettere forurenet Paradigmet er blevet revideret og skal fremover anvendes som grundejerbrev efter alle former for afværge uanset om der er tale om VTO-sag, villa-olietanksag, frivillig eller prioriteret sag 19-04-12 2
04-55-00 Afværgeforanstaltninger Proceduren er i f. m. EU-udbud blevet gennemgået og efterfølgende revideret og opdateret 19-04-12 6
04-50-18 Principper for at sende breve/afgørelser anbefalet Instruksen slettes, da vi ikke længere sender breve anbefalet. 14-04-12
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven Afs. 3.1.10: Det regneark, vi skal udfylde ved 1 års-anmodninger, har fået nyt j. nr. i det nye journalsystem eDoc. Derfor er afsnittet rettet. 17-04-12 16
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven Afsnit 3.1.9. er rettet, så definitionen af helårsbolig bliver mindre stram fx i f.t. de steder, hvor der ikke er bopælspligt osv. 11-04-12 15
04-57-05 Grundejerorientering om udtagning af vandprøver Paradigmaet er opdateret og moderniseret 21-03-12 1
04-53-13 Orientering af vandværker om grundvandstruende forurening Brevet skal kun sendes til vandværket, hvis den forurening, der er konstateret ved OFU'en, kan udgøre en risiko overfor grundvandet. Kopi af brevet sendes til Naturstyrelsen Aalborg. 19-03-12 2
04-50-15 Grundejerorientering om påtænkt V1-kortlægning Brevet skal ikke længere sendes anbefalet. 19-03-12 7
04-53-11 Påtænkt kortlægning på V2 efter jordforureningsloven Brevet skal ikke længere sendes anbefalet. 19-03-12 8
04-53-19 Påtænkt kortlægning på V2 samt fastholdelse af V1-kortlægning på en del af ejendommen efter OFU Brevet skal ikke længere sendes anbefalet. 19-03-12 9
04-53-09 Rapportskabelon Slettet "beskyttelseszone" 16-02-12
04-56-02 Aftale om teknisk rådgivning og bistand (rådgiverkontrakt) Tilrettet og justeret 14-02-12 2
04-50-20 Grundejerorientering om ikke-kortlægning Tilføjet: Der indsættes kortudsnit, hvis det kun er en del af en matrikel, der er vurderet efter jordforureningsloven. Dette er især aktuelt på landbrugsejendomme. 08-02-12 5
04-61-01 Nuancering af allerede V2-kortlagte ejendomme Det er præciseret under afsnittet om revision af nuanceringen, at afsnittet om terrænnær forurening kun skal med, hvis der er konstateret terrænnær forurening 02-02-12 2
04-61-02 Afsnit om nuancering til indsætning i diverse brevparadigmer Det er præciseret under afsnittet om revision af nuanceringen, at afsnittet om terrænnær forurening kun skal med, hvis der er konstateret terrænnær forurening 02-02-12 1
04-53-09 Rapportskabelon Rapportskabelonen er blevet revideret 01-02-12
04-62-00 Administration efter jordforureningslovens § 52 om tilførsel af jord til (tidl.) råstofgrave Vi har hidtil baseret vores administrations-praksis på Regionplan 2005, men eftersom den ikke længere gælder, er proceduren rettet og administrationspraksis er nu i overensstemmelse med Retningslinje 7 + redegørelsen i Råstofplan 2008 30-01-12 1
04-59-01 Huskeliste i forbindelse med udsendelse af indsatsplanen Huskelisten er opdateret pga. flere ændringer - bl.a. skal planen ikke længere offentliggøres på biblioteker eller kommunekontorer ligesom der ikke skal trykkes planer til politikerne. 18-01-12 1
04-53-19 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 samt fastholdelse af V1-kortlægning på en del af ejendommen efter OFU

Udvidet brevets hovedoverskrift.

Ændret afsnittet på side 1 om en del af ejendommen, der udtages af kortlægningen men som er lettere forurenet.

Revideret afsnittet Vurdering under Forureningsundersøgelsen

13-12-11 8
04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Udvidet brevets hovedoverskrift.

Ændret afsnittet på side 1 om en del af ejendommen, der udtages af kortlægningen men som er lettere forurenet.

Revideret afsnittet Vurdering under Forureningsundersøgelsen

13-12-11 8
04-53-32 Udtagning af kortlægningen - en del lettere forurenet - en del fastholdes på V1 Revideret afsnittet Vurdering under Forureningsundersøgelsen 13-12-11 2
04-53-20 Udtagning af kortlægningen - en del lettere forurenet Revideret afsnittet Vurdering under Forureningsundersøgelsen 13-12-11 7
04-53-32 Udtagning af kortlægningen - en del lettere forurenet - en del fastholdes på V1 Tilføjet flere restriktioner samt at kortlægningen revideres i matrikelregisteret.

06-12-11 1
04-54-18 Orientering om resultat af VTO-undersøgelse Tilføjet et afsnit, som kan bruges i tjærepladssager. 23-11-11 3
04-50-05 Principper for kortlægning af igangværende virksomheder Slettet 18-11-11
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven

Ændret afsnit 3.1.11 fra Kortlægning af igangværende virksomheder til Kortlægning af igangværende og nyere virksomheder

Derudover er indholdet i afsnittet ændret i f.t. den kortlægningspraksis, vi har valgt mht. igangværende og nyere virksomheder. Henvisningen til dok. 04-50-05 Principper for kortlægning af igangværende virksomheder er dermed også slettet.

