Familiestart app - leveringsbetingelser

Ved at downloade eller gøre brug af denne app til din smartphone eller tablet (device) har du accepteret disse leveringsbetingelser.

Privatlivspolitik

Fordi Region Nordjylland behandler personoplysninger om dig, har du ret til en særlig information. Denne information skal hjælpe dig til at forstå, hvilke personoplysninger der behandles, hvad der er formålet mm.

Hvis du ikke ønsker, at der behandles personoplysninger om dig, skal du ikke bruge app’en.

Region Nordjylland er dataansvarlig

Region Nordjylland er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig, når du bruger hjemmesiden eller app’en. At være dataansvarlig betyder, at regionen har ansvar for, at der kun sker lovlig behandling af personoplysninger, samt at personoplysningerne behandles og opbevares fortroligt og sikkert.

Hvis du ønsker at kontakte Region Nordjylland, er kontaktoplysningerne beskrevet herunder:

Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
CVR-nr.: 29190941
Telefon: 97648000
Mail: region@rn.dk

Formålene med behandlingen af personoplysninger om dig

Dine personoplysninger sikrer, at der etableres en sikker videokontakt til den afdeling, som du er henvist til.

Typer af personoplysninger der behandles

Som udgangspunkt behandles der kun de personoplysninger, som er relevante for netop dit forløb. Der kan fx behandles følgende typer af personoplysninger: Se herunder.

Almindelige kategorier af personoplysninger

Navn, cpr.nr., e-mailadresse, telefonnummer.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”)

Helbredsoplysninger. I dette tilfælde navnet på den afdeling, som du er henvist til.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger om dig

Der er forskellige regler, der gør det lovligt at behandle personoplysninger om dig fra hjemmesiden eller app’en.

Reglerne er beskrevet nedenfor:

Til brug for den almindelige patientbehandling behandles personoplysninger på baggrund af Sundhedslovens § 3 og 4.

Hvor kommer dine personoplysninger fra

På baggrund af din brug af hjemmesiden eller app’en behandles personoplysninger om dig. Disse personoplysninger kan komme forskellige steder fra. I kontakten med dig indhentes ikke flere personoplysninger end nødvendigt. Nedenfor er det beskrevet, hvor personoplysningerne bl.a. kan komme fra:

fra dig selv
fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer, kommunen m.fl.

Modtagere eller grupper af modtagere

Det er kun den leverandør, der har leveret systemet, der muliggør videosamtaler, som vil kunne se, at der har været en videokontakt mellem dig og hospitalsafsnittet eller ambulatoriet. Leverandøren kan hverken se eller høre, hvad du har talt med hospitalet om.

Brug af databehandlere

Region Nordjylland bruger eksterne leverandører til at løse opgaver for regionen. Der laves databehandleraftaler med disse leverandører. I databehandleraftalen er der en beskrivelse af, hvordan leverandøren må behandle Region Nordjyllands personoplysninger. Med databehandleraftalen er der sikkerhed for, at personoplysningerne behandles sikkert og fortroligt.
Hvis leverandøren bruger underleverandører, indgås der også en databehandleraftale med underleverandørerne, så der er sikkerhed for, at også de behandler personoplysningerne sikkert og fortroligt.

Sikkerhed

Regionens måde at indhente bruge og videregive personoplysninger på, skal overholde principperne i den gældende lovgivning. Det betyder, at regionen kun behandler personoplysninger om dig, hvis lovgivningen giver mulighed for det, eller hvis du giver dit samtykke til det. Regionen indsamler og behandler kun personoplysninger til konkrete saglige formål. Det kan fx være patientbehandling, sundhedsplanlægning og sociale botilbud.

Regionen behandler kun de personoplysninger, der er relevante, tilstrækkelige og nødvendige i forhold til at opfylde de formål, som personoplysningerne er indsamlet til. I Region Nordjylland er det et mål at have det højeste niveau af sikkerhed, hvad angår beskyttelsen af personoplysninger. Derfor har regionen både tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som skal sørge for, at dine personoplysninger ikke mistes, ødelægges, misbruges, kommer til uvedkommendes kendskab eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Arbejdet med informationssikkerhed sker indenfor rammerne af ISO27001 og ISO27002. ISO-standarderne er internationale standarder til etablering af et ledelsessystem for informationssikkerhed. Efter ISO-standarderne skal arbejdet med informationssikkerhed ske på baggrund af en risikobaseret tilgang. Det betyder, at tilgangen til standarden skal tage udgangspunkt i den enkelte organisations risikoprofil, og at der skal implementeres netop de sikkerhedsforanstaltninger og kontrolprocedurer, der er passende for den enkelte organisation. ISO27001-standarden lægger desuden stor vægt på ledelsens engagement og bevidste stillingtagen til hvilke procedurer, der skal indføres og hvordan.

Opbevaring af dine personoplysninger

Region Nordjyllands hjemmeside kan du læse mere om, hvor lang tid regionen opbevarer personoplysninger om dig.

