Regionen undersøger 179 grunde for forurening

Om Regionen Regional Udvikling

Region Nordjylland undersøger i 2021 et stort antal grunde, hvor mulig forurening kan udgøre en risiko for grundvand, overfladevand eller menneskers sundhed.
Indledende undersøgelse af jordforurening i Nordjylland. Foto: Peter Halskov.

Region Nordjylland gennemfører hvert år indledende forureningsundersøgelser af mulige jordforureninger i Nordjylland. Undersøgelserne skal afklare, om typisk forurenende aktiviteter som f.eks. autoværksteder, renserier, vaskepladser og olieoplag har forurenet jorden og grundvandet.

Undersøgelserne udføres som led i regionens indsats på jordforureningsområdet, hvor der lægges stor vægt på at sikre kvaliteten af det grundvand, der skal bruges til drikkevand i fremtiden. Regionen prioriterer derfor de indledende forureningsundersøgelser højt, hvor mulige forureninger kan udgøre en risiko for grundvandet.

Styrket indsats mod pesticidforurening

Siden 2016 har Region Nordjylland haft fokus på undersøgelser af brancher, der har anvendt pesticider. I 2021 undersøger regionen derfor bl.a. en række maskinstationer, landbrug, gartnerier og transformatorstationer.

- Sammen med de øvrige regioner i Danmark har vi arbejdet med udvikling og sammensætning af målrettede analysepakker. Det betyder, at vi i dag kan analysere prøver fra grundvandet for ikke mindre end 271 forskellige pesticidstoffer. Med så omfattende analysepakker er vi bedre i stand til at afdække risikoen for grundvandsforureninger, siger Kenn Bloch Mortensen, der er chef i regionens kontor for Jordforurening.

Ekstra fokus på overfladevand

Udover de indledende forureningsundersøgelser ved punktkilder udføres der i 2021 også 20 undersøgelser for at afklare om punktkilder kan udgøre en risiko for overfladevand. Undersøgelserne retter sig mod vandløb, søer og kystvande i Nordjylland.

- Det er vigtigt at beskytte både vores grundvand og overfladevand – ikke mindst mod forurening med pesticider. Derfor skal vi ikke alene undersøge de punktkilder, der kan udgøre en trussel mod kvaliteten af vores grundvand og drikkevand, men også se nærmere på om punktkilder kan udgøre en risiko for overfladevand, siger Mads Thomsen, der er formand for regionens Klima- og Miljøudvalg.

Her laver regionen undersøgelser

I 2021 laver regionen indledende undersøgelser på 159 grunde af hensyn til grundvand og arealanvendelse ved boliger samt 20 undersøgelser i forhold til overfladevand i de nordjyske kommuner.

Undersøgelserne er en del af regionens samlede indsats på jordforureningsområdet, der derudover omfatter afgrænsende undersøgelser og oprydninger på grunde, hvor allerede kendte jordforureninger udgør en risiko for grundvandet eller for sundheden for de mennesker, der bor på de forurenede grunde. Disse undersøgelser og afværgeprojekter er nærmere beskrevet i regionens årlige indsatsplan for jordforureningsområdet.

Oversigtskort: Indledende forureningsundersøgelser i 2021

Oversigt over indledende forureningsundersøgelser i Nordjylland i 2021

Kortet viser de steder, hvor Region Nordjylland i 2021 laver indledende undersøgelser og undersøgelser i forhold til overfladevand. Undersøgelserne udføres for at se, om der er en forurening, der kan påvirke overfladevand, grundvandet, indeklimaet i en bolig, eller om der er en risiko for at komme i kontakt med forureningen.

Finder regionen en forurening, som udgør en risiko for grundvandet eller menneskers sundhed, vil de berørte grunde indgå i Region Nordjyllands videre prioritering med henblik på at afklare risiko og fjerne forureninger for at sikre grundvandet og menneskers sundhed.

Yderligere informationer:

Tjek en grund for jordforurening online

På Region Nordjyllands hjemmeside tjekdingrund.dk kan alle interesserede se, om der er kortlagt forurening på en grund.

På hjemmesiden jordforurening.rn.dk kan man læse om regionens arbejde med jordforurening og også finde publikationen ”Jordforurening - Strategiplan for Region Nordjylland”.


Opdateret