18-11-11 14
04-53-32 Udtagning af kortlægningen - en del lettere forurenet - en del fastholdes på V1 Nyt dokument 17-11-11 0
04-53-00 Orienterende forureningsundersøgelser (OFU) Slettet afsnittet om grundejeres ret til anmodning om 1 års undersøgelse, da det samme afsnit findes i kortlægningsproceduren 04-50-00 17-11-11 11
04-50-15 Grundejerorientering om påtænkt V1-kortlægning Under Indsatsområde er der tilføjet et nyt, kort afsnit til brug i de tilfælde, hvor der kun er boliganvendelse og ingen grundvandsinteresser. 15-11-11 6
04-55-24 Grundejerbrev efter udskiftning af tjæreforurenet jord - efter afværge udgår ejendom af kortlægningen 3. afsnit under "Restriktioner for den lettere forurenede del af ejendommen" er rettet, så der nu er henvisning til §72b, ligesom det er præciseret, at reglerne gælder for bygge- og anlægsarbejder på et ubebygget areal, der anvendes til bolig, børneinstitution osv. 31-10-11 2
04-53-20 Udtagning af kortlægningen - en del lettere forurenet 3. afsnit under "Restriktioner for den lettere forurenede del af ejendommen" er rettet, så der nu er henvisning til §72b, ligesom det er præciseret, at reglerne gælder for bygge- og anlægsarbejder på et ubebygget areal, der anvendes til bolig, børneinstitution osv. 31-10-11 6
04-53-19 Påtænkt kortlægning på V2 samt fastholdelse af V1-kortlægning på en del af ejendommen efter OFU 3. afsnit under "Restriktioner for den lettere forurenede del af ejendommen" er rettet, så der nu er henvisning til §72b, ligesom det er præciseret, at reglerne gælder for bygge- og anlægsarbejder på et ubebygget areal, der anvendes til bolig, børneinstitution osv. 31-10-11 7
04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 efter OFU 3. afsnit under "Restriktioner for den lettere forurenede del af ejendommen" er rettet, så der nu er henvisning til §72b, ligesom det er præciseret, at reglerne gælder for bygge- og anlægsarbejder på et ubebygget areal, der anvendes til bolig, børneinstitution osv. 31-10-11 7
04-55-24 Grundejerbrev efter udskiftning af tjæreforurenet jord - efter afværge udgår ejendom af kortlægningen

Teksten under Udført arbejde og de to sidste afsnit under Flere detaljer om afværgeforanstaltningerne er gjort rød, fordi teksten formuleres på baggrund af det konkrete afværgeprojekt.

Afsnittet Restriktioner for den lettere forurenede del af ejendommen er udvidet, så det svarer til samme afsnit i bl.a. brevet om påtænkt V2.

26-10-11 1
04-50-20 Grundejerorientering om ikke-kortlægning I det sidste afsnit, der kan vælges imellem, er det præciseret, hvorfra vi har fået oplyst, at der har været en bestemt aktivitet på ejendommen (lokale telefonbøger, vejvisere, m.v.). Derudover er der et forslag til formulering af, hvor vi har søgt oplysningerne bekræftet, samt begrundelsen for ikke-kortlægning. 13-10-11 4
04-60-02 Anmodning om indsats overfor en konstateret forurening Fejl i brevets overskrift er rettet.

Afsnittet om, at vi anmoder kommunen om at vurdere påbudsmuligheder er flyttet frem.
13-10-11 2
04-53-14 Endelig V2-kortlægning Slettet feltet til indtastning af konsulentnavn i 2. afsnit. 13-10-11 6
04-53-14 Endelig V2-kortlægning Tilføjet: "Kortlægningen på vidensniveau 2 vil nu blive indlagt i det landsdækkende matrikelregister". Denne sætning skal med i de breve, hvor vi ikke har kortlagt på V1 inden V2 - fx villaolietank-sager. 04-10-11 5
04-62-06 Afslag på ansøgning om dispensation til tilførsel af jord til råstofgrav efter jordforureningslovens § 52 Afsnittet om baggrund for afslaget er blevet præciseret og uddybet. 03-10-11 1
04-62-02 Dispensation til tilførsel af uforurenet jord til (tidl.) råstofgrav Vilkår tilføjet og præciseret, baggrund for afgørelsen udvidet og "Miljøklagenævnet" ændret til "Natur- og Miljøklagenævnet" 03-10-11 4
04-50-13 Grundejerorientering om "udgår på baggrund af bemærkninger efter høring" Paradigmaet er redigeret i f. m. revision af paradigmer. Der er indsat overskrifter til afsnittene "Klage og søgsmål" samt "Generelt" 03-10-11 1
04-62-05 Klage sendt videre til Natur- og Miljøklagenævnet Opdateret med mindre konsekvensrettelser 26-09-11 1
04-62-04 Orientering af ansøger om modtaget klage Opdateret med mindre konsekvensrettelser 26-09-11 1
04-01-00 Oprettelse af nye sager Tilføjet, at alle dokumenter skal journaliseres med tydelig adresse-angivelse 04-07-11 12
04-53-00 Orienterende forureningsundersøgelser (OFU)

Der er ændret en del i-53-00 Orienterende forureningsundersøgelser (OFU) og tilhørende dokumenter i forbindelse med EU-udbuddet.

Proceduren er blevet revideret i forhold til EU-udbuddet på OFU

17-06-11 10
04-53-00 Orienterende forureningsundersøgelser (OFU) Der er tilføjet og slettet dokumenter i proceduren 15-06-11 9
04-53-31 Tilbuds- og Afregnings-grundlag (TAG) Nyt dokument 15-06-11 0
04-53-30 Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB) Nyt dokument  15-06-11 0
04-53-29 Sagsstyrings- og økonomiskemaer Nyt dokument 15-06-11 0
04-53-25 Tjekliste ved opstart af OFU

