OTH app - leveringsbetingelser

Ved at downloade eller gøre brug af denne app til din smartphone eller tablet (device) har du accepteret disse leveringsbetingelser.

Appen er udviklet af:

Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, CVR-nr.: 29190941

 

Rettigheder

Region Nordjylland stiller appen til rådighed for dig som bruger.

Du opnår alene en brugsret til appen. Brugsretten er begrænset til din private, og ikke-kommercielle brug. Din brugsret omfatter ikke retten til eksemplarfremstilling, herunder oversættelser, bearbejdning, rettelser, kopiering eller distribuering af appen. Dit download af appen giver dig således ikke nogen form for licens til Region Nordjyllands immaterielle rettigheder.

 

Region Nordjyllands ansvar

Sådan fungerer appen

Denne app er målrettet borgere, som er blevet tilbudt et telekit. Appen kræver brugernavn og password for at logge ind.

 • OTH Nord gør det muligt at monitorere din sundhedstilstand direkte i eget hjem ved hjælp af telemedicin.
 • OTH Nord består af en række spørgeskemaer og mulighed for at koble telemedicinsk udstyr til, som kan sende vitale data, såsom iltmålinger og blodtryk direkte til app'en ved hjælp af bluetooth.
 • Dine svar og data kan ses via en webportal af en kliniker, som holder øje med din helbredstilstand.
 • Du kan følge sin egen udvikling ved hjælp af grafer og tabeller, og kan kommunikere med klinikeren ved hjælp af beskeder. I et kvitteringsmodul kan du se, at klinikeren har set dine data.
 • Du opnår en større forståelse for egen sygdom, større egenmestring og klinikeren kan på afstand følge borgeren.

Behandler appen personoplysninger?

En personoplysning er enhver form for oplysning, som direkte eller indirekte kan fortælle noget om en person. Det kan fx være navn, cpr.nr., fysiske eller psykiske helbredsoplysninger, oplysninger om sygdomme, billeder m.fl.

At behandle personoplysninger kan dække over mange forskellige aktiviteter. Det kan fx betyde, at personoplysninger indsamles, organiseres, opbevares, ændres, samkøres eller deles.

TeleCare Nord behandler bl.a. følsomme helbredsoplysninger om dig i forbindelse med monitorering af telemedicin. Fordi vi gør det, får du nedenstående oplysninger. Oplysningerne skal hjælpe dig til at forstå, hvilke oplysninger der behandles, hvad der er formålet m.m.

Opdatering af appen

Region Nordjylland kan gøre opdateringer til appen tilgængelige. Opdateringerne kan omhandle ethvert teknisk eller indholdsmæssigt element i appen. Appen opdateres automatisk, når din tablet er tændt og har forbindelse til internettet.

Region Nordjylland kan til enhver tid ophøre med at stille appen til rådighed. Dette kan ske uden særskilt varsel over for dig. Et ophør vil betyde, at du er forpligtet til at ophøre med at bruge appen samt slette denne fra dine devices.

Øvrige vilkår

Disse leveringsbetingelser kan ændres af Region Nordjylland på ethvert tidspunkt. De til enhver tid gældende leveringsbetingelser er til rådighed i App Store.
Hvis du har spørgsmål til disse leveringsbetingelser, er du velkommen til at rette henvendelse til it.support@rn.dk.

 

Privatlivspolitik

Region Nordjylland er dataansvarlig

Region Nordjylland er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig. Det betyder, at regionen har ansvar for, at der sker lovlig behandling af personoplysninger, samt at personoplysningerne behandles og opbevares fortroligt og sikkert.

Hvis du ønsker at kontakte Region Nordjylland, er kontaktoplysningerne nedenfor.

Region Nordjylland

Niels Bohrs Vej 30

9220 Aalborg Øst

 

CVR-nr.: 29190941

Telefon: 97648000

Mail: region@rn.dk

 

Formålene med behandlingen af personoplysninger om dig

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Dine personoplysninger sikrer, at din sundhedstilstand kan monitoreres direkte i eget hjem. Dine data ses af en kliniker, som holder øje med din helbredstilstand.

