Regionale penge skal være med til at forbedre presset på hospitalerne

Om Regionen Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Regionale penge skal være med til at forbedre presset på hospitalerne 
Forretningsudvalget blev i dag orienteret om de tiltag, der er sat i gang på de nordjyske hospitaler på baggrund af de 20 millioner kroner, som de regionale politikere har bevilget.   


Budgetforliget for 2022 gav 20 mio. kr. i varige midler til indsatser på de nordjyske hospitaler. Pengene skal afhjælpe det akutte kapacitetspres på hospitalerne og styrke det videre arbejde med arbejdsmiljø, fastholdelse og rekruttering af personale.

Her beskrives indsatserne for hvert hospital:

Aalborg Universitetshospital

Flere senge til akut- og intensivområdet

 Aalborg Universitetshospital fik med budgetaftalen tildelt 14,6 mio. kr.  

Ud over de initiativer der beskrives i det følgende, har hospitalet yderligere initiativer i pipeline, som skal ruste hospitalet til fremtiden.

Disse initiativer beskrives ikke her, da de ikke er endeligt besluttet.  

Det markant øgede antal akutte henvendelser i Akutmodtagelsen samt væksten i akutte indlæggelseskrævende patienter, som hospitalet har oplevet siden sommer betyder, at disse konkrete initiativer iværksættes: 

Det er afgørende for flowet i Akutmodtagelsen, at patienterne kommer hurtigt i behandling, videre til stamafdeling eller udskrives. Ventetid på bioanalytikerne bliver ofte en flaskehals for den videre proces. Derfor opnormeres der med 2 bioanalytikere for at forbedre flowet for patienterne i Akutmodtagelsen.

Den ekstra udredningskapacitet inden for akutområdet, der blev etableret i forbindelse med COVID-19, fastholdes i 2022. Konkret drejer det sig om 8 ekstra senge i Akutmodtagelsen og 11 ekstra observationssenge i det akutte modtageafsnit (AMA). 

Der kommer 3 ekstra senge til intensivområdet, som er udfordret på grund af mange coronapatienter.  

Implementering af flere af initiativerne forudsætter flere personaleressourcer på hospitalet, herunder skal der sættes flere faggrupper i spil.  

På personalesiden skal der gøres en øget indsats for at fastholde ældre og erfarne medarbejdere, som er en vigtig ressource for hospitalet.

Ud over det sættes der særligt fokus på opkvalificering og tiltag, der onboarder nye medarbejdere på bedste vis.  

Regionshospital Nordjylland

Løft af det medicinske og det akutte område og lungemedicin boostes 
Regionshospital Nordjylland fik 3,1 mio.kr., som hospitalet bruger på at løfte kapaciteten i Akutafdelingen, det medicinske område, og Børneafdelingen. Det sker for at lette arbejdspresset for medarbejderne. 

Samtidig sættes flere faggrupper i spil på hospitalet herunder terapeuter, socialrådgivere og farmakonomer. 

Der iværksættes også fastholdelses- og rekrutteringsindsatser med fokus på oplæring af nye kollegaer og fastholdelsestillæg på et særligt udvalgt område – lungemedicin, hvor der skal genåbnes senge, som midlertidigt har været placeret i et andet afsnit.

Psykiatrien

Læger til Børne- og Ungepsykiatrien
Der blev afsat 2,3 mio. kr. til Psykiatrien i budgetaftalen.

Pengene bruges til at forbedre udfordringerne med kapaciteten i Børne- og Ungdomspsykiatrien og skal således styrke udrednings- og behandlingskapaciteten. 

Konkret vil midlerne blive anvendt til besættelse af tre nye speciallægestillinger, som forventes besat i løbet af første kvartal 2022.

Regionsrådsformand glæder sig over de gode initiativer

Regionsrådsformand Ulla Astman er rigtig glad for, at der nu er indkredset gode initiativer, der skal skabe positiv udvikling de steder, hvor presset er størst på de nordjyske hospitaler.

Ud over disse initiativer ser Ulla Astman med stor tilfredshed på, at regeringen og forligspartierne har lyttet til de mange opfordringer om en coronavinterpakke, der blev indgået aftale om i aftes. Den giver 1 milliard kroner midlertidigt til fordeling i regionerne. 

- Vinterpakken kan være med til at få vores sygehuse godt igennem en ekstra svær tid med mange udskudte behandlinger, og hvor vi har flere akutte patienter end normalt samtidig med, at vi også har flere coronapatienter. Det presser samlet set sygehusene og vores personale, så det er glædeligt, at vi nu får økonomiske midler til at håndtere vinterpresset, siger regionsrådsformand Ulla Astman. 

 

Opdateret