Slettet 15-06-11
04-53-24 Tilbudsbrev - udførelse af OFU'er Slettet 15-06-11
04-53-23 Tidsplan-skabelon Slettet 15-06-11
04-53-22 Standardkontrakt for OFU Slettet 15-06-11
04-53-09 Skabelon til rapport Opdateret i forbindelse med EU-udbud på OFU'er 15-06-11
04-53-08 Afrapportering af undersøgelsen Slettet 15-06-11
04-53-07 Priser på OFU Slettet 15-06-11
04-53-06 Prøvetagningsudstyr til egne OFU'er til udtagning af overflade-prøver - huskeliste Slettet 15-06-11
04-53-05 Udførelse af orienterende forureningsundersøgelse Slettet 15-06-11
04-53-04 Strategi for orienterende forureningsundersøgelser Slettet 15-06-11
04-55-00 Afværgeforanstaltninger Tilføjet links til nye paradigmer: 04-55-22, 04-55-23 og 04-55-24 08-06-11 5
04-55-24 Grundejerbrev om ud-skiftning af tjæreforu-renet jord - efter afværge udgår ejendom af kortlægningen Nyt brevparadigma 08-06-11 0
04-55-23 Brev om orienteringsmøde og evt. opstartsmøde om kommende afværgeprojekt Nyt brevparadigma 08-06-11 0
04-55-22 Orientering om kommende VTO-afværgeprojekt på tidligere tjæreplads Nyt brevparadigma 08-06-11 0
04-55-21 Brev om 1 års garanti-eftersyn efter tjære-oprensning Nyt brev 14-05-11 0
04-56-03 Entreprisekontrakt Nyt, revideret kontrakt-udkast 13-05-11 1
04-60-03 Påmindelse om anmodning om indsats overfor en konstateret forurening Præciseret i f.t. de ændringer, der er lavet i 04-60-02 03-05-11 1
04-60-02 Anmodning om indsats overfor en konstateret forurening Forkortet/præciseret - dét, der allerede var nævnt én gang i brevet, er blevet slettet, så det kun står én gang 03-05-11 1
04-54-18 Orientering om resultat af VTO-undersøgelsen Ændret "Økonomi-styrelsen" til "Statens Administration" 13-04-11 2
04-54-09 Grundejerorientering om VTO-undersøgelsen Ændret "Økonomi-styrelsen" til "Statens Administration" 13-04-11 2
04-54-05 Grundejerorientering om venteliste hos Statens Administration Ændret "Økonomi-styrelsen" til "Statens Administration" - derfor er paradigmanavnet også ændret 13-04-11 2
04-54-04 Reservation hos Statens Administration Ændret "Økonomi-styrelsen" til "Statens Administration" - derfor er paradigma-navnet også ændret 13-04-11 2
04-54-03 Grundejerorientering om tilsagn efter værditabsordningen (VTO-tilsagn) Ændret "Økonomi-styrelsen" til "Statens Administration" 13-04-11 2
04-54-02 Ansøgning efter værditabsordningen Ændret "Økonomi-styrelsen" til "Statens Administration" 13-04-11 2
04-54-00 Udvidede forurenings-undersøgelser, afværgeprogram og projektforslag Ændret "Økonomistyrelsen" til "Statens Administration" 13-04-11 2
04-50-13 Grundejerorientering om "udgår på baggrund af bemærkninger efter høring" Grundlæggende revideret 08-04-11 1
04-50-09 Kvittering for modtagelse af 1 års anmodning

"Ansøgning" ændret til "anmodning".

Omformuleret og præciseret brevet.

08-04-11 1
04-05-00 Aktivitetsteams Tilføjet, at aktivitets-teamet skal planlægge og udføre de opgaver, teamet har ansvaret for. 17-03-11 1
04-05-01 Aktivitetsteams Oversigten er ændret, idet den nu er et skema med angivelse af teams og medlemmer. 17-03-11 4
12-01-00 Medarbejdersamtaler Tilføjet link til personale-nettet, hvor der ligger mere info og redskabs-pakker til gennemførelse af MUS. 15-03-11 1
09-01-00 Uddannelse og træning Præciseret, at kurser hænges på opslagstavlen ved ILP's kontor, og at ILP rundsender mail med orientering om nye kurser. 15-03-11 4
02-00-00 Organisationen Der er lavet link til hjemmesiden, hvor organisationen er beskrevet 11-03-11 4
06-01-00 Dokumentstyring

Slettet, at udprintede dokumenter kan gemmes i gult omslag, som fungerer som uofficiel sag. I stedet præciseret, at sagen er elektronisk, men at sagsbehandler kan vælge at printe dokumenter efter behov.

Slettet, at besigtigelse fremgår af K-arket - det gør de ikke længere, da vi nu bruger besigtigelsesskemaet. K-arket op-rettes efter behov til bl.a. telefonnotater og journaliseres automatisk.

Slettet afsnittet om, hvad vi gør i f.t. de uafklarede sager i printer-rummet, eftersom disse er lagt ind i FICS.

Slette 3.2.4 Kopi af kvalitetsstyringssystemet, da det ikke længere er teknisk muligt at lave en cd-version

09-03-11 2
04-51-01 Varsling af/underretning om besigtigelse ved kortlægning Nyt dokument (grundejerbrev) 04-03-11 0
04-51-00 Besigtigelse/tilsyn af muligt forurenede arealer Tilføjet, at besigtigelse som udgangspunkt varslesTilknyttet nyt dokument 04-51-01 om varsling af besigtigelse

04-03-11 1
04-50-21 Paradigma til endelig ikke-kortlægning - OM-sager Slettet - OM-opgaven afsluttet 03-03-11
04-50-19 Ejendomsforespørgsler Slettet - oplysningerne søges fremover på internet-versionen af JAR 03-03-11
04-50-17 Paradigma til påtænkt ikke-kortlægning - OM-sager Slettet - OM-opgaven afsluttet 03-03-11
04-50-14 ArcView vejledning Slettet - kortbilag laves fremover i JAR 03-03-11
04-50-11 ROKA-vejledning Slettet - JAR har afløst ROKA 03-03-11
04-50-10 Checkliste Slettet - JAR har afløst ROKA 03-03-11
04-50-04 Paradigma til grundejer-orientering om påtænkt V1-kortlægning - OM-sager Slettet - OM-opgaven afsluttet 03-03-11
04-50-03 V1-kortlægning af OM-tilmeldte lokaliteter Slettet - OM-opgaven afsluttet 03-03-11
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven

Proceduren er ændret flere steder:

Tilføjet, at alle sagsbehandlere har et eksemplar af kortlægnings-vejledningen

Indsat figur, der viser kortlægningsprocessen

3.1.1.: Kortlægningen tager udgangspunkt i det foreliggende sagsmatr. fra fx tidligere kortlægning, kommunen, ny-kortlægningen osv.

3.1.2.: Ændret i beskrivelsen af branchelisten - hvad er den baseret på.

3.1.6.: OM-opgaven er slut - derfor slettet, at OM-lokaliteter påtænkes ikke-kortlagt, inden de bliver endeligt ikke-kortlagt.

3.1.8.: Præciseret, at kort udarbejdes i JAR og indsættes i brevet om påtænkt V1.

3.1.12.: OM-tilmeldte lokaliteter - afsnittet er slettet efter afslutningen af OM-opgaven. Nummereringen af de følgende afsnit er derfor ændret.

3.1.13.: Præciseret principperne for nummerering (lok. nr.).

