Strategier og planer

Region Nordjylland arbejder efter Strategiplan for jordforureningsområdet. Med udgangspunkt i denne udarbejdes der hvert år planer for kortlægning af jordforurening, undersøgelser og afværgetiltag. Desuden udarbejdet regionen hvert år opgørelser over det arbejde, der blev udført i det forgangne år.
Nedenfor finder du en beskrivelse af den strategi og de planer, som Region Nordjylland arbejder med i indsatsen med kortlægning af jordforurening samt gennemførelse af undersøgelser og afværgetiltag.

Vil du vide mere, henvises der til de pågældende strategier og planer.

Strategiplan for jordforureningsområdet

Regionsrådet vedtog i september 2015 "Jordforurening, Strategiplan for Region Nordjylland", der er en langsigtet strategi for tilrettelæggelsen af arbejdet med kortlægning, undersøgelse og oprensning af jordforurening i Nordjylland.

Læs mere om strategiplanen for jordforureningsområdet.

Indsatsplan 2024 for jordforureningsområdet

Regionen har udarbejdet "Indsatsplan for jordforurening 2024", der indeholder en oversigt over de prioriterede undersøgelses- og afværgeprojekter, som regionen planlægger at gennemføre på jordforureningsområdet i 2024. Planen har været i høring frem til 10. januar 2024. 

Der er et stort antal forurenede grunde i Region Nordjylland, og regionen skal prioritere, så indsatsen rettes mod de lokaliteter, hvor forureningen udgør den største risiko overfor mennesker eller miljø. 

Læs mere om Region Nordjyllands Indsatsplan for jordforurening.

Regionens årlige indberetning til Miljøstyrelsen

Hvert år udarbejder Region Nordjylland en indberetning til Miljøstyrelsen. Heri beskrives årets samlede arbejde samt planer og budgetter for det kommende år. De 5 regioner udarbejder derudover en samlet redegørelse over arbejdet med jordforurening i regionerne.

Læs mere om regionens arbejde med jordforurening