Når der behandles personoplysninger om dig

Dine rettigheder når der behandles personoplysninger om didig, har du en række rettigheder. Du kan læse mere om disse rettigheder på Region Nordjyllands hjemmeside under overskriften ”Så længe opbevarer Region Nordjylland dine oplysninger”

Kontaktoplysninger på Region Nordjyllands databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til regionens behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er at sørge for, at regionen overholder reglerne om databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes:

På e-mail: dpo@rn.dk

Ved brev til Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Region Nordjylland behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 
 

Leveringsbetingelser-Familiestart app

Ved at downloade eller gøre brug af denne app til din smartphone eller tablet (device) har du accepteret disse leveringsbetingelser.

Appen er udviklet af:

Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Cvr. nr. 29190941, i samarbejde med Hjørring Kommune og Vesthimmerlands Kommune
Formålet med Familiestart Appen er at støtte dig/jer i forbindelse med familiestart og hjælpe dig/jer godt i gang som familie.
For mere information ang. appen kontakt: familiestart@rn.dk

 

Rettigheder

Region Nordjylland stiller appen til rådighed for dig som bruger.
Du opnår alene en brugsret til appen. Brugsretten er begrænset til din private, og ikke-kommercielle brug. Din brugsret omfatter ikke retten til eksemplarfremstilling, herunder oversættelser, bearbejdning, rettelser, kopiering eller distribuering af appen. Dit download af appen giver dig således ikke nogen form for licens til Region Nordjyllands immaterielle rettigheder.

 

Region Nordjyllands ansvar

App’en kan downloades og anvendes i forbindelse med, at du at du indgår i Region Nordjyllands pilottest af Familiestart appen. Du skal derfor have en forudgående aftale med dine sundhedsfaglige kontaktpersoner.

Region Nordjylland har således ikke noget ansvar for skader, du som bruger måtte rammes af i din brug af appen. Desuden er Region Nordjylland ikke ansvarlig for nogen form for tab af økonomisk eller ikke-økonomisk karakter, som du måtte have i forbindelse med download eller brug af appen, eller ved at appen måtte være eller blive utilgængelig på dine devices.

Sådan fungerer appen

Denne app er målrettet borgere, som er blevet tilbudt at være en del af Familiestarts pilottest. Login i appen kræver, at du som borger er oprettet som bruger og du har adgang til login med MitID. Du kan skrive beskeder og afholde videokonsultation med barselsafsnittet eller sundhedsplejen i din hjemkommune.

Familiestart gør det muligt at fremsøge viden om amning, familiedannelse, kvindekroppen efter fødslen samt barnets trivsel og udvikling.

Familiestart vil ud fra din termin og barnets fødselsdag give information, der er relevant for dig, netop nu.

Som deltager i pilottesten vil man som bruger have mulighed for at kommunikere med barselsgangen samt sundhedsplejersken i ens hjemkommune.

Som deltager i pilottesten vil man yderligere have mulighed for at få videokonsultation med sundhedspersonalet, dog kun hvis man har en planlagt aftale.

Når du installerer Familiestart Appen, skal du give tilladelse til, at appen må bruge mikrofon og kamera på telefonen. Det er de funktioner, der skal bruges for, at du og sundhedspersonalet kan se og høre hinanden ved videokonsultationen.

Oplever du tekniske problemer skal du kontakte din sundhedsfaglige kontaktperson.

Behandler appen personoplysninger?

En personoplysning er enhver form for oplysning, som direkte eller indirekte kan fortælle noget om en person. Det kan fx være navn, cpr.nr., fysiske eller psykiske helbredsoplysninger, oplysninger om sygdomme, billeder m.fl.

At behandle personoplysninger kan dække over mange forskellige aktiviteter. Det kan fx betyde, at personoplysninger indsamles, organiseres, opbevares, ændres, samkøres eller deles.
I appen Familiestart behandler vi oplysninger om dit navn, CPR-nummer, ip-adresse samt en log over din brug af løsningen, samt information om, hvilket hospitalsafsnit eller ambulatorie du er henvist til.

Opdatering af appen

Region Nordjylland kan gøre opdateringer til appen tilgængelig. Opdateringerne kan omhandle ethvert teknisk eller indholdsmæssigt element i appen. Du anbefales til enhver tid at holde appen opdateret. Det gør du ved at downloade den til enhver tid seneste opdatering. Hvis du ikke holder appen opdateret, kan dette betyde manglende eller begrænset funktionalitet eller tilgængelighed i appen.

Region Nordjylland kan til enhver tid ophøre med at stille appen til rådighed. Dette kan ske uden særskilt varsel over for dig. Et ophør vil betyde, at du er forpligtet til at ophøre med at bruge appen samt slette denne fra dine devices.

Øvrige vilkår

Disse leveringsbetingelser kan ændres af Region Nordjylland på ethvert tidspunkt. De til enhver tid gældende leveringsbetingelser er til rådighed i App Store.
Hvis du har spørgsmål til disse leveringsbetingelser, er du velkommen til at rette henvendelse til it.support@rn.dk