Aktindsigt

Her kan du finde oplysninger omkring aktindsigt; fx hvem kan få aktindsigt, hvordan søger man og hvordan klager man over afgørelsen.

Aktindsigt

1. Hvad er aktindsigt?

Aktindsigt er adgang til at se dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen hos en offentlig myndighed. I praksis gives aktindsigt som regel ved at der udleveres kopi af dokumenterne.

Aktindsigt kan gives i medfør af lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) eller i medfør af forvaltningsloven. Offentlighedsloven har især til formål, at sikre at borgerne og offentligheden kan få indsigt i offentlige myndigheders arbejde. Forvaltningsloven har især til formål at sikre retsstillingen for den, der er part i en sag.

Hvem kan anmode om aktindsigt?

Enhver - uanset nationalitet, opholdssted og alder - kan anmode om aktindsigt efter offentlighedsloven. Forældremyndighedens indehaver kan som udgangspunkt anmode om aktindsigt på barnets vegne.

Hvis du er part i en sag, hvor der er eller vil blive truffet myndighedsafgørelse, har du en udvidet ret til aktindsigt - såkaldt partsaktindsigt. Reglerne for partsaktindsigt findes i forvaltningsloven.

Man anses som part i en sag, hvis man har en retlig, individuel, væsentlig og direkte interesse i sagens udfald. Det betyder, at man er part, hvis man modtager en afgørelse f.eks. som klager eller ansøger. Man kan også være part, selvom man ikke er den egentlige modtager af en afgørelse, hvis man alligevel berøres væsentligt af afgørelsen.

Hvordan anmoder jeg om aktindsigt?

Anmodning om aktindsigt i dokumenter, der indgår i sagsbehandling i regionen, skal rettes til regionen.

Der er ikke krav om, at du skal kunne henvise til helt konkrete dokumenter, journalnumre eller lignende, men du skal enten kunne beskrive dokumenterne du ønsker udleveret på en måde, der gør det muligt at finde frem til de dokumenter eller den sag, du ønsker aktindsigt i eller også skal du angive det tema, sagen eller dokumentet vedrører.

Der gælder ingen særlige krav til, hvordan du skal anmode om aktindsigt. Det kan ske skriftligt eller mundtligt.

Region Nordjylland har følgende kontaktoplysninger:

Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
Telefon: 97 64 80 00
Telefax: 98 15 20 09
E-mail: region@rn.dk
(denne e-mailadresse kan modtage mails, der er sendt med digital signatur).

Afgørelse og Svar

Regionen skal træffe afgørelse om aktindsigt så hurtigt som muligt.
Hvis afgørelse om aktindsigt ikke er truffet senest 7 hverdage efter, at anmodningen er modtaget i regionen, skal regionen give dig en begrundet meddelelse om, hvornår en afgørelse kan forventes.

Hvad kan man få aktindsigt i?

Der kan gives aktindsigt i de dokumenter og oplysninger, der indgår i regionens administrative sagsbehandling. Dokumenter er både breve, kort, fotos, elektronisk post og andre elektroniske dokumenter mv.

Aktindsigt gives i eksisterende materiale i sagen. I visse situationer kan regionen foretage dataudtræk og f.eks. udarbejde statistiske oversigter i det materiale, der allerede findes i regionens databaser. Dette forudsætter, at dataudtrækket kan foretages med få, enkle kommandoer og uden brug af væsentlige ressourcer.

Væsentlige hensyn til for eksempel beskyttelse af private forhold og økonomiske interesser kan begrunde, at nogle dokumenter eller oplysninger ikke kan udleveres.

Hvis dele af en sags indhold er undtaget fra aktindsigt, skal det fremgå af afgørelsen, efter hvilken bestemmelse i loven oplysningerne er undtaget.
Offentlighedsloven og forvaltningsloven angiver alene et minimum for, hvad offentligheden og parter har ret til at få aktindsigt i. Regionen vil derfor kunne give aktindsigt i mere end det, loven angiver, hvis det ikke vil stride imod regionens tavshedspligt eller afgørende modhensyn.

2. Hvad er ikke omfattet af retten til aktindsigt?

Sagstypen

Visse sagstyper er som udgangspunkt helt undtaget fra retten til aktindsigt. Det gælder først og fremmest straffesager og offentligt ansattes personalesager.

