Platform for Sundhedsinnovation

Region Nordjylland har etableret Platform for Sundhedsinnovation, som skal styrke det tværgående samarbejde om at adressere væsentlige samfundsmæssige udfordringer på sundhedsområdet i Nordjylland.

Platform for Sundhedsinnovation er et partnerskab mellem Region Nordjylland, de nordjyske kommuner samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner med ansvar for udvikling af sundhedsområdet.

Platformen skal, gennem samarbejde med de relevante parter, skabe et sundhedsvæsen, der giver størst værdi for borgerne. Målet er at accelerere udviklingen af et sundhedsvæsen præget af høj faglig kvalitet og effektivitet, så det bidrager til at gøre borgerne sundere.


Indsatser: Systemisk og udfordringsdreven innovation

Platformen har fokus på systemisk og udfordringsdreven innovation, og med udgangspunkt i lokale vilkår og forhold samles de relevante aktører om projekter og programmer for at udvikle og implementere nye løsninger. Indsatserne på platformen bygger på tre søjler:

1. Samskabelse

Samskabelse er en særlig form for samarbejde, hvor ambitionen er at invitere en gruppe borgere med til både at udpege problemstillinger og finde løsninger på problemerne sammen med fagprofessionelle.

Ideen i samskabelse er, at borgere, fagprofessionelle og eventuelt andre aktører indgår som ligeværdige samarbejdspartnere og medskabere af en ny praksis, et nyt produkt eller en ny indsats.

2. Teknologi

Digitalisering har været på sundhedsdagsordenen i flere år og mange andre teknologier tilbyder radikalt nye løsninger, som kan skabe mere lighed i sundhed, bedre livskvalitet og et effektivt sundhedssystem indrettet for borgere og medarbejdere.

Sundhedsteknologi og digitale løsninger er ikke et mål i sig selv, men skal udvikles og implementeres, så borgere og medarbejdere er drivende og øget sundhed er målet.

3. Kulturændring

Innovative løsninger som kan håndtere komplekse og systemiske udfordringer medfører behov for at opfatte og handle på nye måder. Det gælder både borgere og medarbejdere, som må lære at tænke nyt og agere  anderledes.

Det medfører et fokus på at udvikle den fælles kultur med vaner, sprog, ”sandheder” mv.


Udfordringen: Sårbare, multisyge med diabetes

Som det første bud på en samfundsmæssig udfordring har partnerne identificeret de udfordringer, sundhedsvæsenet står overfor med sårbare, multisyge med diabetes.

Sundhedssystemet på hovedet

Sårbare, multisyge borgere med diabetes er specielt udsatte i kraft af flere diagnoser, som typisk behandles flere steder i sundheds- og socialområdet. Internationale studier peger på at borgere med multisygdomme dels bliver mødt af forskellige specialister som ikke kommunikerer særlig effektivt indbyrdes, og at det for patienten kan resultere i at behandlingsbyrden synes uoverkommelig.

Det er derfor en generel udfordring for multisyge i deres møde med forskellige dele af sundhedssystemet, at de i høj grad selv skal varetage koordineringen mellem specialisterne – men af forskellige årsager har svært ved at håndtere den rolle. Derudover har Nordjylland en udfordring i forbindelse med en dårligere regulering af borgere med diabetes end resten end den danske befolkning, og mange komplikationer kan undgås gennem en bedre forebyggelse, opsporing og træning.

Udfordringen går på at indrette de services sundhedssystemet tilbyder borgerne, så de i højere grad understøtter den fælles samlede indsats for sårbare, multisyge og dermed reducerer ulighed i sundhed.