Behandling af personoplysninger

Efter Databeskyttelsesforordningen (EU-Forordning 2016/679) skal regionen oplyse grundejere om følgende:

Kontoret for Jordforurening, Region Nordjylland, behandler personoplysninger om dig i forbindelse med regionens arbejde efter jordforureningsloven. Derfor får du nedenstående oplysninger. Oplysningerne skal hjælpe dig til at forstå, hvilke oplysninger der behandles, hvad der er formålet med dem mm.

Region Nordjylland er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
Telefon: 97 64 80 00
Mail: region@rn.dk

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Jordforureningslovens formål er at medvirke til at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvandet, menneskers sundhed eller miljøet i øvrigt. Dette fremgår af lovens § 1.

Efter jordforureningsloven er Region Nordjylland forpligtet til at gennemføre en kortlægning af forurenede eller muligt forurenede arealer i regionen. Kortlægningen anvendes f. eks. til at godkende byggeri, anlægsprojekter, jordflytninger, ændringer af areal­­­anvendelsen og frivillige oprydninger på de forurenede arealer.

Kortlægningen anvendes også, når regionen gennemfører forurenings-undersøgelser og afværgeindsats i de såkaldte offentlige indsatsområder. Det vil sige i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker samt på boliggrunde, børneinstitutioner og offentlige legepladser. Regionens indsats sker dels i en miljø- og sundhedsprioriteret rækkefølge, dels efter den særlige værditabsordning for helårsboliger.

Som led i regionens arbejde kan der være behov for at udarbejde udbudsmateriale, deponere jord, søge afledningstilladelser, overføre penge til NEM konto, offentliggøre årlige indsatsplaner eller orientere om afgørelser efter jordforureningsloven.

Hvor stammer dine personoplysninger fra

Regionen indsamler oplysninger, der kan belyse eventuel jordforurening på din ejendom, f. eks. nuværende/tidligere anvendelser/brancher, olietanke, kemikalie-oplag, oplagspladser, deponeringer, miljøforhold, uheld mv., herunder oplysninger om bygninger, kloakker, driftsperioder, driftsforhold, virksomhedsindretning, brug af miljøfremmede stoffer osv.

Regionen indsamler oplysninger i form af sagsmateriale, registreringer, kort, fotos, luftfotos m.v. Regionen kan desuden gøre brug af oplysninger om matrikulære forhold, ejendomsoplysninger og restriktioner på din ejendom. Materialet kan indhentes i regionens og kommunens sager (eventuelt weblager.dk), hos andre myndigheder, brancheorganisationer, det centrale virksomhedsregister cvr.dk, lokalhistoriske arkiver, tingbogen, nuværende/tidligere ejere/brugere/ansatte, lokalkendte m.v.

Modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til en lang række modtagere. De vil på forespørgsel om aktindsigt blive givet videre til f. eks. ejendomsmæglere, advokater, kreditinstitutter, købere og andre interesserede, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Et uddrag af oplysningerne kan søges frem via tjekdingrund.dk.

De indsamlede oplysninger indgår i regionens database over forurenede og muligt forurenede arealer. Materialet udleveres til rådgivende ingeniørfirmaer, som udfører forureningsundersøgelser og oprensningsprojekter for regionen eller private bygherrer.

Regionens database opdateres løbende, og data om eventuel forurening på din ejendom overføres dagligt til Danmarks Miljøportal. Benyttede IP-adresser logges af Regionen.

Opbevaring af dine personoplysninger

Region Nordjylland opbevarer de indsamlede oplysninger i hh.t. retningslinjerne i Arkivloven. Oplysningerne er dokumentationen for en administrativ afgørelse om kortlægning eller ej, truffet efter jordforureningsloven, og de skal derfor bevares.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Du har som grundejer ret til at få at vide, hvilke oplysninger regionen behandler og kan naturligvis kræve forkerte oplysninger berigtiget.

Læs om dine rettigheder når Regionen behandler oplysninger om dig

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.