Kvalitetshåndbogen

Nr.: 00-00-01
Revision: 7
Udarb. af: MLP
Godk. af: AMH
Dato: 21.01.24

Til brugerne af Jord og Vands kvalitetshåndbog

Jord og Vand, Region Nordjylland har udviklet et kvalitetsledelsessystem, der skal sikre en ensartet, resultatorienteret og rationel kvalitetsledelse af gruppens opgaveløsning. Kontorets opgaver er beskrevet i jordforureningsloven og omfatter bl.a. kortlægning, forureningsundersøgelser og afværgeprojekter over for jord- og grundvandsforureninger, myndighedsopgaver i forbindelse med frivillige oprydninger og projekter på kortlagte grunde. Kvalitetsledelsessystemet beskriver kontorets opgaver og rammerne for arbejdet. Kvalitetsledelsessystemet er dokumenteret i denne kvalitetshåndbog.

Udviklingen af systemet begyndte i 2000 i det daværende Nordjyllands Amt ud fra et ønske om at sikre høj kvalitet og ensartethed i opgaveløsningen og for at sikre en optimal udnyttelse af kontorets ressourcer. Samtidig var der et tidsmæssigt sammenfald med ny lovgivning på jordforureningsområdet - affaldsdepotloven blev erstattet af jordforureningsloven - som medførte en række ændringer i det hidtidige arbejdsgrundlag. Det udløste et behov for ændringer i den administrative praksis og i procedurerne for opgavernes løsning.

Derfor udviklede vi nye procedurer og procedurebeskrivelser med tilhørende paradigmer for vores opgaver. Den 25. april 2001 blev vores kvalitetsledelsessystem certificeret første gang i henhold til ISO9002-standarden, og den 28. maj 2002 blev systemet certificeret i henhold til ISO9001-standarden. Kvalitetsledelsessystemet/håndbogen bliver løbende revideret, således at det altid er aktuelt i forhold til vores opgaveløsning. Det er således altid i kvalitetshåndbogen, de nyeste procedurer, instrukser, paradigmer osv. kan findes.

Kontorets opgaver omfatter ikke udvikling af produkter og ydelser, og derfor er disse emner ikke beskrevet i håndbogen.

 

Værktøj til medarbejdere i Jord og Vand

Kvalitetshåndbogen er skrevet af og til medarbejdere i Jord og Vand. Derfor forudsætter brugen af håndbogen et vist forhåndskendskab til vores praksis og daglige samarbejdsrutiner. Nye medarbejdere må derfor også støtte sig til erfarne kolleger, når de anvender håndbogen, indtil de selv har opnået det nødvendige kendskab til arbejdet og opgaveløsningen.

Medarbejdere opfordres til at komme med idéer til ændringer, forbedringsforslag m.v. til systemet og håndbogen i forbindelse med anvendelsen.

Af hensyn til ajourføring, opdatering og gyldighed findes vores kvalitetshåndbog kun digitalt.

Kvalitetshåndbogen ligger i fuldt omfang og til fri afbenyttelse på Regionens hjemmeside. Grundejere, ejendomsmæglere, advokater, kommuner, vandværker, rådgivende firmaer, studerende og andre interesserede kan her få oplysninger om Region Nordjyllands administration af jordforureningsloven og rammerne  for opgaveløsningen. Regionen påtager sig intet ansvar for andres anvendelse af håndbogen og indholdet i den.

Mangfoldiggørelse af håndbogen er ikke tilladt.

Vi gør opmærksom på, at opgaveløsningen på nogle områder kan være forskellig fra region til region. Denne kvalitetshåndbog gælder kun for Jord og Vand i Region Nordjylland.

Anja Melvej
Kontorchef