Flytning af jord

Jordforureningslovens § 52 om tilførsel af jord til igangværende og tidligere råstofgrave

Jordforureningslovens § 52 administreres af regionen.

Når du søger om dispensation fra forbuddet i § 52 skal regionen sikre, at der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning. Vi skal samtidig sikre, at der ikke er andre tilsvarende miljømæssige hensyn der taler imod.

Dispensation efter jordforureningslovens § 52

Bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Lov om forurenet jord lægger op til en stram styring af bortskaffelsen af forurenet jord. Et af formålene med loven er, at forurenet jord skal bortskaffes uden risiko for menneskers sundhed, grundvandets kvalitet samt miljøet i øvrigt. En anden intention er en øget genanvendelse af jord.

"Bekendtgørelsen om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord" retter sig mod miljøsagsbehandlerne i kommunerne, som arbejder med håndtering af overskudsjord.

Bekendtgørelsen tænkes således brugt i det daglige arbejde med behandlingen af sager om bortskaffelse af jord. Bekendtgørelsen vil også være nyttig for rådgivere, entreprenører, vognmænd m.fl.

Bekendtgørelsen forventes at kunne bidrage til en større ensartethed i sagsbehandlingen i forbindelse med bortskaffelse af jord uafhængig af, i hvilken kommune sagerne behandles.

Bekendgørelsen omfatter flytning af:

  • forurenet jord, der skal flyttes fra den grund, hvor den er opgravet
  • jord, der flyttes bort fra en ejendom kortlagt på vidensniveau 1 og/eller 2, hvor den er opgravet
  • jord, der flyttes bort fra en del af en ejendom kortlagt på vidensniveau 1 og/eller 2, hvor den er opgravet
  • jord fra en offentlig vej, hvor den er opgravet
  • jord fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificeringen
  • jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord

Anmeldelse af jordflytninger efter denne bekendtgørelse skal ske til din kommune.