Området for Kommunikation og specialpædagogik

 

Kommunikation og Specialpædagogik

 

Kommunikation og Specialpædagogik

Tilbuddene på Området for Kommunikation og Specialpædagogik leverer ydelser til:

  • børn, unge og voksne med medfødt døvblindhed eller høretab
  • voksne med høreproblemer, børn og voksne med synsproblemer samt børn og voksne med behov for støtte til kommunikation
  • børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau

Områdeleder

Lars Ejsing Søbye
Tlf. 97 64 72 10
Mail: laejs@rn.dk

Matchning

For at visitere til Region Nordjyllands sociale tilbud og specialundervisningstilbud, skal du anvende Specialsektorens matchningsskemaer.

Aktivitets- og Botilbud - CDH 

Et lands- og landsdelsdækkende helhedstilbud til børn, unge og voksne med medfødt døvblindhed eller høretab.

Læs mere om tilbdudet

 

Et lands- og landsdelsdækkende helhedstilbud til børn, unge og voksne med medfødt døvblindhed eller høretab.

Læs mere om tilbuddet

Institut for Syn og Hørelse 

Tilbud om hjælp til voksne med høreproblemer, børn og voksne med synsproblemer samt børn og voksne med behov for støtte til kommunikation på grund af problemer med tale, læsning eller skrivning.

Læs mere om tilbuddet

Specialbørnehjemmene 

Døgntilbud under servicelovens § 66 til børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau i alderen 0-18 år. 

Læs mere om tilbuddet

Kontaktpersoner i Specialsektorens administration

Socialfaglig konsulent

Louise Valbak Aardestrup
24 91 82 60
lom@rn.dk

Socialfaglig Konsulent

Vibeke Müller
25 45 81 96
v.muller@rn.dk

Økonomikonsulent

Dorte Mellergaard Jensen
97 64 82 94
dmj@rn.dk

Planlægger

Jens Teisen
61 14 56 35
jete@rn.dk

Information til kommuner

Akutberedskab

Region Nordjylland har opbygget et akutberedskab, som skal sikre, at der kan ske en hurtig visitering i sager af akut karakter. 

Der er et beredskab for samtlige målgrupper, som er opbygget omkring de tilbud, der er nævnt i rammeaftalen.

Forstærket samarbejde om specialiserede tilbud

De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland har indgået en særlig aftale om et forstærket samarbejde om nogle af de mest specialiserede social- og specialundervisningstilbud i Nordjylland.

Nordjysk Socialaftale

De 11 kommuner i Nordjylland har ansvaret for koordineringen af Nordjysk Socialaftale på social- og specialundervisningsområdet.

Aftalen indgås for to år ad gangen mellem kommunalbestyrelserne i de 11 nordjyske kommuner og Regionsrådet i Region Nordjylland.