Region Nordjylland skal selv køre ambulancerne sammen med PreMed

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Et flertal i Regionsrådet har besluttet, at regionen selv skal bemande og drive ambulancetjenesten i Region Nordjylland sammen med selskabet PreMed fra 1. april 2022, når nuværende kontrakt med Falck udløber. Det står klart efter et ekstraordinært regionsrådsmøde.

Ambulancetjenesten har været i udbud  

Når der fremover skal køres ambulancekørsel og foretages liggende patienttransport i Region Nordjylland, skal opgaven løses af regionen selv i et samarbejde med et nyt ambulanceselskab på det danske marked – PreMed. Opgaven bliver dermed delt imellem to aktører.

- I dag står Falck for bemandingen og kørslen af ambulancerne. Vi har haft et godt samarbejde om ambulancetjenesten, men efter en udbudsrunde har en ny aktør budt ind med en god pris og kompetencer, som gør, at valget er faldet på en løsning, hvor regionen driver ambulancerne i 2 ud af 4 områder, og det nye selskab, PreMed, driver dem i de sidste 2. Begge parter er klar til at påtage sig opgaven, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Det er et flertal i Regionsrådet bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Lone Sondrup fra Venstre og Thomas Hav (Udenfor parti), der har besluttet at tildele en del af kontrakten for ambulancekørsel og liggende patienttransport til PreMed og hjemtage den resterende del af opgaven til regionen selv. Det skete på et ekstraordinært regionsrådsmøde tirsdag, hvor ambulanceudbuddet var eneste punkt på dagsordenen.

Det er Region Nordjylland, der skal koordinere den samlede præhospitale indsats, og afgøre hvordan ambulanceressourcerne skal fordeles for at sikre de nordjyske patienter bedst muligt.

Beslutningen er truffet efter en længere udbudsproces, hvor interesserede leverandører bød på opgaven med at drive ambulancer i Nordjylland. Der er derfor tale om en videreførelse af den eksisterende grundstruktur på ambulanceområdet i Nordjylland, hvad eksempelvis angår antal ambulancer og baseplaceringer.

Regionsrådet har derfor taget stilling til indkomne bud fra de private leverandører. Disse blev prioriteret efter pris og kvalitet. Hvert selskab kunne byde på 4 geografiske delområder – og her skilte PreMed sig således ud. PreMed er etableret af rutinerede danske branchefolk, og hovedejeren er et større finsk ambulanceselskab ved navn 9Lives. Det er derfor et selskab, der kan trække på ekspertise og knowhow fra deres finske ejere, som har stor erfaring med ambulancedrift.  

Regionen hjemtager delvist 

Regionen har desuden selv beregnet, hvad det vil koste selv at drive ambulancetjenesten i hvert delområde. Af beregningen fremgår det, at regionen kan gøre det billigere end de private leverandører. Kontrolberegningen er foretaget, inden regionen blev bekendt med buddene fra de private leverandører, og det er på den baggrund, at det er besluttet, at regionen selv skal drive tjenesten i 2 ud af 4 områder. 

- Det har været en svær beslutning, hvor der skal tages mange hensyn. Vi har jo selvfølgelig været meget interesseret i at få det bedste tilbud, der samtidig koster skatteborgerne færrest mulige penge. Samtidig har vi også været interesseret i, at der skal skabes konkurrence på ambulancemarkedet i Danmark til gavn for patienterne på sigt. Vi har derfor valgt en kombination af offentlig og privat ambulancedrift, siger Ulla Astman.

Den valgte model kommer til at spare regionen for ca. 26 millioner kroner årligt i forhold til det nuværende budget til drift af ambulancetjenesten. Hvorvidt besparelserne skal bruges til et øget serviceniveau, vil politikerne tage stilling til i løbet af foråret.

At regionen ender med denne løsning, sker efter en meget langvarig og grundig politisk proces. Det forklarer formanden for regionens Akut- og Praksisudvalg, hvor den indledende politiske behandling af udbuddet er foretaget.  

- Regionsrådsmedlemmerne har været involveret i den her proces i en længere periode. Vi har som politikere skulle sikre os, at det er den rigtige beslutning, vi træffer. Det er også derfor, at vi har haft et ekstraordinært regionrådsmøde. Beslutningen har været svær, men jeg er sikker på, at vi er landet på en løsning, som kommer patienter og borgere i Nordjylland til gode og sikrer konkurrencen fremover, siger Mogens Ove Madsen (S), formand for regionens Akut- og Praksisudvalg. 

Fakta om PreMed og den valgte model 

PreMed: 

PreMed er en virksomhed etableret i 2018, og de har budt på flere offentlige kontrakter inden for borgernær sundhed herunder drift af ambulancetjenester. PreMed understøtter Region Nordjyllands mål om at yde en sammenhængende og ensartet indsats til alle borgere i regionen, til rette tid og med bedst mulig udnyttelse af tilgængelige ressourcer.
Før et selskab overhovedet kunne byde på opgaven med ambulancedrift i Nordjylland, blev de prækvalificeret, ved at regionen kiggede på blandt andet økonomisk, faglig og teknisk formåen – der er derfor sikret et meget højt kvalitetsminimum.  

PreMed består af erfarne folk, der har arbejdet på det præhospitale område i Danmark og udlandet i positioner, der er vitale for drift af ambulancetjeneste. PreMed er via ejerskabet en del af finske 9Lives Group og indgår derfor i tæt samarbejde med 9Lives. Som Finlands største private ambulanceoperatør med en årlig omsætning på et trecifret millionbeløb og årtiers erfaring med ambulancedrift, har 9Lives Group omfattende erfaring med implementering og drift af ambulancekontrakter.

Fire delaftaler:

Ambulancekørslen deles op i fire delområder. For patienten har det ingen praktisk betydning – alle leverandører indgår i et samlet regionalt set up, og regionen disponerer over ambulancerne, så det er den bedst placerede ambulance, der bliver sendt til et evt. skadessted. Delområderne har hver et vist antal baser, hvorfra ambulancerne sendes ud. Disse baser bliver driftet af hver sin leverandør.  

Regional hjemtagelse:

Med beslutningen om at hjemtage dele af ambulancedriften, skal Region Nordjylland inden marts 2022 have en helt ny driftsorganisation i gang. Det betyder, at regionen skal ansætte nyt personale – primært personale til ambulancerne og patienttransportenheder. Ligesom der skal igangsættes indkøb af ambulancer og materiel til den bedst mulige pris. Dette arbejde vil løbende blive iværksat i løbet af 2021.

Der har i de senere år været et stort fokus på at sikre konkurrencen på det danske ambulancemarked, for at sikre at danskerne får mest mulig ambulancetjeneste for skattekronerne. Dermed har ambulancemarkedet i hele landet også undergået store forandringer med flere nye aktører. Region Nordjylland er derfor heller ikke den første region til at hjemtage ambulancedrift til det offentlige. 

Fra onsdag d. 3. februar klokken 9, kan interesserede læse mere om selve hjemtagelsesprocessen og holde sig orienteret på https://dpv.rn.dk/ambulanceberedskab 

 

Opdateret