3.1.14. Ny overskrift: Opdatering af JAR - afsnittet indeholder nu en henvisning til check-listen for opdatering af JAR

Afsnittet om henvendelser fra ejendomsmæglere, kreditforeninger, advokater m.v. er slettet, da disse fremover skal søge oplysningerne på internetversionen af JAR

03-03-11 13
11-01-00 Kvalitetsundersøgelser Da OM-opgaven er afsluttet, udføres der ikke kvalitetsundersøgelser på OM-sager længere 02-03-11 1
01-00-00 Administrative mål, ressourcer, kvalitetspolitikker og kvalitetsmål Kvalitetsmålet om, at OM-lokaliteter i offentlig indsats afklares samtidig med, at OM udfører undersøgelse på det tidligere benzinsalg, er slettet 01-03-11 4
04-53-18 Retningslinjer for jord-, vand og poreluftprøvetagning Revideret i forbindelse med EU-udbuddet på OFU 03-02-11 4
04-50-22 Retningslinjer for udfyldelse af datablad Slettet felter til indtastning af UTM-koordinater, da disse ikke længere er relevante pga. JAR 14-02-11 2
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven Tilføjet, at plejehjem, døgninstitutioner m.v., hvor beboerne har fast bopæl (livslangt ophold) kategoriseres som bolig og dermed offentlig indsats. Har således mulighed for at søge om 1 års undersøgelse. 11-02-11 12
04-55-00 Afværgeforanstaltninger Afsnittet "Afværgepumpning/udledning" er revideret, idet der er kommet en ændring i loven om betalingsregler for spildevands-forsyningsselskaber - der henvises nu til lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 10-02-11 4
04-53-28 Varsling af OFU og evt. besigtigelse Nyt paradigma til varsling og orientering af grundejere om OFU og evt. forudgående besigtigelse 27-01-11 0
04-53-03 Grundejerorientering om OFU - OM prioritering Slettet, da OM-OFU'erne er afsluttet 27-01-11
04-53-02 Grundejerorientering om OFU - regionens prioritering Slettet - erstattet af 04-53-28 27-01-11
04-53-01 Grundejerorientering om OFU - søgt efter 1 års-reglen Slettet - erstattet af 04-53-28 27-01-11
04-53-00 Orienterende forureningsundersøgelser (OFU)

- Rettet, at sagsbehandler løbende skal opdatere i JAR og ikke ROKA

- Rettet overskriften i afs. 3.4 til "Varsling af grundejer om orienteende forureningsundersøgelse og evt. besigtigelse"

- Rettet, at grundejer varsles om OFU og evt. besigtigelse ved det nye dokument 04-53-28

- Tilføjet, at kortbilaget er en integreret del af brevet om påtænkt kortlægning og samtidig slettet henvisningen til vejledningen for udarbejdelse af kortbilag

- Slettet flg. tilknyttede dokumenter: 04-53-01, 04-53-02 og 04-53-03 til orientering af grundejere om OFU, 04-53-21 Hjælp til udarbejdelse af kortbilag, som tidligere blev lavet i ArcView

27-01-11 8
04-53-24 Tilbudsbrev - udførelse af orienterende forureningsundersøgelser

Tilføjet:

- at undersøgelsesoplæg skal indeholde komplet historik for alle aktiviteter på ejendommen

- at rådgiver skal indhente relevant og manglende sagsmateriale fra FICS, JAR, e-arkiv, kommunens arkiver, besigtigelse osv. og at ydelser i den forbindelse, der omfatter ekstra betaling, skal godkendes af regionen

Slettet:

- at rådgiver skal udarbejde håndskitse af forslag til kortlægning

- at Jordforureningsgruppen tilvejebringer sags-materialet

- at Jordforureningsgruppen kommenterer rådgivers kortlægningsfor-slag

Rettet:

- at grundejer varsles om OFU og evt. forudgående besigtigelse ved 04-53-28

- at alle elektroniske fakturaer skal anføres navnet på Jordforureningsgruppens projektansvarlige

27-01-11 1
04-53-19 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 samt fastholdelse af V1-kortlægning på en del af ejendommen efter OFU Tilføjet, at afsnittet om værditabsordningen -udover ved landbrugsejendomme - også skal udtages ved F0- og F1-nuancering 14-01-11 6
04-62-02 Dispensation til tilførsel af uforurenet jord til (tidl.) råstofgrav Tilføjet flg. under Vilkår, at jorden skal henlægges i særskilt depot og afmærkes tydeligt med oprindelsessted. Jorden må først indbygges i rå-stofgraven efter godkendelse og anvisning fra kommunen.

11-01-11 3
04-53-07 Priser på orienterende forureningsundersøgelser Priserne er revideret/reguleret. 07-01-11 9
04-50-01 Brancheliste for V1-kortlægning efter jordforureningsloven Under "Tekstilindustri" er der for aktiviteterne tekstilfarverier, blegning samt imprægnering tilføjet, at sejl- og flagmagere ligesom skræddere/syersker er undtaget for kortlægning. 06-01-11 6
04-56-00 Udbud, licitation og kontrakt Kontrakter og sikkerhedsstillelser skal opbevares i Dagsordenssekretariatet, som har arkivansvaret. 28-12-10 1
04-55-05 Retableringsaftale

Det er præciseret i aftalen, at:

- en evt. besparelse i forhold til den skønnede omkostning i udbuddet ikke udbetales til grundejer

- det beløb, grundejer får udbetalt til indkøb og plantning af planter er endeligt