Appen er udviklet af OpenTeleHealth i samarbejde med TeleCare Nord/region Nordjylland.

Typer af personoplysninger, der behandles

Som udgangspunkt behandles der kun de personoplysninger, som er relevante for netop dit forløb. Der kan fx behandles følgende typer af personoplysninger:

 • Almindelige kategorier af personoplysninger

  Navn, cpr.nr. e-mailadresse, telefonnummer, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer, uddannelse og lignende.

 • Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”)

  Helbredsoplysninger (fx journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger om dig

Der er forskellige regler, der gør det lovligt at behandle personoplysninger om dig fra app’en.

Reglerne er beskrevet nedenfor:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling behandles personoplysninger på baggrund af Sundhedslovens § 3 og 4.

 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af personoplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til egen/henvisende læge og i nogle tilfælde til modtagende/henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens § 41
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. sundhedslovens § 43
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

 

Hvor kommer dine personoplysninger fra

 • Personoplysningerne stammer udelukkende fra dig og din brug af app’en og tilhørende udstyr.
 • Der anvendes kun de nødvendige personoplysninger for at kunne udføre telemedicin i kontakten med dig.

Modtagere eller grupper af modtagere

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til:

 • De sundhedsprofessionelle på hospitaler og kommuner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives personoplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Ved henvisning af patienter videregives personoplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af personoplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives personoplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved videregivelse af epikriser videregives personoplysninger til egen/henvisende læge og i visse tilfælde det modtagende/henvisende sygehus.
 • I andre tilfælde videregives personoplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Region Nordjylland videregiver og benytter ikke personoplysninger og dine helbredsoplysninger med henblik på annoncering eller markedsføring.

Brug af databehandlere

Region Nordjylland bruger eksterne leverandører til at løse opgaver for regionen. Der laves databehandleraftaler med disse leverandører. I databehandleraftalen er der en beskrivelse af, hvordan leverandøren må behandle Region Nordjyllands personoplysninger. Med databehandleraftalen er der sikkerhed for, at personoplysningerne behandles sikkert og fortroligt.

Sikkerhed

Regionens måde at indhente bruge og videregive personoplysninger på, skal overholde principperne i den gældende lovgivning. Det betyder, at regionen kun behandler personoplysninger om dig, hvis lovgivningen giver mulighed for det, eller hvis du giver dit samtykke til det. Regionen indsamler og behandler kun personoplysninger til konkrete saglige formål. Det kan fx være patientbehandling og , sundhedsplanlægning.

Regionen behandler kun de personoplysninger, der er relevante, tilstrækkelig  e og nødvendige i forhold til at opfylde de formål, som personoplysningerne er indsamlet til. I Region Nordjylland er det et mål at have et højt niveau af sikkerhed, hvad angår beskyttelsen af personoplysninger. Derfor har regionen både tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som skal sørge for, at dine personoplysninger ikke mistes, ødelægges, misbruges, kommer til uvedkommendes kendskab eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Arbejdet med informationssikkerhed sker indenfor rammerne af ISO27001 og ISO27002. ISO-standarderne er internationale standarder til etablering af et ledelsessystem for informationssikkerhed. Efter ISO-standarderne skal arbejdet med informationssikkerhed ske på baggrund af en risikobaseret tilgang. Det betyder, at tilgangen til standarden skal tage udgangspunkt i den enkelte organisations risikoprofil, og at der skal implementeres netop de sikkerhedsforanstaltninger og kontrolprocedurer, der er passende for den enkelte organisation. ISO27001-standarden lægger desuden stor vægt på ledelsens engagement og bevidste stillingtagen til hvilke procedurer, der skal indføres og hvordan.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe Region Nordjylland efter gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne. Læs mere om sletning af oplysninger på  Region Nordjyllands hjemmeside .

Kontaktoplysninger på Region Nordjyllands databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til regionens behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver

Region Nordjyllands databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på:

 • e-mail: dpo@rn.dk
 • Ved brev til Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst

 

Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Tilgængelighedserklæring OTH NORD