Bedre bredbånd i Nordjylland

Projektet 'Bedre bredbånd i Nordjylland' blev gennemført fra 2016 til 2020. Det var et fælles initiativ fra Region Nordjylland, Business Region North Denmark og de nordjyske kommuner med det formål at sikre bedre bredbåndsdækning i Nordjylland ved at synliggøre behovet og sænke barriererne for hurtigt bredbånd til gavn for virksomheder og borgere.

Bedre bredbånd i Nordjylland

Foto: Målebiler kørte Nordjylland tyndt for at kortlægge den regionale bredbåndsdækning.

Kortlægning af bredbåndsdækning i Nordjylland

I 2016 kørte projektets målevogne Nordjylland tyndt med avanceret udstyr for at kortlægge den regionale bredbåndsdækning. Mere end 19.000 kilometer vejstrækning blev der målt på, så der på sigt kunne sikres hurtigt bredbånd til gavn for borgere og virksomheder i Nordjylland.

Fælles retningslinjer for mobilmaster og bredbånd

Som led i projektet udarbejdede og indførte de nordjyske kommuner og Region Nordjylland fælles retningslinjer for opstilling af mobilmaster og nedlægning af bredbåndskabler. Initiativet har gjort det nemmere og mere attraktivt for tele- og energibranchen at investere i bedre mobil- og bredbåndsdækning i Nordjylland.

Digital infrastruktur som strategisk indsatsområde

Den fysiske og digitale infrastruktur er med til at definere rammerne for borgerne og virksomhederne i Nordjylland. En velfungerende infrastruktur er en afgørende forudsætning for dels at adressere demografiudviklingen og urbaniseringen i Nordjylland og dels at understøtte den fortsatte vækst.

Ved at arbejde med udvikling af såvel fysisk som digital infrastruktur, vil Business Region North Denmark understøtte tilgængeligheden i hele Nordjylland ved at sikre, at kommunerne og regionen i fællesskab trækker en positiv udvikling for Nordjylland.

Projektet skulle sikre bredbånd til hele Nordjylland

Business Region North Denmark har som sit første initiativ igangsat et større projekt, som skal sikre bedre bredbåndsdækning i Nordjylland. Projektet skal synliggøre behovet og dermed sænke barriererne for hurtigt bredbånd i Nordjylland til gavn for virksomhederne og borgerne.

I projektet laves en kortlægning af mobildækning i Nordjylland, og der vil på tværs af kommunerne blive aftalt servicemål og procedure for ansøgningen om og godkendelsen af maste- og gravetilladelse til private leverandører. Desuden tages der initiativ til en tæt dialog og et muligt offentligt-privat samarbejde om ikt-infrastruktur i Nordjylland, til de steder, hvor de frie markedskræfter ikke selv sikrer udbredelsen af bredbånd.

Projektet har et samlet budget på 5.045.000 kr., hvoraf halvdelen dækkes af Business Region North Denmark, mens den anden halvdel vil blive ansøgt som medfinansiering fra Vækstforum Nordjylland.

Projektets initiativer

  • Planlægge og afholde møderækker med potentielle leverandører af højhastighedsbredbånd med henblik på, at identificere løsninger og konkrete tiltag til at forbedre mobildækningen, og som kan være med til at fjerne de huller og dårlig dækkede områder, der blev identificerede i første projektfase. Formålet er kort at sikre, at initiativets indsats har effekt (og størrelsesordenen af denne effekt).
  • Planlægge og sikre at der sker investeringer i mastepositioner i henhold til identificerede behov og allerede eksisterende positioner. Dette fordrer en tæt dialog med leverandørerne.
  • Indgå i opstartsfasen for at etablere 5G projekter i Nordjylland. Projekterne vil undersøge mulighederne og barriererne for at gennemføre 5G test i Nordjylland. 5G projekterne vil blive udviklet i samarbejde med Aalborg Universitet.
  • Udarbejde mulige udbudsscenarier i samarbejde med Netplan og Nordjyllands 11 kommuner. Udbuddet skal understøtte udbygningen af digital infrastrukturer, hvor markedskræfterne ikke selv kan klare dette.
  • Understøtte regionens bredbåndsprojekter til statens bredbåndspulje i samarbejde med de nordjyske kommuner. Bedre Bredbånd i Nordjylland har sat en målsætning på, at 20 % af midlerne fra statens bredbåndspulje skal tildeles projekterne i Nordjylland. For at nå denne målsætning er der udarbejdet en analyse af brugeroplevelsen af de nordjyske projekter fra 2016. På basis af denne analyse er der udarbejdet en vejledning til de nordjyske kommuner for best practice i at støtte de lokale projekter.