- regionen ikke yder garanti for plantearbejde udført af grundejer

06-12-10 2
04-01-00 Oprettelse af nye sager Proceduren er opdateret efter overgangen til JAR. Tilføjet, at der oprettes j. nr. på alle de sager, der oprettes i JAR i f. m. nykortlægningen. Afsnittet om gammelt sagsmateriale i mapper er slettet, da der er oprettet sager i FICS herpå. 25-11-10 11
Forskellige brev-paradigmer (Kortlægning, OFU, Udvidede undersøgelser og Afværge) Formuleringen om, at et uddrag af oplysningerne om en lokalitet i løbet af 2010 vil kunne ses på vores hjemmeside, er nu ændret til: "Et uddrag af oplysningerne kan også ses på www.jordforurening.rn.dk" 18-11-10
04-53-00 Orienterende forureningsundersøgelser Der er ændret på mappe-strukturen, så konsulentens oversigt over sager til OFU skal lægges på K:\Regional udvikling\Jordforurening\OFU\Lister 29-10-10 7
04-53-09 Rapportskabelon Tilføjet endnu et skema for jordprøver for kulbrinter pga. afskærings-kriteriet for tungere olie - der skal altså vælges mellem de to skemaer for kulbrinte-jordprøverne 29-10-10
04-53-09 Rapportskabelon Ny revideret udgave 15-10-10
04-53-14 Endelig V2-kortlægning Tilføjet muligheden for at fastholde areal på V1 06-10-10 4
04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 efter OFU Afsnittet på side 2 under Poreluftprøver om tilbageholdelse pga. betongulv er ændret. 06-10-10 6
04-53-20 Udtagning af kortlægningen - en del lettere forurenet Afsnittet på side 2 under Poreluftprøver om tilbageholdelse pga. betongulv er ændret. 06-10-10 5
04-50-01 Brancheliste for V1-kortlægning efter jordforureningsloven Mejerier er opført som selvstændig branche pga. tanke.

Røgerier er slettet på listen
06-10-10 5
04-54-11 Grundejerorientering: Resultat af supplerende undersøgelse - fortsat V2-kortlægning - § 21-erklæring - nuancering Redigeret overskriften, indsat afsnit om sløjfning af boringer samt ændret i formuleringen om boligerklæringen.

23-09-10 4
04-53-13 Orientering af vandværker om grundvands-truende forurening Kopi af brevet sendes til Miljøcenter Aalborg 20-09-10 1
04-56-01 Aftalegrundlag Nyt revideret aftalegrundlag 15-09-10 1
04-50-01 Brancheliste for V1-kortlægning efter jordforureningsloven Under "Apoteker" tilføjet, at håndkøbsudsalg ikke er omfattet af betegnelsen apotek. 14-09-10 4
04-55-03 Paradigma til anmodning om indbetaling af egenbetaling Præciseret afsnittet om, at hvis ikke egenbetalingen er indbetalt inden fristen, er ejendommen ikke længere omfattet af værditabsordningen og vil heller ikke kunne blive det senere.

Brevet sendes fremover anbefalet.

25-08-10 2
04-50-23 Retningslinjer for udarbejdelse af situationsplan Tilføjet, at porte/udgange skal fremgå af situationsplanen 09-07-10 1
04-62-03 Annonceordre i f. m. offentliggørelse af dispensation efter § 52 Tilføjet oplysninger om, hvor jorden stammer fra, og hvornår dispensationen gælder fra og til. 08-07-10 1
04-53-18 Retningslinjer for jord-, vand- og poreluft-prøvetagning Afsnittet om poreluft-prøver er blevet mere udspecificeret 08-07-10 3
04-55-00 Afværgeforanstaltninger Revideret og præciseret 08-07-10 3
04-53-00 Orienterende forureningsundersøgelser Revideret med nyt dokument 07-07-10 6
04-53-27 Kvitteringsseddel for udført OFU Nyt dokument 07-07-10 0
04-50-01 Brancheliste til V1-kortlægning efter jordforureningsloven Slettet VVS på listen 06-07-10 3
04-50-22 Retningslinjer for udfyldelse af datablad Revideret med ekstra felter til relevante oplysninger 01-07-10 1
04-53-09 Rapportskabelon Rettet til på baggrund af det nye kortlægnings-kriterium for tungere olie 29-06-10
04-50-15 Grundejerorientering om påtænkt V1-kortlægning Revideret - kortbilaget er nu en integreret del af brevet 10-06-10 5
04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 efter OFU Revideret - kortbilaget er nu en integreret del af brevet 10-06-10 5
04-53-19 Påtænkt kortlægning på V2 samt fastholdelse af V1 på del af ejendommen efter OFU Revideret - kortbilaget er nu en integreret del af brevet 10-06-10 5
04-54-11 Grundejerorientering: Resultat af suppl. undersøg. - fortsat V2 - § 21-erklæring - nuancering Revideret - kortbilaget er nu en integreret del af brevet 10-06-10 3
04-55-09 Grundejerorientering -fortsat V2, § 21-erklæring og nuancering Revideret - kortbilaget er nu en integreret del af brevet 10-06-10 2
04-50-20 Grundejerorientering om ikke-kortlægning Revideret - mindre rettelser 10-06-10 3
04-53-20 Udtagning af kortlægningen - en del lettere forurenet Der udsendes ikke længere kortbilag ved lettere forurenet 10-06-10 4
04-05-01 Aktivitetsteams Jordforurening Revideret 05-05-10 3
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven Tilføjet, at lokaliteter, der skal til besigtigelse forud for kortlægnings-beslutningen, skal noteres i besigtigelses-listen på K. 02-05-10 11
04-53-04 Strategi for orienterende forureningsundersøgelser Ændret afsnittet, hvori det beskrives, hvorledes vi laver OFU på arealer over og under 2.500 m2. 28-04-10 4
04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 Afsnittet om værditabsordningen skal slettes, hvis der er tale om en villaolietank-forurening, der er konstateret efter 1. marts 2000 27-04-10 4
04-54-05 Grundejerorientering om venteliste hos Økonomistyrelsen Tilføjet 2 nye afsnit:

1. Forbehold for ændringer af kvalitetskriterier og retningslinjer, mens ejendommen står på ventelisten.

2. Oplysning om, at ejendommen indgår i den årlige offentlige prioritering.

29-03-10 1
04-53-09 Rapportskabelon Ændret i formuleringen om baggrunden for undersøgelsen i 2. afs. under 1.2 Formål 29-03-10 2
04-54-11 Grundejerorientering: Resultat af suppl. undersøg. - fortsat V2-kort-lægn. - § 21-erklæring - nuancering Tilføjet afsnit om klage og søgsmål samt generelt i slutningen af brevet. 25-03-10 2
04-54-18 Orientering om resultat af VTO-undersøgelse Tilføjet afsnit om, at ejendommen - udover at stå på VTO-ventelisten - også vil indgå i regionens årlige prioritering. 25-03-10 1
04-50-15 Grundejerorientering om påtænkt V1-kortlægning I afsnittet om 1 års undersøgelse er tilføjet, at der ikke er nogen tidsfrist for, hvornår grundejer kan anmode om undersøgelsen. 11-03-10 4
04-50-15 Paradigma til grundejerorientering om påtænkt V1-kortlægning Opbygningen af brevet er blevet revideret 05-03-10 3
04-59-03 Grundejerorientering - endelig indsatsplan Brevet er revideret og opdateret på baggrund af de seneste grundejer-orienteringer om indsats-planen for 2010 02-03-10 1
04-59-07 Grundejerorientering - endelig indsatsplan Brevet er revideret og opdateret på baggrund af de seneste grundejer-orienteringer om indsats-planen for 2010 02-03-10 1
07-01-00 Intern audit og ledelsens evaluering Slettet afsnittet om, at håndbogen skal brændes over på en cd-rom i f. m. audit 18-02-10 1
05-01-00 Kontraktgennemgang Henvisning til den gældende udgave af ISO 9001-standarden 18-02-10 1
04-55-00 Afværgeforanstaltninger Fjernet henvisning til checklisten, som er blevet slettet (se nedenfor) 18-02-10 2
04-55-15 Checkliste Checklisten er slettet, da den ikke længere bruges i sagsbehandlingen 18-02-10
04-57-00 Monitering Proceduren er rettet til bl.a. i f.t. ny praksis, hvor konsulent udfører prøverne 16-02-10 2
09-01-00 Uddannelse og træning Tilføjet nyt afsnit 3.1 Kompetenceudvikling, som beskriver sektorens kompetenceudvikling og sammenhængen med Jordforurenings-gruppens efteruddannelse og kompetence-udvikling 10-02-10 3
01-00-00 Administrative mål, ressourcer, kvalitets-politikker og kvalitetsmål

Tilføjet flg. kvalitetsmål:

- At 1 års undersøgelser på en boliggrund, der er til salg, udføres som del af den førstkommende OFU-pakke.

- At den systematiske kortlægning af lokaliteter sker i følgende rækkefølge i h.t. Strategiplan 2009: Lokaliteter omfattet af offentlig indsats (følsom arealanvendelse (bolig, børneinstitution m.v.), indenfor indvindingsoplande og/eller OSD) - øvrige lokaliteter.

07-02-10 3
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven Tilføjet et nyt afsnit i proceduren: 3.1.7. Kortlægning af olietanke med retningslinjer for vurdering af, om en lokalitet med en olietank skal kortlægges. 24-01-10 10
04-53-20 Udtagning af kortlægningen - lettere forurenet Slettet bilag med nye kriterier for immobile stoffer 22-01-10 3
04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 efter OFU Revideret paradigma som led i den samlede revision af alle vores paradigmer 12-01-10 3
04-53-07 Priser på OFU Priserne er blevet ændret fx i f.t. opdatering af JAR 08-01-10 7
04-53-07 Priser på OFU Priserne er blevet indeksreguleret 04-01-10 6
04-62-07 Indberetning af tilkørt jord Revideret og opdateret 04-01-10 1
04-54-22 Paradigma til grundejer-orientering - OM-sag (påtænkt V2) Rettet titlen på værditabspjecen 11-12-09 2
04-53-11 Paradigma til påtænkt V2-kortlægning Rettet titlen på værditabspjecen 11-12-09 2
  Flere forskellige paradigmer Fjernet oplysningsarket fra paradigmer 11-12-09
  Flere forskellige paradigmer Fjernet oplysningsarket fra paradigmer 10-12-09
04-05-01 Aktivitetsteams jordforurening Opdateret listen 10-12-09 2
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven Der er tilføjet nye dokumenter 06-12-09 8
04-50-01 Brancheliste til V1-kortlægning efter jordforureningsloven Listen er revideret og forbedret i f. m. EU-udbudsopgaven 06-12-09 2
04-50-27 Kvitteringsseddel for besigtigelse Nyt dokument 04-12-09 0
04-50-26 Besigtigelsesskema Nyt dokument 04-12-09 0
04-50-23 Retningslinjer for udarbejdelse af situationsplan Nyt dokument 03-12-09 0
04-50-22 Retningslinjer for udfyldelse af datablad Nyt dokument 03-12-09 0
04-50-29 Oplysningsark til grundejer(e) Nyt dokument - har tidligere ligget integreret i hvert enkelt relevant brev-paradigma 03-12-09 0
04-50-16 Paradigma til endelig V1-kortlægning Revideret paradigma som en del af den samlede revision af vores paradigmer 03-12-09 1
04-50-15 Paradigma til grundejerorientering om påtænkt V1-kortlægning Revideret paradigma som en del af den samlede revision af vores paradigmer 03-12-09 2
Brevparadigmer

I en stor del af brevparadigmerne er hjemmeside-adressen ændret til genvejsadressen www.jordforurening.rn.dk ligesom offentliggørelsen af vores data er ændret fra "i løbet af 2009" til "i løbet af 2010" 30-11-09
04-54-02 Ansøgning efter værdi-tabsordningen Opdateret og præciseret 27-11-09 1
04-53-09 Rapportskabelon Opdateret rapportskabelon 08-11-09
04-53-04 Strategi for orienterende forureningsundersøgelser Hvis der er en igangværende virksomhed på en lokalitet med et areal på under ca. 2.500 m2, undersøges lokaliteten kun for mobile stoffer. 08-11-09 3
01-00-00 Administrative mål, ressourcer, kvalitetspolitikker og kvalitetsmål Kvalitetsmålet om, at 1 års-undersøgelse på en ejendom, der skal sælges, udføres med det samme, er sat ud af kraft i resten af 2009 og derfor slettet i dokumentet. 29-10-09 2
04-61-00 Nuancering af V2-kortlægningen på boliggrunde Tilføjet to nye afsnit: 3.5 Arealer, der skal nuanceres og

3.6 Arealer, der ikke skal nuanceres
16-06-09 3
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven Tilføjet i afs. 3.1.8, at sagsbehandleren skal være opmærksom på, om en ejendom, der i OIS har bolig-status, også aktuelt anvendes til bolig. Det samme gælder ved vurdering af muligheden for 1 års undersøgelsen (afs. 3.1.9). 12-06-09 5
04-62-02 Dispensation til tilførsel af uforurenet jord til (tidl.) råstofgrav Tilføjet under vilkår, at dispensationen ikke er gyldig efter udløbet af gyldighedsperioden. 08-06-09 2
04-53-21 Hjælp til udarbejdelse af kortbilag Hele dokumentet er rettet til 03-06-09 1
04-53-00 Orienterende forureningsundersøgelser

