Kortlægning - V1 og V2

Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige virkninger er det nødvendigt at vide, hvor forureningerne er.

Region Nordjylland kortlægger, i samarbejde med de nordjyske kommuner, de grunde, hvor vi enten forventer eller hvor vi ved, at jorden er forurenet. 

I henhold til jordforureningsloven kortlægger vi på to niveauer:

Vidensniveau 1 (V1)
En ejendom kortlægges på vidensniveau 1, når der er faktisk viden om, at der har været en branche eller aktivitet på ejendommen, som gør at den kan være forurenet.

Vidensniveau 2 (V2)
En ejendom kortlægges på vidensniveau 2, når der er oplysninger om eller konstateres, at der er en forurening på ejendommen, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko.

Kortlægningen udgør grundlaget for Regionens nødvendige overblik over truslerne fra forureninger. Regionen fortsætter kortlægningsarbejdet, og det forventes, at Regionen i de kommende år får kendskab til nye stoffer og brancher, som udgør en risiko og derfor skal kortlægges.

Anmodning om undersøgelse af boliggrund kortlagt på vidensniveau 1

Hvis din boliggrund er kortlagt på vidensniveau 1, har du som udgangspunkt ret til at få grunden undersøgt, hvis du anmoder Regionen om det.

Regionen skal udføre boligundersøgelsen inden for ét år, fra du har sendt din anmodning. Hvis du ikke anmoder om en boligundersøgelse, vil Regionen undersøge grunden på et senere tidspunkt.

Der kan være situationer, hvor muligheden for en boligundersøgelse ikke er til stede, eller hvor grunden kun undersøges delvist. Det gælder, hvis Regionen vurderer, at den mulige forurening ikke udgør en risiko for anvendelsen til bolig.

Åbn digital blanket til anmodning om boligundersøgelse

Bemærk at du vil blive bedt om at logge ind med MitID.

Film om kortlægning og undersøgelse af jordforurening

Region Nordjylland og de øvrige danske regioner har sammen med Videncenter for Jordforurening lavet to film med information omkring kortlægning og undersøgelse af jordforurening. Se filmene her:

Pjecer om kortlægning

De fem danske regioner og Videncenter for Jordforurening har også lavet to pjecer til brug for information af grundejere. Pjecerne sendes ud med breve til grundejere om kortlægning efter Jordforureningsloven. De to pjecer henvender sig hhv. til ejere af boliggrunde og til ejere af erhvervsgrunde. Pjecerne kan ses her:

Kortlægning af tjærepladser

Som et led i Regionens kortlægning, er der foretaget en kortlægning af tjærepladser.

I generationer tjærede fiskerne deres garn, for at de ikke skulle rådne. I 1960'erne kom nylongarnene, og tjærepladserne blev glemt.

Ingen tænkte over, at tjæren fra tjæregryderne og tjæredryp fra garnene på tørrepladserne var trængt ned i jorden, og at det kunne være sundhedsskadeligt.

Mange steder blev der bygget boliger, børnehaver osv. på de gamle tjærepladser. I dag ved vi bedre, og derfor blev de gamle tjærepladser lokaliseret for at få et overblik over forureningens mulige omfang.

Tjærepladserne er kortlagt for hver af de tidligere nordjyske kommuner. De enkelte kommunerapporter kan hentes som pdf-filer under menuen "Links og filer". I rapporterne kan du se, hvilke grunde der er forurenede med tjære.

Du kan ikke se rapporter fra kommuner i det gamle Viborg Amt.