I offentligt ansattes personalesager kan du dog få oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. Hvis der er tale om en chefstilling kan der derudover gives aktindsigt i oplysninger om visse disciplinære reaktioner.

Dokumenttypen

Der er også visse dokumenttyper, der som udgangspunkt helt er undtaget fra retten til aktindsigt.

Det gælder først og fremmest interne arbejdsdokumenter. Ved interne arbejdsdokumenter forstås dokumenter, der indeholder regionens interne overvejelser om en sag – det kan for eksempel være notater til eget brug og brevveksling mellem forskellige enheder inden for regionen.

Der er dog ret til aktindsigt i nogen bestemte interne arbejdsdokumenter, f. eks. i interne arbejdsdokumenter som alene indeholder regionens endelige beslutning i en sag, eller som indeholder generelle retningslinier for regionens behandling af bestemte sagstyper.

Herudover skal der gives aktindsigt i enkelte oplysninger fra interne arbejdsdokumenter, hvis disse oplysninger angår faktuelle forhold af væsentlig betydning for sagen og som ikke allerede fremgår af andre dokumenter, som er omfattet af aktindsigten.

Interne arbejdsdokumenter, der sendes til andre myndigheder, mister en gang for alle deres interne karakter, når de sendes. Det gælder dog ikke dokumenter, der videresendes til en klage- eller tilsynsmyndighed.

Andre dokumenttyper, der kan være undtaget fra aktindsigt, er bl.a. brevveksling med en advokat i forbindelse med retssager samt dokumenter, der udveksles mellem Danske Regioner og regionerne i forbindelse med økonomiske eller politiske forhandlinger med staten eller i forbindelse med drøftelser om fælles regionale politiske initiativer.

Oplysningstypen

Endelig kan bestemte typer oplysninger undtages fra retten til aktindsigt.
Oplysninger, som vedrører enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold, kan undtages. Private oplysninger er blandt andet oplysninger om: race, religion, hudfarve, politiske og foreningsmæssige tilhørsforhold, strafbare forhold, helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og misbrugsforhold.

Også oplysninger om tekniske indretninger, forretningsforhold eller lignende, som er af væsentlig økonomisk betydning for en person eller en virksomhed, kan undtages.

Andre særlige, væsentlige hensyn til private eller offentlige interesser kan, efter en konkret vurdering, også bevirke, at aktindsigten begrænses. Som eksempler kan nævnes: hensyn til kontrol- eller planlægningsopgaver eller hensyn til det offentliges forretningsvirksomhed og økonomiske interesse.

Kan jeg klage?

Hvis du er utilfreds med en afgørelse om aktindsigt, som regionen har truffet, kan du klage til den instans, der i øvrigt kan klages til over regionens afgørelse i selve sagen.

Hvis regionen ikke har færdigbehandlet din anmodning om aktindsigt inden 14 dage efter modtagelsen kan du også klage over sagsbehandlingstiden.

Hvis der ikke er nogen klagemulighed vedrørende selve sagen, kan du rette henvendelse til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen fører efter reglerne i den kommunale styrelseslov tilsyn med at regionen handler lovligt.

Du kan også rette henvendelse til Folketingets Ombudsmand. Ombudsmanden udøver kontrol med den offentlige forvaltning og påser bl.a., at regionen handler lovligt og i overensstemmelse med god forvaltningsskik.

Hverken Ankestyrelsen eller Folketingets Ombudsmand er egentlige klageinstanser, men begge kan på eget initiativ eller på grundlag af en klage undersøge en sag nærmere.

Gebyr

Der kan normalt udleveres kopi af de ønskede dokumenter uden gebyr. I visse tilfælde, blandt andet, hvis der er tale om omfattende materiale, sker gennemsyn af sagen hos regionen, eller der betales for kopier af dokumenterne. Betalingen for kopieringen er reguleret af bekendtgørelse nr. 1586 af 19. december 2013 om betaling for udlevering af dokumenter mv. efter lov om offentlighed i forvaltningen.

3. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du kan læse mere om dine muligheder for indsigtsret efter databeskyttelseslovgivningen på denne side