National og Tværsektoriel IT

I gode hænder - hos Region Nordjylland

Det tværregionale samarbejde

Det tværregionale arbejde i Region Nordjylland varetages af de fælles-regionale systemadministratorer (FSA). Deres opgave er at varetage samtlige regioners interesser ift. Region Nordjyllands tværregionale systemer. 

Dette inkluderer overvågning og afrapportering af drift, udarbejdelse af change requests, budgetstyring, kontakt med og håndtering af bruger - og forretningstyregrupper, koordinering af test, samt løbende kontakt med leverandøren.

PPJ er et elektronisk patientjournalsystem, der dækker det præhospitale patientforløb fra skadested til modtagelse og indlæggelse på hospitalet.1

Fælles invitations- og administrationsmodul (IAM) er en tværregional løsning til invitation af borgere i det nationale tarmkræftscreeningsprogram.

E-Journalen og Laboratoriesvarportalen, som er en del af Sundhedsjournalen, er systemer henvendt både til det sundhedsfaglige personale og til borgerne.

Telemedicinsk Sårvurdering inddrager kommunalt ansatte syge-plejersker, praktiserende læger og sårspecialister, så det rette behandlingsforløb sikres for borgerne.

ADFS er en komponent der installeres på en Windows Server for, at kunne give nem adgang til udvalgte systemer via single sign-on.

Det MS Dynamics baserede ApoVision er sygehus-apotekernes økonomi- lagerstyrings- og logistik-system.

Telma

Telma er et nationalt it-system, som gør det muligt at monitorere en borgers sundhedstilstand direkte i eget hjem ved hjælp af telemedicin.

Telma er bygget på den nationale telemedicinske infrastruktur (FUT – Fælles Udvikling af Telemedicin).

Fremtidige systemer

National og Tværsektoriel IT befinder sig fysisk i IT-Huset og er et kontor i vækst, der løbende tager imod nye systemer til forvaltning.