Kommunerne og regionerne har udtrykt stigende interesse for at påvirke mobiloperatørernes udbygning af dækningen. Dette skyldes, at mobildækningen er vigtig for erhvervsudviklingen, kommunernes interne aktiviteter, turisme, boligsalg og borgernes private behov. Regeringen har over det seneste år tilrettelagt flere handlingsmuligheder for kommunerne, som nu har bedre muligheder for at understøtte etableringen af mobildækningen og bredbånd.

Kortlægning af den regionale bredbåndsdækning

Første del af projektet kortlagde den regionale bredbåndsdækning, reducerede barriererne for udbredelse af mobil og trådet bredbånd, samt etablerede grundlag for investeringer i passiv infrastruktur.

Kommunerne og regionerne har udtrykt stigende interesse for at påvirke mobiloperatørernes udbygning af dækningen. Dette skyldes, at mobildækningen er vigtig for erhvervsudviklingen, kommunernes interne aktiviteter, turisme, boligsalg og borgernes private behov. Regeringen har over det seneste år tilrettelagt flere handlingsmuligheder for kommunerne, som nu har bedre muligheder for at understøtte etableringen af mobildækningen og bredbånd.

Projektet havde tre hovedopgaver

  • Reducere barrierer for udbredelse af mobil og trådet bredbånd
  • Kortlægning af den reelle mobildækning i Nordjylland
  • Etablere grundlag for investering i passiv infrastruktur

Første del af projektet kortlagde den regionale bredbåndsdækning, som bidrog til at dokumentere behovet for øget tilgængelighed af mobil bredbånd. Kortlægningen er baseret på faktuelle målinger foretaget på regionens vejstrækninger med udstyr, der svarer til de mobiltelefoner og smartphones, som brugerne almindeligvis anvender. Målingerne blev udført i samarbejde med Aalborg Universitet og gennemført med professionelt udstyr fra Rhode & Schwartz, således at der efterfølgende var et reelt billede af dækningen og den brugeroplevede kvalitet. Kortlægning af mobildækningen omfattede alle fire operatører i Danmark og alle tre udbudte teknologier – 2G, 3G og 4G.

Som ovenfor beskrevet er der et behov for at sænke barriererne for udbredelsen af bredbånd. Håndtering af gravetilladelserne og tilladelser til etablering af mastepositionerne, som bliver håndteret meget forskelligt fra kommune til kommune men også fra sag til sag. En mere ensartet og gennemskuelig proces vil mindske barriererne for leverandørerne, fordi der skal bruges færre ressourcer, og det bliver nemmere at planlægge udbygningen. Men det giver også bedre styring for kommunerne, der i højere grad kan udnytte de muligheder, der er givet for at fremme etablering af f.eks. mastepositionerne såfremt kommunerne har behov for dette. Derfor blev der etableret et one stop shopping for ansøgning af antennepositionen. One stop shopping tænkes kun at finde anvendelse i de situationer, hvor der er behov for at etablere ny gravning, dvs. ikke i de tilfælde hvor en entreprenør har behov for at rekvirere et kort over ledningerne i et område. Selve registreringspligten påhviler som hidtil den enkelte kommune. Dvs. at processen omkring ansøgning, produktbeskrivelsen, vilkår og leveringstid er ens i Nordjylland.

Som et biprodukt ved en fælles ansøgningsproces vil der være mulighed for nemt at dele denne information med andre leverandører, der dermed får mulighed for en samgravning. Herudover giver det bedre mulighed for at stille krav om f.eks. tilslutning af husstande i en givet afstand således at det forhindres, at der opstår huller i dækningen.