Cheflæge til Urologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Vi søger en leder med lægelig indsigt, der i en stærk og tværfaglig afdelingsledelse vil stå i spidsen for en faglig ambitiøs afdeling med mange engagerede medarbejdere. Hvis du har anden specialebaggrund end urologi, så tøv ikke med at søge stillingen.

Ledelse og samarbejde
På Aalborg Universitetshospital arbejder vi med patientnær ledelse, hvor medlemmer af afdelingsledelsen er ligeværdige i ledelses- og ansvarsfordelingen og refererer til vicedirektøren for vicedirektørområde 8. Afdelingsledelsen i urologien er sammensat af en chefsygeplejerske, en ledende lægesekretær og en cheflæge. Derudover arbejder afdelingsledelsen tæt sammen med den udvidede afdelingsledelse, som er sammensat af de ledende oversygeplejersker, de ledende overlæger, den forskningsansvarlige overlæge og den uddannelsesansvarlige overlæge.
En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at udvikle og implementere nye tiltag, så afdelingens opgaveløsning løbende effektiviseres og forbedres. Du skal være indstillet på et stort tværfagligt samarbejde med den øvrige afdelingsledelse, da vi støtter hinanden i den samlede opgaveløsning. Du skal derfor være god til at opbygge relationer og kunne iværksætte tværgående opgaveløsninger med baggrund i forskellige faglige perspektiver.
Cheflægen har det overordnede ansvar for den lægefaglige aktivitet og kvalitet indenfor det urologiske område, og har sammen med den øvrige afdelingsledelse ansvar for at sikre overholdelse af aktivitetsmål, budget for afdelingen, patientsikkerhed og patientrettigheder inkl. kræftpakker. Cheflægen har et særligt ansvar for rekruttering, uddannelse og tilknytning af lægelige medarbejdere, herunder varetagelse af karriereudvikling og planlægning for speciallæger og yngre læger.
I afdelingen lægger vi vægt på et anerkendende samarbejde og et godt arbejdsmiljø. Derfor søger vi en cheflæge, der baserer sit lederskab på værdier og kompetencer, der går i tråd med dette. Vi prioriterer vejledning og uddannelse højt i et tæt samspil med driften og har derfor et velfungerende uddannelses- og læringsmiljø, som vi værner om.
Din ledelsesstil skal være synlig, kommunikerende, åben og delegerende, og arbejdsformen skal være struktureret, systematisk og helhedsorienteret.

Uddannelse og erfaring
Vi søger en leder med lægelig indsigt og som har lyst og interesse i ledelsesopgaven. Det er en fordel med relevant uddannelse og erfaring inden for ledelse, administration og organisationsudvikling.

Om Urologisk afdeling
Det urologiske speciale på Aalborg Universitetshospital varetager alle former for traditionel og avanceret diagnostik og behandling, herunder radikal cystektomi, radikal prostatektomi, robotassisterede nyreoperationer, stenkirurgi inkl. ekstrakorporal nyrestensknusning, endourologiske procedurer og børnekirurgi samt højtspecialiseret urethraplastik.
Urologisk afdeling i Aalborg er førende i landet inden for robotkirurgi. Al nyrekirurgi, blærekirurgi og prostatakirurgi foregår med robot. Afdelingen er EAU-certificeret træningscenter for robotkirurgi. Aalborg Universitetshospital og Karolinska Universitetssjukhuset er som de eneste i Norden certificeret til at uddanne urologiske robot fellows. Afdelingen tilstræber kontinuerligt at have en læge i robot-fellowship.
Lægegruppen består af ca. 30 læger, hvoraf speciallægerne er opdelt i 3 fagteams under faglig ledelse af ledende overlæger, hhv. blære-prostatateam, nyreteam og benignt team.

