Budgetaftale: Fokus på godt arbejdsmiljø og forbedringer for patienter

Samtlige partier i Regionsrådet står bag den nordjyske budgetaftale for 2022. 

Arbejdsmiljø i centrum
Region Nordjylland skal fortsat være en attraktiv arbejdsplads med fokus på patienter, pårørende, borgere og samarbejdspartnere. Det er et af kerneelementerne i den budgetaftale, forligskredsen i det nordjyske regionsråd har nikket ja til tirsdag. Der er i særlig grad fokus på arbejdsmiljø, fastholdelse og rekruttering og på at sætte ind over for det akutte kapacitetspres på regionens hospitaler.

Med budgetaftalen tages en række initiativer, der skal sikre hensynet til såvel personale som patienter, og der sættes ind med konkrete initiativer til at forbedre arbejdsmiljø og medarbejderinddragelse. Konkret er der afsat 20 mio. kr. til at lette kapacitetspresset og styrke den fortsatte indsats med arbejdsmiljøet på de kliniske afdelinger på Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland og i Psykiatrien. Der er ligeledes afsat 4 mio. kr. til regionens ITOP-pulje, som er målrettet initiativer vedr. arbejdsmiljø og trivsel. 

- I forligskredsen er vi enige om, at der skal fokuseres på såvel personale som patienter, og vi ved, at et godt arbejdsmiljø og flere hænder er grundlaget for, at vi kan levere god kvalitet og sammenhæng på tværs, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Prioritering af lokale funktioner
Der er i budgetaftalen ligeledes prioriteret at styrke lokale funktioner på de nordjyske hospitaler.

Derfor afsætter forligspartierne 2,4 mio. kr. til at øge tilstedeværelsen af kardiologiske speciallæger i Thisted samt 2,2 mio. kr. til en garantiklinik i Thisted, der skal fungere som en regionsdækkende ”bagstopper” i forhold til at opfylde ventetidsgarantier inden for udvalgte områder.

Der er også afsat 1,9 mio. kr. til at udvide behandlingen med biologisk medicin lokalt på Regionshospital Nordjylland, Hjørring, og til at styrke hospitalets endometriose-team. Endometriose er en underlivssygdom hos kvinder. Forligspartierne prioriterer også en udvidelse af behandlingen af børn og unge med funktionelle lidelser med 1,4 mio. kr.

Forligspartierne har også afsat 1,2 mio. kr. til at udvide den ambulante aktivitet i Diagnostisk Center Farsø. 

Styrkelse af psykiatri-området
I forhold til Psykiatrien styrkes behandlingen af børn og unge i deres eget nærmiljø, ligesom der prioriteres midler til flere aktiviteter for indlagte patienter og etablering af Psykiatriens Hus i Aalborg.
Forligspartierne er derfor enige om, at der skal sikres systematiske og lettilgængelige tilbud, så børn og unge hurtigt kan tilbydes udredning og behandling på rette niveau. Med baggrund i en delrapportering vedrørende tilgængeligheden på det børne- og ungdoms-psykiatriske område afsættes 3 mio. kr. til at videreføre de gode erfaringer med Tværfaglige Udgående Teams således, at børn og unge med psykisk lidelse tilbydes en tidlig og intensiv tværsektoriel indsats i nærmiljøet. 

Der afsættes også midler til Psykiatriens Hus i Aalborg samt aktivitetsmedarbejdere i Psykiatrien.


Døgnbemandet akutbil i Vesthimmerland og i Hals

I budgetaftalen er der også afsat penge til at supplere det præhospitale beredskab. 
Forligspartierne er blevet enige om at supplere det præhospitale beredskab med en døgnbemandet akutbil i Vesthimmerland (forventet driftsstart 1. oktober 2022).
Derudover vil den deldøgnsdækkende akutbil i Hals med virkning fra 1. januar 2022 blive heldøgnsdækket. 

Udvikling af specialiserede funktioner på Aalborg UH

På Aalborg Universitetshospital er der afsat penge til at udvikle de specialiserede funktioner, herunder at styrke indførelsen af mere skånsomme behandlinger og en række eksisterende behandlingstilbud, bl.a. inden for hjerteområdet.

Det er ligeledes afsat 3 mio. kr. til fortsat udvikling af børnekræftområdet.
Samtidig skal Aalborg Universitetshospital fortsætte arbejdet med at styrke sin position inden for personlig medicin, hvor målet er at tilpasse diagnostik og behandling til den enkelte patient. 

Nedbringelse af ventetiden i speciallægepraksis
Det er en væsentlig ambition for Region Nordjylland at bringe behandlingen tættere på borgerne og udbygge de nære sundhedstilbud. Der er behov for at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor der gennem en forebyggende indsats tages hånd om sundhedsproblemerne, før de bliver behandlingskrævende i det specialiserede sundhedsvæsen, og hvor rammerne til at gøre op med ulighed i sundhed skabes.

Det skal bl.a. være nært og tilgængeligt at komme til en undersøgelse og få behandling i en speciallægepraksis. Til at understøtte denne ambition har forligspartierne afsat penge til at nedbringe ventetiden til at komme til øjenlæge.

Derudover er der afsat penge til et ekstra ydernummer inden for psykiatri. 

Regional Udvikling og Specialsektoren
Inden for Regional Udvikling er der i budgetaftale især fokus på den grønne omstilling, herunder en forhøjelse af klimapuljen, grønne busser og kollektiv trafik.
Bl.a. er der afsat midler til at forlænge pilotprojektet ”Hovednet Vest”, der handler om forstærket og udvidet buskørsel på en øst-vestvendt akse mellem Vesthimmerland, Thy-Mors og Jammerbugt. 
Inden for Specialsektorens område har forligspartierne bl.a. lagt vægt på borgernes fysiske sundhed, fx gennem systematiske sundhedstjek og mulighed for medicingennemgang. 

Anlæg
På det regionale anlægsbudget er der bl.a. afsat penge til finansiering af en ny helikopterplatform ovenpå det nye universitetshospital, så patienter kan føres direkte fra toppen af hospitalet og ned til akutmodtagelsen til hurtig behandling.
Forligspartierne har afsat 25 mio. kr. til helikopterplatformen i 2022, udover 10 mio. kr., som er bevilliget tidligere i 2021. 
Af andre anlægsprioriteringer kan nævnes, at der afsættes 3,5 mio. kr. til opgradering af Sterilcentralen i Farsø.

Yderligere oplysninger
Bag budgetaftalen står samtlige partier i Regionsrådet. 
Se budgetaftalen her 

Kontaktpersoner
Ulla Astman, regionsrådsformand, Socialdemokratiet
Tlf. 30 23 64 54, mail: ullaa@rn.dk

Mogens Nørgård, gruppeformand, Socialdemokratiet
Tlf. 40 37 95 49, mail: mogens.norgaard@rn.dk

Martin Bech, gruppeformand, Venstre
Tlf. 50 51 75 24, martin.bech@rn.dk

Ib Madsen, gruppeformand, Dansk Folkeparti
Tlf. 51 62 32 57, mail: ib.madsen@rn.dk

Per Larsen, gruppeformand, Det Konservative Folkeparti
Tlf. 29 16 30 95, mail: per.larsen@rn.dk

Susanne Flydtkjær, forhandler for Enhedslisten
Tlf. 26 85 34 97, mail: s.flydtkjaer@rn.dk

Lene Linnemann, gruppeformand, Socialistisk Folkeparti
Tlf. 61 74 40 57, mail: leli@rn.dk

Gitte Lopdrup, gruppeformand, Radikale Venstre
Tlf. 29 72 26 78, mail: g.lopdrup@rn.dk

Thomas Hav, (udenfor parti)
Tlf. 30 36 63 97, mail. t.hav@rn.dk


Opdateret