Private projekter og §8

Undtagelser for §8 efter Jordforureningsloven.

I regionen har vi udfærdiget generelle regler til brug for kommunernes behandling af ansøgninger om tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på arealer, der er kortlagt som forurenede eller muligt forurenede jfr. JFL § 8, stk. 10.

 

Jordforureningsloven § 8, stk. 10: ”Regionsrådet kan fastsætte regler om, i hvilke tilfælde tilladelse ikke er nødvendig, jf. stk. 1 og 2 og § 15, stk. 1, nr. 2.”.

Ved tvivl skal du altid kontakte din kommune.

 

Der arbejdes efter følgende undtagelser for tilladelse efter §8 i Region Nordjylland:

 

Ved ledningsarbejde på eksisterende ledninger (f.eks. kloakledninger, fjernvarmeledninger mv.), hvor jorden lægges tilbage i samme lagfølge, som den blev gravet op. Jorden må, mens den er opgravet, ikke være i kontakt med underliggende ren jord. Der må desuden ikke være mulighed for, at forbipasserende kan få kontakt med den forurenede jord

Begrundelse: Den beskrevne jordhåndtering vil ikke ændre på forureningsbilledet.

Gælder også ledningsarbejde, hvor det opgravede jord bortskaffes og kommunen har godkendt jordflytningen. Vær dog obs ved meget store anlægsprojekter.

 

Carporte (mindre projekter med begrænset jordhåndtering).

Begrundelse:  Der er meget begrænset jordhåndtering i forbindelse med disse projekter (svarende til jord fra få stolpehuller).

 

Mindre projekter med genetablering af fast belægning ved enfamiliehuse, hvor jordhåndteringen er begrænset (herunder terrasser, indkørsler og lignende).

Begrundelse: Ofte genetableres den faste belægning, og dermed er den offentlige indsats for arealet uændret. Denne undtagelse gælder derfor alene ved genetablering af belægning og ikke   sager, hvor der efterfølgende etableres ubefæstede arealer eller hvor det befæstede område udvides væsentligt.

 

Renovering af eksisterende jernbanespor.

Begrundelse: Ved renovering af eksisterende jernbanespor arbejdes typisk i bærelaget. Arbejdet vil ikke væsentligt fordyre eller umuliggøre regionens indsats, da der allerede er jernbane.

 

Anlægsarbejde i de øverste 50 cm på arealer, hvor der tidligere er udlagt markeringsnet og 50 cm ren jord.

Begrundelse: Her arbejdes kun i ren jord, og markeringsnettet sikrer, at der ikke ved et uheld graves i den underliggende forurenede jord.