Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for jordforurening indeholder en oversigt over regionens undersøgelses- og afværgeprojekter på jordforureningsområdet. 

Oversigten er i høring frem til 10. januar 2024.

Den årlige prioritering

Ved prioriteringen af, hvilke ejendomme der skal medtages i indsatsplanen, er der taget udgangspunkt i regionens økonomiske ramme for jordforureningsområdet i Budget 2024 på ca. 12,8 mio. kr. (excl. moms) til udvidede undersøgelser og afværgeprojekter, herunder monitering og drift af igangværende afværgeprojekter.

Midlerne bliver fordelt mellem udvidede forureningsundersøgelser og afværgeprojekter, herunder monitering og drift.

Se Indsatsplan for jordforurening her, eller nedenfor.

Grundvand

Indsatsen er rettet mod lokaliteter, der ligger i indvindingsoplande til de almene vandværker og lokaliteter eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.

Arealanvendelse

Indsatsen er primært rettet mod børneinstitutioner, offentlige legepladser samt boliggrunde med akutte forureninger, der truer indeklimaet, eller hvor der er risiko for eksplosion. Boliglokaliteter, hvor der konstateres særligt kraftige forureninger, vil ligeledes indgå i den årlige prioritering.