Værditabsordningen

Værditabsordningen er for boligejere, som uden at vide det har overtaget et hus på en forurenet grund.

Er du boligejer, kan du - hvis du opfylder visse krav - med værditabsordningen få igangsat en indsats imod forureningen hurtigere end ellers. Det vil koste dig en egenbetaling på 15.000 - 40.000 kr., som skal betales, når et eventuelt afværgeprojekt sættes i gang.

Staten afsætter penge til værditabsordningen på finansloven. Pengene administreres af Udbetaling Danmark, som betaler alle øvrige udgifter forbundet med afværgeprojektet. Regionen udfører arbejdet.

Nedenfor kan du læse om værditabsordningen.

1. Hjælp til uheldige boligejere

Der er hjælp at hente, hvis du er én af de uheldige boligejere, der har købt en bolig på en forurenet grund. Med værditabsordningen kan du få undersøgt din grund og evt. ryddet op hurtigere end normalt. Du skal selv betale mellem 15.000 og 40.000 kr, hvis din grund skal ryddes op.

Er en jordforurening til fare for menneskers sundhed, kommer miljømyndighederne og rydder op hurtigst muligt og helt gratis. Men der er mange forurenede grunde rundt omkring, og de mindre forurenede boliggrunde må derfor vente. Ventetiden kan give dig problemer med at sælge dit hus eller optage nye lån i det.

Sådan rydder man op
En værditabssag indledes oftest med en afgrænsende forureningsundersøgelse. Oprydning af jordforurening på boliggrunde sker alene af hensyn til boliganvendelsen på grunden. Den består f.eks. i, at det øverste lag (normalt ca. 1/2 meter) forurenet jord graves bort, at den forurenede jord dækkes med ren jord, eller at der etableres udluftning under boligen.

Der fjernes ikke forurenet jord under indkørsler eller terrasser med fast belægning.

Der kan være en restforurening tilbage på din grund efter oprydningen. Hvis dette betyder, at kortlægningen opretholdes på vidensniveau 2, får du din egenbetaling retur. Du får også en erklæring fra din region om, at du kan bo på din grund uden problemer, og din ejendom nuanceres på F0/F1.

Gratis hvis oprydning er unødvendig
Hvis din region efter den afgrænsende forureningsundersøgelse vurderer, at det slet ikke er nødvendigt at rydde op på din boliggrund, skal du ikke betale nogen egenbetaling. Du får en erklæring om, at du kan bo på din grund uden problemer, og din ejendom nuanceres på F0/F1.

Regionen kan anbefale, at du f.eks. sår græs eller afdækker med flis for at undgå direkte kontakt med jorden. Din grund vil også i dette tilfælde stadig være kortlagt på vidensniveau 2 af regionen.

Herunder kan du læse om, hvem der kan søge om at komme med i ordningen, hvad det koster, og hvordan du gør.

2. Hvem kan søge?

Du kan søge om hurtigere oprydning efter værditabsordningen, hvis din boligejendom:
• Anvendes til helårsbeboelse (pr. 18. november 1992 og på ansøgningstidspunktet) uanset om det er som parcelhus, lejelejligheder, andelslejligheder eller ejerlejligheder.
• Var forurenet før 1. september 1993 og indgår i regionens kortlægning af kendte forureninger eller er forurenet i tilsvarende grad. For en villaolietank skal forureningen være konstateret før 1. marts 2000 – spørg regionen, hvis du er i tvivl.

Samtidig skal gælde at:
• Din ejendom var forurenet, da du købte den.
• Du ikke på købstidspunktet vidste eller burde have vidst, at grunden var forurenet.
• Du ikke ved et hændeligt uheld eller selvforskyldt har forurenet grunden.

Du kan når som helst søge om at få din grund undersøgt og evt. ryddet op. Du behøver ikke dokumentere, at du har haft et værditab på ejendommen eller har haft problemer med at få lån.

Hvis regionen ikke har kortlagt din grund som forurenet, skal du selv dokumentere, at grunden er forurenet. Boligejere, der har overtaget en ejendom, f.eks. ved arv, har samme ret til at søge om hurtigere oprydning som den tidligere ejer.

Hvem kan ikke søge?
Du kan ikke søge, hvis du har:
• En industriejendom, en land- og skovbrugsejendom, en offentligt ejet ejendom, et sommerhus eller en kolonihave.
• En etageejendom, der anvendes til både bolig og erhverv, men hvor erhvervsdelen er større end boligdelen.

3. Hvordan gør jeg?

Hvis du ønsker at få din ejendom omfattet af værditabsordningen, så:

1. Send din ansøgning om tilmelding til værditabsordningen samt en KOPI af dit skøde til regionen.

2. Regionen undersøger, om din ejendom er omfattet af ordningen, og hvad der så skal gøres på grunden.

3. Er din ejendom omfattet af ordningen, afgrænser regionen først forureningen, hvorefter regionen vurderer, om og hvordan der er behov for at rydde op.

