Området for Socialpsykiatri

 

Socialpsykiatri

 

Området for Socialpsykiatri

Tilbuddene på Området for Socialpsykiatri leverer bo- og dagtilbud samt bostøtte til voksne med svære sindslidelser eller demenssygdomme.

 

 

Kontakt

Området for Socialpsykiatri
Tlf. 97 64 80 70
Mail: socialpsykiatri@rn.dk

Områdechef Carsten Kaalbye
Tlf. 22 18 70 65
Mail: c.kaalbye@rn.dk


For at visitere til Region Nordjyllands sociale tilbud og specialundervisningstilbud, skal du anvende Specialsektorens matchningsskemaer.

Bostedet Brovst

Boform efter servicelovens § 107 for voksne i alderen 18-65 år, som tilbydes korterevarende målrettede træningsophold.

Læs mere om tilbuddet

Bostedet Hadsund

Helhedstilbud efter § 108, der tilbyder støtte til at opretholde og udvikle færdigheder og sociale kompetencer.

Læs mere om tilbuddet 

Bostedet Kærvang

Døgn-, dag- og bostøttetilbud efter servicelovens §§ 108, 104 og 85 for voksne med svære psykiatriske lidelser og mennesker med demenssygdom.

Læs mere om tilbuddet

Bostedet Solsiden

Botilbud med længerevarende ophold efter § 108 for voksne mennesker med svære psykiatriske lidelser og demens.

Læs mere om tilbuddet

Bostedet Aars er et socialpsykiatrisk botilbud for voksne mennesker med svære psykiske sygdomme. Målgruppen har derudover ofte svære sideproblemer, som f.eks. demens, misbrug (dobbeltdiagnoser), retsforanstaltninger, svær social tilpasning, selvskadende adfærd, udadreagerende adfærd mv.

Læs mere om tilbuddet

Information til kommuner

Region Nordjylland har indgået samarbejdsaftaler med en række kommuner:

Aarhus Kommune

Mariagerfjord Kommune

Randers Kommune

Akutberedskab

Region Nordjylland har opbygget et akutberedskab, som skal sikre, at der kan ske en hurtig visitering i sager af akut karakter. 

Der er et beredskab for samtlige målgrupper, som er opbygget omkring de tilbud, der er nævnt i rammeaftalen.

Kontaktpersoner i Specialsektorens administration

Socialfaglig konsulent

Gitte Drescher Velling
51 62 83 18
gdv@rn.dk

Socialfaglig konsulent

Rikke Jæger Pedersen
91 17 77 76
rjp@rn.dk

Økonomikonsulent

Stefan Gøtke
29 79 40 56
s.goetke@rn.dk

Projekt- og planlægningskonsulent

Iben Schmidt-Kristensen
92 43 54 97
ibs@rn.dk