Kortlægningskriterier

Bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord

Miljøministeriet har den 27. maj 2010 offentliggjort en ny bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord. Bekendtgørelsen er ændret, så den ud over at indeholde de lav-mobile stofgrupper som tjærekomponenter og tungmetaller også omfatter de tunge kulbrinter (tung olie C20-C35).

Definitionen af lettere forurenet jord er en nødvendig forudsætning for, at regionerne, i overensstemmelse med lov om forurenet jord, § 3, stk. 3, kan undtage de arealer fra jordforurenings-kortlægningen, der alene er forurenet i en så ringe grad, at en kortlægning ikke er nødvendig.

Lettere forurenet jord defineres som jord, der er forurenet over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier men under afskæringskriterierne.

Bekendtgørelsen er den 19. maj 2010 underskrevet af daværende Miljøminister Karen Ellemann

Du kan se mere på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk

samt se selve bekendtgørelsen her.

Konsekvenser af de ændrede kriterier for tjære og tungmetaller

I forlængelse af kriterie-ændringerne for tjære og tungmetaller ændrede Folketinget den 24. maj 2006 Jordforureningsloven med nyt niveau for kortlægning fra januar 2007. Der blev desuden indført et afskæringskriterie,  så niveauet for kortlægning igen blev hævet, idet lettere forurenet jord nu ikke længere skal kortlægges.

Som en konsekvens af Folketingets beslutning om at ændre niveauet for kortlægning, tog regionen kortlægningen af ejendomme, forurenet med tjære eller tungmetaller, op til fornyet vurdering.

Region Nordjylland har revurderet ca. 1060 jordforureningssager, hvor der er konstateret forurening med tjære og tungmetaller.

Arbejdet med at revurdere sager efter kriterieændringen og lovændringen er sket under ét. Ejerne af de tungmetal- og tjæreforurenede arealer, hvor de nye regler medfører ændringer i kortlægning og/eller offentligt finansieret afværgeindsats, er blevet orienteret om ændringerne.

For hovedparten af arealerne har kriterieændringen og lovforslagsændringen ikke fået betydning for kortlægningen og/eller indsatsen på arealerne. Kortlægningen efter jordforureningsloven er derfor gældende uden ændringer, og grundejerne henvises til denne. Der gives ikke særskilt besked om dette, når kriterieændringen ikke medførere ændringer for lokaliteten.

Resultater fra revurdering af ejendomme forurenet med tjære og tungmetaller

Region Nordjylland har gennemgået ca. 1060 forureningssager med tjære og tungmetaller med følgende resultat:

  • ingen ejendomme er udgået som følge af kriterieændringen for tjære i 2005
  • ca. 80 ejendomme (ca. 7,5 %) er udgået af kortlægningen som følge af, at lettere forurenet jord ikke længere skal kortlægges efter jordforureningsloven (tjære og tungmetal)

Rådgivning til ejere af lettere forurenede ejendomme

På ejendomme, der er betegnet som lettere forurenet, vil der ikke blive gennemført offentligt finansierede afværgeforanstaltninger overfor forureningen hverken efter værditabsordningen eller den offentlige prioriterede indsats. Der gives alene rådgivning.

Ved et forureningsniveau i rådgivningsintervallet har Miljøstyrelsen vurderet, at rådgivning kan nedsætte jordeksponeringen til samme niveau, som må forventes ved fri anvendelse af arealer, hvor jordkvalitetskriteriet er overholdt.

For at nedsætte påvirkningen fra den konstaterede forurening har Region Nordjylland udarbejdet en række råd til grundejerne om brug og indretning af haven. Rådgivningen fremgår af pjecen "Min boliggrund er forurenet – Praktiske forholdsregler og gode råd ved tungmetal- og tjæreforurening". Læs mere under "Råd og vejledning".