4. Regionen søger penge hjem til projektet hos Udbetaling Danmark.

5. Din egenbetaling skal indbetales, inden oprydningsarbejdet begynder. Du får besked fra regionen i god tid om hvornår.

4. Hvad koster det?

Der skal kun betales en egenbetaling, hvis undersøgelser viser, at der skal ryddes op på din grund.

For parcelhuse:
Grundbeløbet for din egenbetaling for oprydningen er 40.000 kr pr. ejendom. Fra det år forureningen blev konstateret, nedsættes din egenbetaling med 2.500 kr pr. år. Din egenbetaling kan dog aldrig blive mindre end 15.000 kr for et parcelhus.

For lejligheder:
For ejendomme med lejligheder er grundbeløbet for egenbetalingen for oprydningen 40.000 kr, dog mindst 7.000 kr pr. lejlighed.
Egenbetalingen nedsættes også hvert år som for parcelhuse:
• For ejendomme med 2-11 lejligheder med 2.500 kr pr. år for hele ejendommen. Egenbetalingen er mindst 15.000 kr.
• For ejendomme med 12 lejligheder eller flere med 5.000 kr pr. år for hele ejendommen. Egenbetalingen er mindst 30.000 kr.

For begge boligtyper gælder, at hvis du selv har brugt penge til at bevise, at grunden er forurenet, bliver dine udgifter hertil modregnet i din egenbetaling. Er der forurening tilbage så kortlægningen på vidensniveau 2 opretholdes, vil du få din egenbetaling
tilbagebetalt.

Pensionister kan få lån
Er du fyldt 65 år, pensionist eller efterlønsmodtager, kan du få lån til egenbetalingen. Din ansøgning om lån skal indsendes sammen med din ansøgning om at komme med i ordningen. Du får hurtigt svar på, om du er omfattet af ordningen. Når regionen har undersøgt din grund og vurderet at der skal ryddes op, får du svar på din låneansøgning.

5. Gode råd ved køb og salg af hus

Skal du sælge hus:
Det er kun sælgeren af en forurenet boliggrund, der kan søge om at komme med i værditabsordningen. Regionen skal modtage din ansøgning, inden du indgår handlen med den nye ejer af boligen.

Skal du købe hus:
Skal du købe en forurenet boliggrund, bør du vente på regionens vurdering af sælgers ansøgning om, hvorvidt ejendommen er omfattet af værditabsordningen. Godkender regionen ansøgningen, får du som køber af ejendommen overdraget retten til at få undersøgt behovet for at få ryddet op, hvis det er nødvendigt.

Som køber kan du ikke senere selv tilmelde din ejendom til ordningen, hvis du på købstidspunktet vidste eller burde have vidst, at den var forurenet.

Skal du søge lån:
Både realkreditinstitutter og banker laver en samlet vurdering af en ejendom, før de bevilger et lån. Værditabsordningen kan eventuelt være en løsning, hvis der er problemer med belåning. Kontakt dit realkreditinstitut og/eller din bank, hvis du er i tvivl.

6. Bliver forureningen fjernet helt?

Regionen kan ikke på forhånd love, at forureningen bliver fjernet helt. Selvom du har tilmeldt dig værditabsordningen, har du ikke krav på, at forureningen fjernes helt, og at grunden dermed udgår af kortlægningen. Der fjernes alene den forurening, som udgør en sundhedsmæssig risiko i forhold til boligen.

Det sker, at de nærmere undersøgelser viser, at forureningen er af så lille omfang og udstrækning, at den ikke er omfattet af loven. Det kan også ske, at ejendommen viser sig at være lettere forurenet, eller at der må efterlades en restforurening på ejendommen efter endt arbejde. I så fald vil regionen rådgive dig om, hvordan du kan undgå at komme i berøring med den tilbageværende, forurenede jord.

Egenbetalingen tilbagebetales, hvis der efterlades restforurening, og ejendommen fortsat er kortlagt efter jordforureningsloven. Egenbetalingen følger altid ejendommen og ikke indbetaleren, og tilbagebetales derfor til den grundejer, der ejer ejendommen ved sagens afslutning.

7. Tilmelding

Har du besluttet dig for at søge om at få udført undersøgelse og/eller afværge under værditabsordningen, skal du sende en ansøgning til Region Nordjylland. Du kan søge som beskrevet nedenfor eller via det digitale ansøgningsskema nederst på siden.

Vær opmærksom på, at ansøgningen skal indeholde en kopi af skødet og/eller slutsedlen.

Du kan desuden anmode om lån til egenbetalingen, hvis du modtager pension eller efterløn.

Du kan benytte dette ansøgningsskema til Værditabsordningen, som du kan sende eller maile til Regionen:

Region Nordjylland                                               region@rn.dk
Jord og Vand        att.: Mette Lund Poulsen
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
att.: Mette Lund Poulsen

Regionen afgør inden to uger efter vi har modtaget din ansøgning, om din ejendom er omfattet af værditabsordningen, og du får skriftlig besked.

8. Yderligere information

Du kan hente yderligere oplysninger hos:
 
Jord og Vand 
Tlf. nr. 97 64 82 76
Mail: region@RN.dk