Cheflæge søges til Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Som cheflæge i en ny samlet Ortopædkirurgisk Afdeling, der dækker hele Region Nordjylland, vil du få en unik mulighed for at sætte retning for hele det ortopædkirurgiske område.
Pr. 1. maj 2024 slår vi vores nuværende fem ortopædkirurgiske afdelinger sammen til én og ansætter en ny afdelingsledelse for at styrke ortopædkirurgien og sikre en bedre samlet ressourceudnyttelse. Der er i dag funktioner på fem matrikler og ca. 500 ansatte.
Har du en entreprenør i maven, og motiveres du af at optimere processer, så patienter og medarbejdere får smidige patientforløb og arbejdsgange? Har du viljen og lysten til at lede mennesker og områder og få andre til at lykkes? Så vil vi gerne høre fra dig.

Din rolle og opgave som cheflæge
Som cheflæge er du både leder og læge. Du vil ikke få patientkontakt, men være fuldtidsleder. Sammen med chefsygeplejersken og den ledende lægesekretær udgør du afdelingsledelsen for den nye samlede ortopædkirurgiske afdeling, der leder specialet i tæt samarbejde med lærestolsprofessoren.
Sammen har I det overordnede ansvar for at skabe sikre og sammenhængende patientforløb for de ortopædkirurgiske patienter i Region Nordjylland. I har ansvar for ledelse på flere områder: strategisk, fagligt, personalemæssigt, administrativt og driftsmæssigt. Dertil ansvar for afdelingens samlede budget samt økonomiansvar for teknologier, drift og ressourcer. Ved uenighed i afdelingsledelsen påhviler det cheflægen at orientere vicedirektøren herom med henblik på at sikre, at der træffes en beslutning.
Du er overordnet ansvarlig for den lægefaglige behandling, som du sikrer i tæt samarbejde med de 10 fagområdeansvarlige ledende overlæger, to professorer og de tre enhedskoordinerende ledende overlæger på matriklerne i Hjørring, Frederikshavn og Farsø.
Den nye afdelingsledelse får mulighed for i fællesskab med vicedirektøren at fastlægge afdelingens interne organisering.
Når du lykkes i din stilling som cheflæge, formår du – sammen med dine kollegaer i afdelingsledelsen – at skabe en samlet ortopædkirurgisk afdeling med høj faglighed, sammenhængende og sikre patientforløb, udvikling og forskning, et attraktivt arbejds- og uddannelsesmiljø og en afdeling, der er i økonomisk balance. En af vejene hertil er at skabe bedre driftsoptimering på tværs af enhederne, f.eks. ved at have blik for, hvordan vi anvender speciallægerne og deres kompetencer endnu bedre og vores operation- og sengekapacitet optimalt - gerne så vi bliver i stand til at hjemtage aktiviteter fra andre regioner og privathospitaler.
Du er som cheflæge strategisk sparringspartner for den Udvidede Hospitalsledelse og andre strategiske fora.
Du vil få ansvar for arbejdsmiljøet og et konstruktivt MED-samarbejde.


Om Ortopædkirurgisk Afdeling
Ortopædkirurgisk Afdeling har et samlet budget på ca. 412 mio. kr., 460 medarbejdere - heraf 67 speciallæger og 42 uddannelseslæger. Det samlede ortopædkirurgiske område havde i 2023 ca.10.200 indlæggelser,17.800 operative indgreb og 79.400 ambulante besøg.
Aalborg Universitetshospital er tildelt 23 højt specialiserede funktioner inden for ortopædkirurgi.
Afdelingen har aktiviteter på Hobrovej i Aalborg, Regionshospital Nordjylland i Hjørring og Frederikshavn samt på sygehusmatriklerne i Farsø og Thisted, der begge hører under Aalborg Universitetshospital.
I 2026 flyttes en del af afdelingens aktivitet til det nybyggede hospital i Aalborg Øst.


Din erfaring og dine kompetencer
  • Du er speciallæge i ortopædkirurgi.
  • Du har betydelig erfaring med sundhedsfaglig ledelse, eksempelvis som cheflæge eller ledende overlæge, og gerne en lederuddannelse, og indsigt i at navigere i en politisk styret organisation.
  • Du kan samarbejde og skabe samarbejde, her forstået som din evne til at formulere fælles mål, der giver mening og motiverer alle.
  • Du baserer din ledelse på vores ITOP-værdier, som er Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme.
  • Du drives af at forandre og forbedre - ikke kun i tanke men i virkeligheden.
  • Du kan skabe overblik i kompleksitet og kommunikere det.
  • Du har flair for og interesse for at arbejde med budget, økonomi og procesoptimering.
  • Du er vedholdende og kan få ting til at ske.
  • Du kan lede sammen med og gennem andre og ser Aalborg Universitetshospital som en samlet enhed, hvor alle er gensidigt afhængige af hinanden. Det er en vigtig værdi for os, og vi kalder det dobbelt lederskab.

Din opstart
Vi vil gerne give dig de bedste betingelser for at lykkes i din nye rolle som cheflæge. Derfor vil din leder matche dig med en mentor, når du starter. Din mentor vil være en erfaren leder fra Aalborg Universitetshospital, som vil følge dig det første års tid. I tilrettelægger selv indhold og antallet af samtaler, men rammen er allerede sat.


Vil du vide mere
så er du velkommen til at kontakte vicedirektør Berit Bjerre Handberg for mere information pr. mail: b.handberg@rn.dk eller tlf.: 24850528.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan findes her:
Stillings- og funktionsbeskrivelse - Cheflæge i Ortopædkirurgisk Afdeling

Læs mere om de nuværende ortopædkirurgiske afdelinger

Læs mere om Aalborg Universitetshospital


Formalia
Der er ansøgningsfrist den 29. februar 2024 og første samtale den 11. marts 2024. Hvis ansættelsesudvalget finder det relevant, kan der indkaldes til 2. samtalerunde.
Der er tiltrædelse den 1. maj 2024 eller snarest muligt. Du refererer til vicedirektør Berit Bjerre Handberg.
Du får hovedarbejdssted i Aalborg, men du må forvente at skulle bruge en del af din arbejdstid på de øvrige matrikler.
Løn forhandles i henhold til aftale for lægelige chefer.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt