Råstofplanen

Råstofplanen udlægger de områder, hvor der kan meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer. Planen fastlægger samtidig de overordnede retningslinjer for, hvordan råstofindvindingen skal foregå. 

Fakta om råstofindvinding i Nordjylland

I Nordjylland indvindes der sand, grus, sten, ler, kalk, moler, og tørv.  Sand, grus og sten er det råstof der indvindes mest af og det udgør ca. 2/3 af den samlede indvinding. Derudover spiller kalk/kridt også en stor rolle i Nordjylland, specielt i området langs Limfjorden. Ler, moler og tørv indvindes, sammenlignet med øvrige regioner, også i større mængder i Region Nordjylland. 

Den samlede indvinding i Region Nordjylland har i de seneste 12 år i gennemsnit været på knap 6,5 mio. m3/år. I de seneste år har indvindingen generelt været stigende blandt andet som følge af stigende aktivitet i bygge- og anlægsarbejdet. 

Graveområder er arealer, hvor der kan søges om tilladelse til at indvinde råstoffer. I Råstofplan 2020 er der udlagt cirka 140 graveområder der kan sikre forsyningen af kvalitetsråstoffer en lang årrække fremover.

Råstoffer indvindes i det åbne land og ca. 1,5 procent af regionens areal er udlagt til råstofindvinding. Råstofindvinding kan påvirke både mennesker, natur og miljø. Derfor vil der også være mange holdninger til, hvor og hvordan råstofferne indvindes.