Tilladelse til råstofindvinding

Hvis du ønsker erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal du først søge om tilladelse hos regionen. Ikke-erhvervsmæssig indvinding og prøvegravning skal anmeldes til regionen.


Erhvervsmæssig indvinding

En ansøgning om tilladelse til råstofindvinding gælder samtidig som ansøgning om tilladelser efter andre love, der er nødvendige for selve råstofindvindingen. Regionen samarbejder derfor med de relevante myndigheder om de nødvendige afgørelser efter for eksempel vandforsyningsloven, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven eller skovloven. 

Regionen afgør, efter en samlet afvejning mellem en sikring af råstofforsyningen og hensynet til blandt andet natur- og miljøforhold samt hensynet til beboere i området, om der kan meddeles gravetilladelse.  I forbindelse med sagens behandling bliver relevante myndigheder, organisationer, naboer og øvrige parter hørt. 

Regionen fastsætter i gravetilladelsen en række vilkår for indvindingen og for efterbehandlingen af råstofgraven efter endt gravning. Regionen fører tilsyn med, at indvindingen overholder vilkårene i gravetilladelsen. 

Du kan finde ansøgningsskema til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer i den blå boks her på siden.

Miljøvurdering - VVM

Før der kan meddeles tilladelse til råstofindvinding skal sagen behandles efter miljøvurderingsloven.

Hvis indvindingsstedet er på mere end 25 hektar er projektet omfattet af krav om miljøvurdering. Hvis indvindingsstedet er på mindre end 25 ha skal regionen vurdere, om projektet kan medføre en væsentlig indvirkning på miljøet og dermed er omfattet af krav om miljøvurdering. 

Hvis projektet er omfattet af krav om miljøvurdering skal der bl.a. udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Miljøkonsekvensrapporten udarbejdes af ansøger og skal belyse de relevante miljøforhold. I forbindelse med miljøvurderingsprocessen skal offentligheden inddrages ved to høringer. På baggrund af miljøkonsekvensrapporten, høringerne og sagens behandling iøvrigt beslutter regionen, om der kan meddeles gravetilladelse og på hvilke vilkår. 

Din ansøgning efter miljøvurderingsloven skal sendes til regionens samtidig med ansøgningen efter råstofloven. Du kan finde ansøgningsskemaet i den blå boks her på siden.


Ikke-erhvervsmæssig indvinding

Ikke-erhvervsmæssige indvindinger på mere end 200 m3 årligt skal anmeldes til regionen, og kan påbegyndes umiddelbart efter anmeldelsen. Regionen kan inden 4 uger efter anmeldelsen stille vilkår for indvindingen.

For at en indvinding kan betegnes som ikke-erhvervsmæssig skal der være tale om:

  • At de mængder, der indvindes, er beskedne.
  • At materialerne ikke videresælges til brug i bygge- og anlægssektoren (eller til forarbejdning).
  • At materialerne fortrinsvis anvendes umiddelbart omkring indvindingsstedet til private formål.

Du finder anmeldelsesskemaet her på siden.

Hvis indvindingen forudsætter tilladelser efter anden lovgivning, f.eks. naturbeskyttelsesloven eller skovloven, må indvindingen ikke gå i gang, før disse tilladelser er indhentet. Du skal selv sørge for at  indhente de fornødne tilladelser.

Prøvegravninger

Prøvegravninger kan for eksempel indgå som forberedelse til en ansøgning om gravetilladelse. Prøvegravninger på mere end 200m3 skal anmeldes til regionen, og kan påbegyndes umiddelbart efter anmeldelsen. Regionen kan inden 4 uger efter anmeldelsen stille vilkår for prøvegravningen.
Du finder anmeldelsesskemaet her på siden.

Hvis prøvegravningen forudsætter tilladelser efter anden lovgivning, må prøvegravningen ikke gå i gang, før disse tilladelser er indhentet. Du skal selv sørge for at indhente de fornødne tilladelser.

Kontakt