Urologisk afdeling er sammensat af flere afsnit og har omkring 30.000 patientkontakter om året fordelt på indlæggelser, samt ambulante, virtuelle og akutte kontakter. Afdelingen har 3 ledende oversygeplejersker fordelt i afsnit, der monofagligt men også tværfagligt i samarbejde med de ledende overlæger løser ledelsesopgaver i afsnittene.
Sengeafsnittet er et stationært kirurgisk sengeafsnit med 16 sengepladser, hvoraf 2 sengepladser er specialiserede palliative sengepladser.
Urologisk Akutmodtageafsnit og Sammedagskirurgisk afsnit er regionens eneste døgnbemandede akuttilbud for urologiske patienter. Afsnittet har Forberedelse og Opvågning samt Akutmodtagelse.
Operationsgangen Nord er opdelt i en gynækologisk/obstetrisk og en urologisk søjle. Urologisk afdelingsledelse har budgetansvaret for operationsgangen på Nord.
Operationsprogrammet er som regel ret omfattende med mange store operationer, da størstedelen af patienterne er kræftpatienter. Urologisk afdeling har en daglig operativ aktivitet på 3-4 operationsstuer inkl. robotstuer.
Ambulatoriet er et travlt ambulatorium med ca. 80 patientkontakter om dagen. En meget stor del af patienterne har en kræftdiagnose og mange af disse patienter har ofte et længerevarende ambulant kontrolforløb.
Alle afsnit får administrativ støtte af sekretariatet, der i de store træk arbejder på tværs af alle afdelingens afsnit.

Forskning  
Afdelingen har en velfungerende forskningsenhed med en forskningsansvarlig overlæge, 3 Ph.d.-studerende og 2 forskningssygeplejersker tilknyttet.
Afdelingen er involveret i mange forskelligartede projekter og ambitionerne er store for forskningsenheden i Urologisk afdeling. Der er et stort ønske om og stor velvilje til at udvikle forskningsenheden i en positiv retning. Så har du de gode ideer, og brænder du for at udvikle og understøtte forskning, så er Urologisk afdeling i Aalborg det rigtige sted at være.

Undervisnings- og uddannelsesforpligtigelser  
Afdelingens læger deltager i undervisningen af medicinstuderende på bachelor- og kandidatniveau. Vi fungerer som uddannelsesafdeling i urologi, og alle afdelingens læger forventes at deltage i uddannelsesopgaven for læger under uddannelse. Alle læger forventes at deltage i klinikkens interne undervisning. Afdelingen deltager i undervisning og uddannelse af sygeplejepersonale. 

Om Aalborg Universitetshospital
Visionen for Aalborg Universitetshospital er at være patientens hospital med mennesket i centrum. Hospitalets kerneopgave er at skabe sikre og effektive forløb med patienten som partner. Som universitetshospital udvikler Aalborg Universitetshospital morgendagens behandling og uddanner morgendagens medarbejdere. Aalborg Universitetshospital er det største og højest specialiserede hospital i det nordjyske sundhedsvæsen - og Nordjyllands største arbejdsplads med knap 6.800 ansatte. Se mere om Aalborg Universitetshospital her: Aalborg Universitetshospital - Region Nordjylland (rn.dk).

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen besættes iht. aftalen vedrørende lægefaglige chefer. Efter aftale med FAS og Region Nordjylland besættes stillingen i en funktionsperiode på 4 år med mulighed for forlængelse eller tilbagegang til en stilling som overlæge iht. overenskomsten for overlæger.

Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Aalborg Universitetshospital har udarbejdet et skema (som ansøger bedes udfylde) til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland.

Ansøgningsfristen er den 7. april 2024. Samtaler forventes afholdt den 16. april 2024.
Tiltrædelse er den 1. juni 2024 eller efter nærmere aftale.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til vicedirektør Lars Maagaard Andersen, l.maagaard@rn.dk, tlf. 2054 6591, chefsygeplejerske Signe Bredsgaard Sørensen, s.bredsgaard@rn.dk, tlf. 2349 2075, eller ledende lægesekretær Susanne Hejlesen, s.hejlesen@rn.dk, tlf. 3066 2954.

Funktionsbeskrivelse kan indhentes hos ledelsessekretær Trine Søndergaard, tch@rn.dk.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt