Søg Kulturudviklingspuljen

Kulturudviklingspuljen støtter udviklingen af det nordjyske kulturliv. Der er i 2024 afsat 1,7 mio. kr. til puljen.

Foto: Alle Tiders Familieteater

Foto: Alle Tiders Familieteater

Hvem kan søge kulturudviklingspuljen?

Puljen kan søges af kulturinstitutioner, foreninger, kommuner, organisationer, kunstnere og andre, der arbejder med kunst, kreativitet, og kulturel udvikling.

Hvor meget kan man søge?

Du kan søge kulturudviklingspuljen til både små og store projekter

 • Små projekter: Søg fra 25.000 kr. og op til 75.000 kr.
 • Store projekter: Søg fra 75.000 kr. og op til 100.000 kr.

OBS. max. støttebeløb er sat ned til 100.000 kr. i 2024 pga. et reduceret kulturbudget.

Bemærk, hvis regnskabet for et støttet projekt viser et overskud, skal beløbet betales tilbage til Region Nordjylland (op til støttebeløbets størrelse).

Læs mere om kravene til små og store ansøgninger længere nede på siden.

Hvad kan man søge støtte til?

Du kan søge støtte til kulturprojekter, der understøtter et eller flere af Regionens kulturpolitiske ambitioner. Det er vigtigt, at du som ansøger forholder dig til og beskriver, hvordan projektets aktiviteter og formål er med til at indfri ambitionerne.
 • Flere nordjyder skal have glæde af attraktive kunst- og kulturtilbud
  Det kan fx ske gennem udvikling af nye kunstneriske udtryk, nye produkter eller partnerskaber, nye formidlingsformer, digitalisering, publikumsudvikling, nye målgrupper eller lignende.
   
 • Kunsten og kulturen skal bidrage til større bevidsthed om, eller mulige svar på, samfundets aktuelle udfordringer
  Det kan fx være inden for områder som klima og bæredygtighed, sundhed, mental trivsel, stigende ulighed eller lignende.
   
 • Flere lokalområder skal udvikles med kunst og kultur
  Det kan fx ske gennem udvikling og understøttelse af mødesteder og fællesskaber i lokalområder gennem kunstneriske og kulturelle aktiviteter, og gerne med fokus på aktiv involvering af borgerne.

Du kan ikke søge støtte til ...

 • Projekter der gennemføres, inden der træffes beslutning om støtte fra puljen
 • Projekter der udelukkende er til gavn for ansøger eller dennes virksomhed; herunder private arrangementer, anlæg eller udgivelser af f.eks. bøger og musik
 • Sportsarrangementer eller studierejser
 • Projekter af politisk eller forkyndende karakter
 • Tilskud til drift eller ansøgers almindelige virksomhed.

Krav til ansøgningerne

 • Projektet skal være forankret i Nordjylland. Det vil sige, at aktiviteten enten foregår i Nordjylland og / eller at aktøren selv er forankret i Nordjylland eller har en stærk tilknytning til regionen.
 • Det søgte støttebeløb kan max. udgøre 75 % af budgettet.
 • Det vil sige, at mindst 25% af det samlede budget skal dækkes af ansøgers egen finansiering i form af egne midler, offentlige og private tilskud og lignende. Ulønnet arbejde kan ikke indgå som egenfinansiering.
 • Etablerede institutioner forventes at bidrage til projektet med egne timer eller midler.
 • Projekterne kan have en projektperiode på op til to år fra bevillingstidspunktet.
 • For de store projekter gælder, at regnskabet skal underskrives af en statsautoriseret eller registreret revisor. For de små projekter gælder, at det blot skal underskrives af en uafhængig, regnskabskyndig person.
 • Der lægges vægt på, at projektet involverer nordjyske kunstnere, når det er relevant, og at professionelle kunstnere honoreres for deres deltagelse.

Husk at læse de generelle støttevilkår grundigt igennem, før du sender din ansøgning

Vurderingskriterier

Projekterne vurderes på, i hvor høj grad de lever op til følgende kriterier

 • Kulturplanens mål
  I hvor høj grad bidrager projektet til kulturplanens ambitioner og mål - og dermed til den strategiske udvikling af det nordjyske kulturliv? Hvilke ambitioner og mål? (se herover)

 • Nyskabelse
  Nyskabelse kan både være i forhold til nye kunstneriske udtryk eller aktiviteter, udbredelse til nye geografiske områder eller til nye målgrupper, nye formidlingsformer m.m. Hvis man søger flere år i træk til et allerede støttet projekt, forventes der en tydelig beskrivelse af projektets udvikling og det nye indhold i ansøgningen. 

 • Økonomi
  Er budget og finansieringsplan realistisk set i forhold til projektets aktiviteter og ambitionsniveau? For store ansøgninger vurderes det som positivt, hvis der budgetteres med en medfinansiering større end 25%.

 • Organisering og partnerskab
  Har ansøger de nødvendige forudsætninger som organisation og relevante partnere til at gennemføre projektet? Ved store ansøgninger lægges der særligt vægt på partnerskaber, der understøtter projektets forankring og udbredelse i forhold til fx geografi, genrer og målgrupper.

 • Erfaringer og resultater
  Der lægges vægt på, at projektet har fokus på systematisk at indsamle erfaringer og stille dem til rådighed for kolleger i det nordjyske kulturliv. Med systematisk plan menes der, at ansøger har overvejet, hvad man evaluerer på og hvordan. Forventningerne til indsamling og formidling af erfaringer vurderes i forhold til projektets omfang og budget.

Region Nordjylland kan desværre ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger, men må prioritere i det samlede felt af ansøgninger ud fra principper om en bred genremæssig og geografisk spredning. Formålet hermed er at sikre, at de støttede projekter samlet set kommer hele Nordjylland til gavn.

Desuden tages det i betragtning, om ansøgere tidligere har modtaget støtte. I disse tilfælde lægges der vægt på, at der er tale om nye aktiviteter eller videreudvikling af eksisterende aktiviteter. 

Hvordan bliver ansøgningen behandlet?

Ansøgningen vurderes på baggrund af det materiale, der er indsendt ved fristens udløb. Hvis det i forbindelse med sagsbehandlingen viser sig at være nødvendigt, kan administrationen i enkelte tilfælde stille opklarende spørgsmål til ansøgningen om faktuelle forhold. På grund af afleveringsfristen til politisk behandling kan administrationen ikke love at tage højde for eftersendt materiale.

Ansøgningsfrister i 2024

 • Onsdag d. 3. april 2024 (svar ca. den 13. juni 2024)

Ansøgningsfristen udløber til midnat.  

Bevillingsmøde for støttemodtagere

Hvis du modtager støtte fra Kulturudviklingspuljen, bliver du indkaldt til et bevillingsmøde. Formålet er at få en god start på samarbejdet og en god dialog mellem jer som ansøger og Region Nordjyllands kulturteam. 

 • Sæt kryds i kalenderen tirsdag d. 25. juni 2024 kl. 14.30 - ca. 17.00 i Aalborg

Her vil du møde din kontaktperson i kulturteamet og og få et overblik over støttevilkårene og ansøgningssystemet.

Der vil også være mulighed for at stille opklarende spørgsmål og netværke med de andre støttemodtagere. 

Ansøgningsskema

Region Nordjylland har indført systemet GrantOne til administration af puljer. Systemet samler alle processer ét sted. Som ansøger skal man bruge det til at formulere sin ansøgning, til at sende den ind, til løbende dialog med sagsbehandleren og til afrapportering af projektet, når det er afsluttet. Alt er digitalt og ligger kun ét sted.

Hvis I er flere, der skal have adgang til den samme ansøgning, skal du oprette en ansøgerprofil ved at vælge ”Brugernavn og adgangskode” og oprette dig som organisation. Fra din ansøgerprofil får du herefter mulighed for at oprette flere kontaktpersoner på den samme ansøgning.

Tekniske spørgsmål til systemet kan rettes til support@grantone.dk. Spørgsmål til puljen kan rettes til kulturteamet i Region Nordjylland.

Kontakt

Anne Marie Heide Hviid: tlf. 25 45 80 90, amhh@rn.dk (kan kontaktes pr. telefon mandag d. 25. april 2024)
Claus Svenstrup: tlf. 40 84 54 73, c.svenstrup@rn.dk (kan kontaktes pr. telefon tirsdag d. 26. og onsdag d. 27. april 2024)
Anders Stensgaard Jensen, tlf. 61 24 61 64, anstje@rn.dk