Sundhedsinnovationspulje

Sundhedsinnovationspuljen er en intern pulje som understøtter Region Nordjyllands arbejde med innovation i sundhedsvæsenet.

Hvad er formålet med sundhedsinnovationspuljen?

Region Nordjylland ønsker et sundhedsvæsen, der på en radikal og ny måde sikrer borgernærhed med udgangspunkt i borgerens eget hjem. Dette skal i høj grad ske ved en digital transformation og hertil knyttede omlægninger af arbejdsgange med borgeren i centrum. Regionsrådet har derfor etableret en pulje til at understøtte innovation i det nordjyske sundhedsvæsen:

Formålet med puljen er at støtte projekter, som på én og samme tid transformerer, forbedrer og effektiviserer det nordjyske sundhedsvæsen, set i forhold til de nordjyske udfordringer og muligheder. Blandt andet som formuleret i de Strategiske Fokusområder for sundhedsområdet. Dette sker gennem introduktion af nye løsninger, hvor investeringer i ny teknologi og organisatorisk design forbedrer behandling og pleje eller giver en væsentlig rationalisering uden at reducere kvalitet og service.

Puljens midler skal dels understøtte en radikal innovation, der markant kan ændre det nordjyske sundhedssystem, dels medvirke til at indfri teknologibidraget. Det kræver at der gennemføres projekter med vidt forskellig kompleksitet og projektlængde: både relativt korte projekter med umiddelbar virkning og længerevarende indsatser i forhold til større forandringer.

Hvem kan søge og hvad kan der søges om?

Målgruppen for sundhedsinnovationspuljen er interne enheder/afdelinger i Regionen med ansvar for sundhed og udvikling.

Det er vigtigt at puljens midler understøtter projekter, der ellers ikke kan gennemføres i samme omfang eller hastighed.

Sådan søger du sundhedsinnovationspuljen

Ønsker din enhed eller afdeling at søge midler fra sundhedsinnovationspuljen, findes yderligere oplysninger på Region Nordjyllands interne PersonaleNet.