Regnskab

Regnskab varetager de daglige opgaver i den økonomiske forvaltning og administration.

Dette omfatter de nordjyske sygehuse, Regionsrådet, Regionssekretariatet, Direktionen, Jura, Informationssikkerhed, Patient dialog, IT samt  erhvervsejendomme.

Kontoret har desuden ansvaret for regionens kasse/regnskabsregulativ.

 

Hovedopgaver

Bogholderifunktion – med styring og opfølgning af Regionens betalinger til både ind- og udland. Debitorfunktion – med styring og opfølgning af betalinger til Regionen, herunder den opkrævning, der finder sted hos de nordjyske kommuner for sygehusbehandling samt for specialområdet, behandling i almen praksis, afregning for eksterne laboratorieydelser osv. samt beregning af takster. 

Afregning vedrørende kursus/tjenesterejser. I første omgang for sygehusområdet, men der arbejdes på, at alle afregninger i hele Regionen skal håndteres centralt i Økonomiafdelingen i Fællesadministrationen. 

Afregning vedrørende patienter fra andre regioner og vedrørende nordjyske patienter behandlet på privatsygehuse samt på sygehuse i andre regioner og foreningsejede privathospitaler. 

Udarbejdelse og vedligehold af kontoplan samt ØS-rapporter, håndtering af Regionens bankforhold, momsafregning, regnskab med projekt- og forskningskonti og registrering af fysiske aktiver. 

Regnskab er ansvarlig for driften og udviklingen af Regionens økonomisystem, herunder kontakten til leverandør.

Kasse/regnskabsregulativet er regionens regelsæt om, hvordan man skal forholde sig i forbindelse med økonomiske transaktioner m.v. Regnskab udarbejder og vedligeholder regelsættet og tilhørende bilag/retningslinjer, tværgående regler og procedurer, momsregler mv.

Controllerfunktionen har en vigtig rolle i opfølgning af overholdelse samt eventuelt nye tiltag i forbindelse med Kasse- og regnskabsregulativet.

I forbindelse med regionens samlede regnskab, løses en række forskellige opgaver, herunder tilrettelæggelse og koordination af regnskabsaflæggelse, udarbejdelse af regnskab (herunder Årsberetning mv.), likviditetsstyring, deponering, finansiering, hjemtagelse af refusioner, statstilskud (generelle), tjenestemandspensioner, lånoptagelse og primær kontakt for ekstern revision. 

Regnskab har ansvaret for anlægsregnskaber vedrørende Regionshuset og adresser herunder, Specialsektorens institutioner og sygehuse med undtagelse af nyt og nuværende Aalborg Universitetshospital. Det drejer sig om registrering, opfølgning/kontrol af betalingskrav, kontakt med entreprenører samt aflæggelse af anlægsregnskaber i henhold til kompetencereglerne.