Tilføjet i afsnit 3.1, at kvittering for ansøgning om 1 års-undersøgelse skal journaliseres på den pågældende lokalitets specifikke j. nr. 03-06-09 5
04-53-02 Grundejerorientering om OFU - regionens prioritering Tilføjet i 2. afsnit, at forureningen kan udgøre en risiko for boligen og/eller grundvandet. 27-05-09 2
04-50-19 Ejendomsforespørgsler Omformulering i 3. afsnit vedr. databasen med lokaliteter. 27-05-09 1
04-54-04 Paradigma til reservation hos Økonomistyrelsen Tilføjet ØS-j.nr. - Økonomistyrelsens j.nr. der skal fremgå, hver gang vi søger penge hjem til afværge 12-05-09 2
04-55-18 Paradigma til grundejerorientering - villaolietank Slettet afsnit om, at ejendommen ikke registreres i matrikelregistret m.v. 05-05-09 1
04-53-09 Rapportskabelon Der er tilføjet ekstra kolonner i tabellerne for analyseresultater: Dato, filterinterval (for grundvandsprøver), prøvetagningsdybde (for poreluftprøver), overfladebefæstelse (for poreluftprøver) og tykkelse af befæstelse (for poreluftprøver). Der er desuden lavet en uddybende signaturforklaring til situationsplanerne.    
04-53-18 Retningslinjer for jord-, vand- og poreluftprøvetagning Tilføjet under poreluft-prøvetagning, at dybde og afvigelser skal aftales med den ansvarlige sagsbehandler 23-04-09 2
04-53-07 Priser på orienterende forureningsundersøgelser Basisprisen m.v. for undersøgelser på tjæregrunde er forhøjet til 9.502 kr. Tilføjet 4) om historikker, hvor der efterfølgende ikke udføres undersøgelse 23-04-09 5
04-55-03 Paradigma til anmodning om indbetaling af egenbetaling Ændret banknavn + kontonr. 30-03-09 1
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven Ændret/rettet i f.t. anmodninger om 1 års undersøgelse - fx at kvittering herfor journaliseres på lokalitetens j. nr., at dato for anmodning og kvittering anføres i dokument i FICS m.v. OFU-tov-holder har som udgangspunkt denne op-gave. 11-03-09 5
04-50-01 Brancheliste til V1-kortlægning efter jordforureningsloven Tilføjet kul- og koksoplag til listen 05-03-09 1
04-06-01 Evalueringscheckliste for underleverandør-ydelser Tilrettet og redigeret 25-02-09 1
04-55-07 Afleveringsprotokol Tilrettet/ændret 25-02-09 1
04-55-13 Protokol for 1 års gennemgang Tilrettet/ændret 25-02-09 1
04-54-20 Paradigma til grundejerorientering om påtænkt ikke-kortlægning - OM-sag (ejendom kortlægges ikke) Ændret dokumenttitel 16-02-09 1
04-53-17 Endelig udtagning af kortlægning OFU Slettet 13-02-09
04-53-12 Påtænkt udtagning af kortlægning efter OFU Slettet 13-02-09
04-53-04 Strategi for orienterende forureningsundersøgelser Opdateret 12-02-09 2
04-53-07 Priser på orienterende forureningsundersøgelser Opdateret 13-02-09 4
04-53-08 Afrapportering af undersøgelsen Opdateret bl.a. med præcisering af indholdet af en situationsplan 11-02-09 1
04-53-25 Tjekliste ved opstart af orienterende forureningsundersøgelser Nyt dokument 12-02-09 0
04-53-24 Tilbudsbrev - udførelse af orienterende forureningsundersøgelser Nyt dokument 12-02-09 0
04-53-22 Standardkontrakt for orienterende forureningsundersøgelser Nyt dokument 12-02-09 0
04-53-23 Tidsplan-skabelon Nyt dokument 12-02-09 0
04-53-18 Retningslinjer for jord-, vand- og poreluftprøve-udtagning Ændret dokument-titel, da instruksen omhandler udtagning af både jord-, vand- og poreluft-prøver 12-02-09 1
04-53-01 Grundejerorientering om OFU - søgt efter 1 års reglen Tilføjet, at undersøgelsen varer ca. 1-2 dage samt at der evt. udføres besigtigelse forud for undersøgelsen 05-02-09 1
04-53-02 Grundejerorientering om OFU - regionens prioritering Tilføjet, at undersøgelsen varer ca. 1-2 dage samt at der evt. udføres besigtigelse forud for undersøgelsen 05-02-09 1
04-53-14 Endelig V2-kortlægning Tilføjet sætning om nuancering af kortlægningen 05-02-09 2
04-52-00 Anmeldelser, bygge-ansøgninger, jord-flytninger, udtalelser m.v. Udtalelser til lokalplaner og kommuneplaner slettet i titlen 14-01-09 1
04-53-00 Orienterende forureningsundersøgelser (OFU)

Tilføjet afsnit 3.1.1 Opdatering af ROKA

Sagsbehandleren skal opdatere ROKA løbende i OFU-processen

Ændret i afsnit 3.8 Grundejermeddelelse om undersøgelsens resultater vedr. journalisering og fremsendelse af rapporter

12-01-09 3
04-53-00 Orienterende forureningsundersøgelser (OFU) Slettet afsnit om revurdering af PAH- og tungmetalforureninger

