Nul-tolerance over for sexisme

Om Regionen Regional Udvikling Sundhed, Sygehuse og Psykiatri Sociale Tilbud og Specialundervisning

Region Nordjyllands Forretningsudvalg har vedtaget en udtalelse, der gør det klart, at enhver form for sexisme, sexchikane og magmisbrug på regionens arbejdspladser betragtes som fuldstændig uacceptabelt.
Foto: Line Bloch Klostergaard, Region Nordjylland

Udtalelse om sexisme fra Forretningsudvalget i Region Nordjylland:

Enhver form for sexisme, sexchikane og magtmisbrug på vores arbejdspladser er fuldstændig uacceptabelt. Der er nul-tolerance over for krænkende adfærd, og det skal være klart for alle, at ingen ansatte i Region Nordjylland skal opleve grænseoverskridende adfærd på arbejdspladsen. Det gælder uanset om adfærden er hos medarbejdere, ledere, politikere eller fra borgere/patienter/pårørende.

Vi har som region et ansvar for at handle og et ansvar for, at det bliver stoppet. Det er vores klare forventning til ledere og medarbejdere. Og et ansvar for at handle retfærdigt og konsekvent i hvert eneste tilfælde i forhold til det ansættelsesmæssige. Det skal ske i dialog med den, der oplever sig krænket og den, der bliver opfattet som krænker.

Det kræver en åben dialog, god kollegial støtte og ledelsesmæssig opbakning at forebygge og håndtere krænkende adfærd på arbejdspladsen. Derfor er det også afgørende, at alle medvirker til, at der skabes en kultur, der ikke tillader krænkende adfærd, og hvor der tales åbent om det - uanset om man selv har været udsat for chikanen, eller om man har været vidne til den.

Vi har bedt den øverste ledelse og regionens samarbejdsudvalg om at arbejde med emnet - på tværs og på alle niveauer - i organisationen. Vi ønsker, det skal være klart og tydeligt, hvad man kan gøre, og hvor man kan henvende sig, hvis man oplever krænkelser, er vidne til krænkelser eller tænker, at man selv har optrådt krænkende. Vi noterer os med tilfredshed, at regionen allerede har en opdateret retningslinje på området og netop har udsendt et dialogspil til arbejdsmiljøorganisationerne, så man kan sætte dialogen i gang på arbejdspladserne. Vi ønsker også, der etableres en særlig arbejdsmiljølinje, hvor man kan henvende sig anonymt og få støtte og vejledning af en uafhængig person. Det skal sikre, at man altid har en mulig indgang, når det er vanskeligt at gå til en leder eller kollega. Arbejdsmiljølinjen skal være åben for alle. Det er første skridt på vejen til den forventede kulturændring.

Elever, studerende, praktikanter, lærlinge, vikarer og andre, der er løst tilknyttede, er i en særlig sårbar situation. Her skal vi være særligt opmærksomme på at informere om, hvordan vores holdning er, hvordan man kan agere, og hvem man kan kontakte, hvis man føler sig udsat.

Vi forventer, at der tages initiativ til en dialog med vores samarbejdspartnere om emnet. Administrationen skal gå i dialog med uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, Patientinddragelsesudvalget og vikarbureauer for at drøfte problemet og få input og gode råd til, hvordan vi fortsat kan arbejde med at skabe en kultur og arbejdsplads, hvor det er trygt og rart for alle at være. Det samme gælder i forhold til Regionsrådet, hvor Gruppeformændene holder en tæt dialog om emnet, og hvor henvendelser trygt kan ske til Regionsrådsformanden eller Regionsdirektøren, såfremt man som politiker oplever krænkelser, er vidne til krænkelser eller tænker, man selv har optrådt krænkende.

Vi anbefaler endvidere, regionerne på tværs samler viden ind om feltet og lader sig inspirere af hinanden i forhold til at håndtere disse problemstillinger, så vi kan få glæde af hinandens erfaringer. Ligeledes hilser vi velkomment, at Danske Regioners Bestyrelse vil drøfte emnet på det kommende møde senere på ugen.

Kontaktpersoner

Medlemmerne af Forretningsudvalget i Region Nordjylland.

Yderligere oplysninger

Punktet på Forretningsudvalgsmødet mandag 19. oktober.

 

Opdateret