Tilføjet, at det er V2-kortlagte lokaliteter indenfor offentlig indsats, der skal vurderes påbud på
11-01-09 2
02-00-00 Organisation Slettet det 4. niveau "Paneler" i den politiske organisation, da disse ikke længere eksisterer. 08-01-09 3
04-02-00 Budget, handlingsplaner, virksomhedsplaner og lignende Tilføjet links til "Strategi 2010" og budgettet på regionens hjemmeside 08-01-09 2
00-00-01 Forord Rettet afsnittet om, at opgaverne i h.t. råstofloven ikke er omfattet af kvalitets-styringssystemet 08-01-09 2
04-53-07 Priser på orienterende forureningsundersøgelser Priserne er pristalsreguleret 07-01-09 3
04-00-00 Opgaver og opgavestyring Tilføjet opgaven om rådgivning på lettere forurenede arealer i samarbejde med kommunen 07-01-09 1
04-02-00 Budget, handlingsplaner, virksomhedsplaner og lign. Ændret afsnit 3. Beskrivelse (præsentation af "Strategi 2010" samt forretningsplanen for Regional Udvikling) 05-01-09 1
02-00-00 Organisation Slettet den gamle organisationsplan for sektoren 05-01-09 2
04-54-03 Paradigma til grundejerorientering om tilsagn efter værditabs-ordningen (VTO-tilsagn) Tilføjet afsnit om, at tilsagnet følger ejendommen og derfor kan over-drages til nye ejere 17-12-08 1
04-50-15 Paradigma til grundejerorientering om påtænkt V1-kortlægning Ændringer i afsnittet Restriktioner bl.a. i f.t. hvilke krav kommunen evt. kan stille ved ændringer af areal-anvendelsen 16-12-08 1
02-00-00 Organisation Opdateret og tilrettet i f.t. organisations-ændringen i sektoren 12-12-08 1
00-00-01 Forord Ændret navn på kontorchef 12-12-08 1
06-01-00 Dokumentstyring Slettet afsnit om journalinstruks m.v. og indsat link til FICS-vejledninger på pinfo 12-12-08 1
12-01-00 Medarbejdersamtaler Kontorchefen står for udviklingssamtalerne 12-12-08 1
01-00-00 Administrative mål, ressourcer, kvalitetspolitik-ker og kvalitetsmål Slette punkt under 3.3 Kvalitetsmål vedr. afklaring af lokaliteter omfattet af lokalplan-forslag 12-12-08 1
09-01-00 Uddannelse og træning Rettet afsnit 3.2 vedr. træning af nye medarbejdere. Træningen forestås af erfarne medarbejdere, og kontorchefen har ansvaret herfor. 12-12-08 2
04-55-00 Afværgeforanstaltninger Rettet i afsnit 3.3 vedr. afværge efter værditabsordningen 12-12-08 2
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven Grundejerbrev om kortlægning/ikke-kortlægning skal sendes til alle ejere (vigtigt i f. m. fx ejerlejligheder) 12-12-08 4
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven Opdateret videncentrets hjemmeside-adresse inkl. nye links 11-12-08 3
04-57-00 Monitering Etableret links til andre dokumenter 11-12-08 1
04-01-00 Oprettelse af nye sager Tilføjet link til vejledninger til FICS på pinfo 11-12-08 10
04-01-00 Oprettelse af nye sager Præciseret afsnit om 1-35-71-1-sager og 1-35-71-2-sager 05-12-08 1
04-54-29 Arbejdsgang for afslutning af OM-sager Rettet i f.t. journalisering og scanning 05-12-08 1
04-53-09 Rapport-skabelon Rettet skabelonen til som følge af beslutningen om ved olie-analyser at anvende VKI-metoden i stedet for Reflab4. 03-12-08 1
04-61-01 Nuancering af allerede V2-kortlagt boliggrund Tilføjet afsnit om værditabsordningen 03-12-08 1
04-54-02 Ansøgning efter værditabsordningen Tilføjet afsnit om behandling af låneansøgning 25-11-08 1
04-61-00 Nuancering af V2-kortlægningen på boliggrunde Tilføjet, at V2-kort-lagte ejendomme med status som helårsbeboelse, også skal nuanceres, selvom de p.t. anvendes til sommerhus. 24-11-08 1
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven Tilføjet afsnit om udarbejdelse af kort-bilag efter 04-53-21, hvis kun en del af en ejendom kortlægges 05-11-08 2
04-53-11 Påtænkt kortlægning på vidensniveau 2 efter OFU Indføjet henvisning til jfl.'s § 5 05-11-08 1
04-54-22 Grundejerorientering: Påtænkt V2 - OM-sag Indføjet henvisning til jfl.'s § 5 05-11-08 1
04-53-00 Orienterende forurenings-undersøgelser Tilføjet henvisning til 04-53-21 (Hjælp til udarbejdelse af kortbilag) 04-11-08 1
04-53-21 Hjælp til udarbejdelse af kortbilag Nyt dokument 04-11-08 0
04-54-29 Arbejdsgang for afslutning af OM-sag Nyt dokument  04-11-08  
04-54-00 Udvidede forurenings-undersøgelser, af-værgeprogram og projektforslag Tilføjet i afsnit 3.1, at arbejdsgangen for en OM-sag fremgår af 04-54-29 04-11-08 1
09-01-00 Uddannelse og træning Tilføjet afsnit om HR's introduktionskursus for nye medarbejdere 04-11-08 0
04-53-20 Udtagning af kortlægningen - lettere forurenet Nyt dokument 04-11-08 0
04-53-07 Priser på orienterende forureningsundersøgelser Tilføjet afsnit om tillæg for udarbejdelse af breve, ROKA-opdatering m.v. 04-11-08 2
04-62-02 Dispensation til tilførsel af forurenet jord til (tidl.) råstofgrav Tilføjelse til pkt. 1 under Vilkår: "Det skal dog bemærkes, at hvis arbejdet påbegyndes inden udløbet af klagefristen, er det for egen regning og risiko." 04-11-08 1
04-53-14 Endelig V2-kortlægning Tilføjet afsnit om restriktioner for den lettere forurenede del af ejendommen 04-11-08 1
04-01-00 Oprettelse af nye sager Opdateret bl.a. i f.t. oprettelse af 1-35-71-1-sager og 1-35-75-2-sager 21-10-08
04-53-09 Rapport-skabelon Opdatering af tabeller 30-10-08  
04-53-09 Rapport-skabelon Sproglig opdatering 24-10-08  1
04-50-00 Kortlægning efter jordforureningsloven Rettelse af linket til hjemmesiden for Videncenter for Jordforurening 19-08-08  1
04-06-00 Evaluering af underleverandører Mere detaljeret beskrivelse af, hvordan underleveran-dørydelser evalueres og styres. 16-04-08  1
04-55-00 Afværgeforanstaltninger Tilføjelse i afsnit 3.2: Byggemødereferater skal journaliseres på FICS-sagen. 16-04-08  1
09-01-00 Uddannelse og træning Afsnit 3.2 Træning er udvidet med en præcisering af "føl"-ordningen. Desuden to nye dokumenter tilknyttet. 16-04-08  1

Abonner på siden

Indtast din mailadresse for at tilmelde dig opdateringer på siden.